“Phước cho các ngươi khi người ta lăng nhục, bắt bớ, và vu cho mọi điều ác vì cớ ta. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng các ngươi trên trời là lớn” (Ma-thi-ơ 5:11-12).

Khi bị người khác chỉ trích vì bạn sống một đời sống đẹp lòng Chúa, hãy nhớ rằng: Bạn có một phần thưởng rất lớn đang chờ đợi bạn trên thiên đàng.

Kinh Thánh nói rằng, “Phước cho các ngươi khi người ta lăng nhục, bắt bớ, và vu cho mọi điều ác vì cớ ta. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng các ngươi trên trời là lớn” (Ma-thi-ơ 5:11-12).

Tập trung vào cõi đời đời là liều thuốc giải cho sự sỉ nhục và chế giễu. Tại sao vậy? Bởi vì những ý kiến của người khác sẽ không kéo dài lâu. Sự phản đối của họ sẽ không còn mãi. Vâng, bạn có thể lắng nghe ý kiến của họ, nhưng đừng đánh giá quá cao những gì họ nói.

Điều duy nhất sẽ còn mãi mãi là Hội Thánh của Chúa. Chỉ có gia đình của Đức Chúa Trời sẽ ở vĩnh viễn trên thiên đàng. Đó là lý do tại sao bạn không muốn lãng phí cuộc đời của mình để lo lắng về điều những người khác nói về mình. Thay vào đó, Chúa muốn bạn dùng ngày tháng của mình để làm những điều đẹp lòng Ngài – sử dụng những ân tứ, tài năng, và khả năng Chúa ban cho để thờ phượng Chúa và tạo nên sự khác biệt vĩnh viễn với đời sống mình.

Nếu Chúa ưa thích những gì bạn đang làm, thì bạn biết mình đang làm điều đúng. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ đơn giản như thế nào nếu bạn chỉ sống cho MỘT khán giả!

Nhưng bạn thường quan tâm quá nhiều đến điều người khác nghĩ, và bạn tự đặt mình dưới sự thương xót của sự phán xét của họ. Nếu một người nghĩ rằng bạn là một người thất bại, ắt hẳn bạn phải là một kẻ thất bại. Nếu một người nào đó nghĩ rằng bạn là người kỳ quặc, thì ắt hẳn bạn phải kỳ quặc. Tôi không muốn sống theo cách đó – bạn có muốn như vậy không?

Sự thật ở đây là, khi ở thiên đàng chưa đến một phút bạn sẽ nói ngay rằng, “Tại sao tôi lại lo lắng quá nhiều cho điều người khác nghĩ về mình như vậy?”

Như sứ đồ Phao-lô đã nói rằng, “Điều tôi muốn là sự chấp thuận của Đức Chúa Trời! Có phải tôi mong được đẹp lòng người khác chăng? Nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là tôi tớ của Đấng Christ” (Ga-la-ti 1:10).

Hôm nay, thay vì sống để được đẹp lòng người khác, hãy sống vì niềm vui của thiên đàng. Và hãy biết rằng phần thưởng của bạn trên thiên đàng là lớn khi điều quan tâm duy nhất của bạn trên đất này là làm đẹp lòng Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ý kiến của người khác điều khiển bạn trong những cách nào? Bạn sẽ sống khác đi như thế nào vì sợ người khác sẽ nghĩ gì về mình?

2.    Việc chỉ sống vì sự chấp thuận của Chúa làm cho cuộc sống bạn đơn giản đi như thế nào?

3.    Bạn có thể phát triển một thói quen nào để giúp bạn tập trung làm những việc đẹp lòng Chúa suốt ngày?

 

 

 


WHOSE OPINION MATTERS MOST?

By Rick Warren —

“Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven” (Matthew 5:11-12 NIV).

When people criticize you for living a life that is pleasing to God, remember: You have a great reward waiting for you in heaven.

The Bible says, “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven” (Matthew 5:11-12 NIV).

Focusing on eternity is the antidote to insult and ridicule. Why? Because the opinions of others won’t last. Their disapproval won’t last. Yes, you can listen to their opinions, but don’t overvalue what they say.

The only thing that will last is God’s church. Only God’s family will be in heaven forever. That’s why you don’t want to waste your life worrying about what people say about you. Instead, God wants you to spend your days doing the things that please him—using the gifts, talents, and abilities he’s given you to worship him and make an eternal difference with your life.

If God likes what you’re doing, then you know you’re doing the right thing. Imagine how simplified your life would be if you lived for an audience of One!

But so often you care too much about what people think, and you put yourself at the mercy of their judgments. If someone thinks you’re a loser, then you must be a loser. If someone thinks you’re odd, then you must be odd. I don’t want to live that way—do you?

The truth is, you won’t be in heaven one minute when you’ll say, “Why did I worry so much about what other people thought about me?”

As the apostle Paul said, “What I want is God’s approval! Am I trying to be popular with people? If I were still trying to do so, I would not be a servant of Christ” (Galatians 1:10 GNT).

Today, instead of living for the approval of people, live for the joy of heaven. And know that your reward in heaven will be great when your only concern on Earth is to please God.

Talk It Over

- In what ways do other people’s opinions have control over you? How do you live differently because you fear what they think of you?

- How does living only for God’s approval simplify your life?

- What one habit can you develop that will help you focus on doing things throughout your day that please God?