0561“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20 TTHĐ).

Chúng ta biết việc đặt mục tiêu là quan trọng bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã đặt ra những mục tiêu. Thực ra, Chúa thường công khai cho biết những mục tiêu của mình cho giai đoạn tiếp theo của chức vụ Ngài.

Vậy tại sao bạn nên đặt mục tiêu? Hôm nay chúng ta sẽ nói về ba lý do để đặt các mục tiêu, và ngày mai chúng ta sẽ nói thêm về ba lý do nữa.