0013“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 BTT).
 
Khi bạn trải qua những giai đoạn trì hoãn trong cuộc sống, đừng ngã lòng. Đừng thối chí. Đừng bỏ cuộc!
 
Dân Y-sơ-ra-ên đã thối chí, và điều đó đã khiến họ không vào được vùng Đất Hứa. “Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn… “Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô! . . . Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi” (Dân 14:2-4 BTT). Họ đã từ bỏ mong ước của họ. Họ đã được giải cứu sau 400 năm nô lệ nhưng sau đó đã muốn quay trở lại vì họ đã bị trì hoãn.
 
Giống như người Do Thái, một số người thà sống trong chế độ nô lệ hơn là phải đối mặt với nỗi sợ tự do. Họ không sẵn lòng đi đến cùng và giải quyết nan đề cho đến khi đạt được điều mong muốn. Họ muốn bỏ cuộc. Họ cam chịu cuộc sống tầm thường.
 
Đừng cam chịu những điều ít giá trị hơn so với những điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời ban cho cuộc sống bạn. Nếu điều đó có nghĩa là phải đi qua một đường hầm của sự xung đột, hãy đi theo đường hầm. Ở giữa đường hầm, nó sẽ u tối, và bạn sẽ muốn quay trở lại với ánh sáng. Nhưng bạn phải tiếp tục đi cho đến khi bạn thoát ra đầu kia và bước vào ánh sáng.
 
Thay vì chán nản, hãy kiên trì và cầu nguyện.
 
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 BTT).
 
Đây là quy luật thu hoạch: Sẽ luôn có sự chậm trễ giữa gieo và gặt.  Bạn trồng trong một mùa, và bạn gặt hái trong một mùa khác. Đức Chúa Trời muốn xem bạn có tiếp tục cày xới, và gieo trồng hay không. Nếu Ngài thấy sự bền lòng trong cuộc sống của bạn, thì vụ thu hoạch sẽ đến. Nó sẽ không đến ngay lập tức, bởi vì sẽ không chứng tỏ được gì cả nếu Ngài làm điều đó ngay lập tức – tính cách sẽ không phát triển được hoặc đức tin của bạn không lớn mạnh được.
 
Lu-ca 18:1 bảo rằng chúng ta “phải luôn cầu nguyện, chớ hề mỏi mệt”.
 
Đó là hai sự lựa chọn mà bạn có trong cuộc sống: Cầu nguyện liên tục, hay nản chí. Bạn sẽ luôn làm một trong hai việc. Nếu bạn cầu nguyện liên tục, bạn sẽ không bị nản chí bởi những nan đề mà bạn đối diện trong cuộc sống – dù là xảy ra tại sở làm hay tại trường học hay trong gia đình của bạn. Bạn phải chuyên tâm cầu nguyện!
 
Bạn cầu nguyện điều gì khi ở trong giai đoạn trì hoãn của cuộc sống? Hãy cầu nguyện rằng, “Xin hãy giúp con giữ lấy và đừng bỏ cuộc.” Đức Chúa Trời sẽ nghe bạn, và Ngài sẽ giúp. Bạn không cô đơn, cho nên bạn đừng nản lòng, ngay cả khi bạn bị trì hoãn.
  

 Suy Gẫm & Thảo Luận
 
1.Bạn đã học được gì khi bạn bị trì hoãn? Làm cách nào bạn có thể áp dụng bài học đó để theo đuổi mong ước của bạn?
 
2.Liên tục cầu nguyện hay “luôn cầu nguyện” nghĩa là gì? Làm cách nào để làm được như vậy?
 
3.Trong quá khứ Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn thấy Ngài thành tín như thế nào? Hãy nhắc chính bạn những kinh nghiệm đó khi bạn bắt đầu hoài nghi về sự thành tín của Ngài trong việc bạn bị trì hoãn.

 

 

 

 


 

Don’t Settle for Less Than God’s Best

BY RICK WARREN — 

“Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (Galatians 6:9 NIV).

When you go through the delays in life, don’t get discouraged. Don’t lose heart. Don’t give up!

The Israelites did, and it kept them out of the Promised Land. Numbers 14:2-4 says, “All the Israelites grumbled against Moses . . . 'If only we had died in Egypt! . . . We should choose a leader and go back to Egypt” (NIV). They gave up on their dream. They had been rescued after 400 years of slavery but then wanted to go back because they were being delayed.

Like the Israelites, some people would rather live in slavery than face the fear of freedom. They are not willing to push through and work on the problem until they get it right. They want to give up. They settle for mediocrity in life.

Don’t settle for less than God’s best for your life. If that means going through a tunnel of conflict, take the tunnel. In the middle of the tunnel, it will be dark, and you will want to run back to the light. But you’ve got to keep going until you come out on the other side into the light.

Instead of getting discouraged, be persistent and pray.

Galatians 6:9 says, “Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (NIV).

This is the law of the harvest: There is always a delay between sowing and reaping. You plant in one season, and you reap in another. God wants to see if you’re going to keep cultivating, planting, and sowing. If he sees consistency in your life, then the harvest will come. It will not come immediately, because it proves nothing if he does it immediately — no character development or stretching your faith.

Luke 18:1 tells us that we “must always pray and never lose heart” (Phillips).

Those are the two options you have in life: Pray continually, or lose heart. You will always be doing one or the other. If you pray continually, you will not be discouraged. If you don’t pray continually, you will lose heart. You will get discouraged by the problems you’re facing in your life — whether it’s at work or at school or in your family. You’ve got to keep on praying!

What do you pray during the delay phases of life? Pray, “Help me hold on and not give up.” God will hear you, and he will help. You are not alone, so you don’t have to get discouraged, even when you are delayed.

 

Talk It Over

  • What lesson have you learned in your delay? How can you apply that lesson to the pursuit of your dream?
  • What does it mean to pray continually or “always pray”? How is that possible?
  • How has God shown you in the past that he is faithful? Remind yourself of those experiences when you start to doubt his faithfulness in your delay.