0036“Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” (Giăng 14:16-17)

Có lần tôi và Kay, vợ tôi, đi Ireland. Chúng tôi thuê một chiếc xe và đi khắp nơi. Đến một lúc, chúng tôi thuê một hướng dẫn viên. Người này đã chia sẻ những sự hiểu biết và kinh nghiệm mà nếu tự đi chúng tôi đã không thể biết được. Có lẽ chúng tôi đã chọn sai nhà hàng và đi tham quan sai chỗ, nhưng nhờ có người hướng dẫn riêng này mà chúng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Xét về một phương diện nào đó, đời sống bạn cũng giống như chuyến đi ấy. Bạn có thể quyết định hoặc đi lang thang một mình hoặc thuê một hướng dẫn viên. Tôi có tin vui cho bạn. Đức Chúa Trời đã chu cấp cho bạn một quyển sách hướng dẫn (tức Kinh Thánh) và một hướng dẫn viên (Đức Thánh Linh) cho đời sống bạn.

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao sau khi sống lại Chúa Giê-xu không ở lại đây mà trở về thiên đàng không? Ngài đã có thể tiếp tục làm tấm gương thuộc thể cho chúng ta noi theo. Nhưng Ngài đã nói với những người theo Ngài rằng, Ngài rời đi thì tốt hơn. Ngài phán: “Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến” (Giăng 16:7).

“Đấng An Ủi” này có rất nhiều tên trong Kinh Thánh, Ngài được gọi là “Đức Thánh Linh, “Đấng Khuyên Bảo,” và “Đấng Biện hộ.”

Thế nhưng, vì sao Đấng An Ủi này lại tốt hơn là Chúa Giê-xu bằng xương bằng thịt? Trong Giăng 14, Chúa Giê-xu giải thích, “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” (Giăng 14:16-17).

Khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất, Ngài bị giới hạn về nơi chốn – nghĩa là thân xác Ngài ở đâu thì Ngài ở đó. Nhưng Đức Thánh Linh có thể ở khắp mọi nơi. Ngài ngự trong tất cả những người theo Chúa Giê-xu, cùng lúc giúp đỡ tất cả chúng ta. Học cách để Đức Thánh Linh dẫn dắt là một trong những điều quan trọng nhất trong đời sống. Rô-ma 8:14 chép, “Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.” Nếu bạn là con của Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và dẫn dắt bạn.

Khi mới tiếp nhận Chúa, chắc hẳn bạn không giỏi lắm trong việc để Thánh Linh dẫn dắt. Bạn chưa quen tiếng Ngài. Nhưng khi bạn lớn lên trong mối liên hệ với Chúa, bạn sẽ bắt đầu nhận ra tiếng Ngài và biết Ngài đang dẫn bạn đi đau.

Trong chuyến hành trình trên đất này, xin đừng bước đi một mình. Hãy đảm bảo rằng bạn có Đức Thánh Linh làm hướng dẫn viên cho bạn. Hãy tập nhận biết tiếng Ngài và đi theo sự dẫn dắt của Ngài.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Thử nhớ lại một lần bạn đi du lịch đến một vùng đất mới. Việc có (hoặc không có) một quyển sách hướng dẫn hay một hướng dẫn viên đem lại sự khác biệt nào?

2. Làm thế nào để bạn nhận ra tiếng nói của Đức Thánh Linh?

3. Có khi nào Kinh Thánh trở thành quyển sách hướng dẫn dành cho đời sống bạn? Có khi nào Thánh Linh là Đấng hướng dẫn bạn trong đời sống?

 


Your Personal Guide for Life

BY RICK WARREN — 

“I will ask the Father, and he will give you another helper who will be with you forever. That helper is the Spirit of Truth. The world cannot accept him, because it doesn’t see or know him. You know him, because he lives with you and will be in you.” John 14:16-17 (GW)

My wife, Kay, and I once went to Ireland. We rented a car and drove around the country. At one point, we hired a guide. That person shared insights and experiences that we would have completely missed if we were on our own. We would have picked the wrong restaurants and seen the wrong things. But because we had a personal guide, we had the best experience possible.

In some ways, your life is like that trip. You have the choice of just wandering through on your own or getting a personal guide. I have good news for you. God has provided you with both a guidebook (the Bible) and a personal guide (the Holy Spirit) for life.

Have you ever thought of why Jesus returned to heaven after his resurrection rather than just staying here on earth? He could have given us an ongoing, physical model of how to live. But he told his followers that it was better for him to leave. He said: “It’s good for you that I’m going away. If I don’t go away, the helper won’t come to you. But if I go, I will send him to you” (John 16:7 GW).

This “helper” is called many names in the Bible, including “Holy Spirit,” “counselor,” and “advocate.”

But how could this helper be better than having Jesus in the flesh?  In John 14, Jesus explains: “I will ask the Father, and he will give you another helper who will be with you forever. That helper is the Spirit of Truth. The world cannot accept him, because it doesn’t see or know him. You know him, because he lives with you and will be in you” (John 14:16-17 GW).

When Jesus was physically present on earth, he was limited to one location—to wherever his physical body was at the time. But the Holy Spirit can be everywhere. He is in all of Jesus’ followers, helping us all at the same time. One of the most important things you can learn in life is how to be led by the Holy Spirit.  Romans 8:14 says, “Only those people who are led by God’s Spirit are his children” (CEV). If you are a child of God, the Holy Spirit will guide and lead you.

When you start the Christian life, you’re probably not very good at being led by the Spirit. You don’t know his voice. But as your relationship with the Lord grows, you will start to recognize his voice and know where he is leading you.

As you journey through life, don’t do it on your own. Make sure you have the Holy Spirit as your guide. Get to know his voice, and follow where he leads you.

Talk It Over

1.Think of a time you’ve traveled to a new place. How did having (or not having) a guidebook or guide make a difference?

2.How do you recognize the Holy Spirit’s voice?

3.When has the Bible served as a guidebook for your life? When has the Holy Spirit served as a guide?