0035“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” (Gia-cơ 1:22)

Bạn có biết trong việc học Kinh Thánh phần nào quan trọng nhất không? Phần áp dụng cá nhân. Áp dụng là gì? Đó là khi bạn tiếp nhận chân lý của Đức Chúa Trời và áp dụng cho đời sống mình.

Sa-tan không bận tâm chuyện bạn học Kinh Thánh – miễn là bạn đừng áp dụng điều bạn học được vào đời sống. Chúa Giê-xu dạy ngược lại: “Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước” (Giăng 13:17). Chỉ biết Lời Chúa thôi thì chưa đủ. Bạn kinh nghiệm phước hạnh từ nơi Chúa khi làm theo Lời Ngài.

Trong Gia-cơ 1:22 Thánh Kinh dạy chúng ta, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Vậy, làm thế nào để trở thành người làm theo Lời Chúa? Làm thế nào để áp dụng Lời Chúa cho đời sống mình? Khi áp dụng Kinh Thánh vào đời sống hằng ngày, tôi thích ghi lại việc áp dụng đó. Cách áp dụng của tôi có bốn đặc điểm:

Thứ nhất, sự áp dụng phải mang tính cá nhân. Nghĩa là chỉ riêng bạn mà thôi – không phải vợ, con, hàng xóm hay đồng nghiệp của bạn. Cuộc đời bạn là điều duy nhất bạn có thể thay đổi. Vì thế, việc áp dụng phải bắt đầu bằng chữ “Tôi” chứ không phải “chúng ta” hay “bạn.”

Thứ hai, việc áp dụng phải mang tính thực tiễn. Phải là một việc bạn thực sự có thể làm dược. Đó có thể là cả một dự án hoặc một bước hành động đơn giản.

Thứ ba, việc áp dụng phải khả thi. Nếu bạn chọn một sự áp dụng mà mình thực sự không thể làm được, bạn sẽ nản chí. Chẳng hạn, bạn nghĩ, “Mỗi ngày mình sẽ đọc hết quyển Kinh Thánh một lần.” Đó là một việc gần như không thể làm được. Thay vào đó, bạn có thể chọn đọc mỗi ngày một chương trong Kinh Thánh.

Thứ tư, việc áp dụng phải chứng minh được. Nghĩa là bạn cần một hạn chót. Lấy Phi-líp 2:14 làm ví dụ: “Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự.” Bạn có thể ghi lại điều này trong phần áp dụng cá nhân: “Lạy Chúa, xin giúp con đừng cằn nhằn trong công việc. Con sẽ chịu trách nhiệm giải trình việc này bằng cách nhờ một người bạn trong tuần tới đây sẽ theo dõi và kiểm tra xem con có cằn nhằn hay không.”

Vậy, lần tới, khi đọc một phân đoạn trong Kinh Thánh, xin đừng chỉ hài lòng với việc học xong phân đoạn ấy. Trái lại, hãy áp dụng những gì học được bằng cách biến nó thành một việc cá nhân, thực tiễn, khả thi và có thể chứng minh được. Khi ấy, bạn sẽ kinh nghiệm phước hạnh từ những lời hứa Chúa ban cho những ai làm theo Lời Ngài.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Theo bạn, vì sao Sa-tan không muốn bạn áp dụng Lời Đức Chúa Trời cho đời sống mình? Vì sao Đức Chúa Trời muốn bạn áp dụng Lời Ngài?

2. Bạn đã nhận được những phước hạnh nào nhờ áp dụng Lời Chúa cho đời sống mình?

3. Trong tuần này, hãy chọn một phân đoạn Kinh Thánh và thực hành áp dụng nó bằng cách biến sự dạy dỗ trong đó thành một việc cá nhân, thực tiễn, khả thi và có thể chứng minh được.

 


How to Apply the Bible to Your Life

BY RICK WARREN —

“Be doers of the word, and not hearers only.” James 1:22 (ESV)

Do you know what the most difficult part of Bible study is? Personal application. What is application? It’s when you take the truth of God and apply it to your life.

Satan doesn’t care if you study the Bible—as long as you don’t apply it to your life. Jesus taught the opposite: “Now that you know these things, you will be blessed if you do them” (John 13:17 NIV).  Just knowing God’s Word isn’t enough. You experience God’s blessings when you do what God’s Word says.

The Bible tells us in James 1:22: “Be doers of the word, and not hearers only” (ESV). So how can you become a doer of God’s Word? How can you learn to apply it to your life? When I’m applying Scripture to my life, I like to write out the application. My applications have four characteristics.

First, an application needs to be personal. That means it’s about you—not your spouse, kids, neighbor, or coworker. Your life is the only one you can change. So your application will start with the word “I,” not “we” or “you.”

Second, it needs to be practical. It should be something you can actually do. It might be an entire project or a simple action step.

Third, it needs to be possible. If you choose an application that you aren’t actually able to do, you’ll get discouraged. For instance, you might say, “I’m going to read through the entire Bible every single day.” That’s highly unlikely, if not impossible. Instead, you can choose to read one chapter from the Bible every day.

Fourth, it needs to be provable. This means that it needs a deadline. Take Philippians 2:14 for example: “Do all things without grumbling or disputing” (ESV). You might write this personal application: “Lord, I need you to help me not to grumble at work. I’m going to stay accountable by asking a friend to check with me next week to see if I did this.”

So, the next time you read a passage of Scripture, don’t be satisfied with just studying the passage. Instead, apply it by making it personal, practical, possible, and provable. Then you’ll start experiencing the blessings God promises to people who are doers of his Word.

Talk It Over

1.Why do you think Satan wants you to not apply God’s Word to your life? Why does God want you to apply it?

2.How have you seen God’s blessings come as a result of applying his Word to your life?

Choose a passage of Scripture and practice applying it this week by making it personal, practical, possible, and provable.