0230“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21 BHĐ).

Tôi không biết có điều gì ngược lại hơn với quan niệm, tập tục trong nền văn hóa của thế giới ngày nay qua cách đáp lại cái ác bằng điều tốt, điều thiện hay không. Vì điều đó quá trái ngược lại với nguyên tắc, cách xử thế của xã hội ngày nay. Nó có thể là một trong những điều khó làm nhất.

Khi có một kẻ hay bắt nạt gây rối trong cuộc sống của bạn, bạn phải đáp trả lại với một thái độ tích cực. “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21 BHĐ).

Đó là một bước của đức tin, có phải không? Bởi vì phản ứng tự nhiên của chúng ta thắng được điều ác bằng điều ác và chống lại sự tối tăm bằng sự tối tăm hơn. Đó là điều thế gian khuyên bạn nên làm: Hãy trả đũa lại. Đây là lý do vì sao bạn cần có đức tin để làm ngược lại với những gì xác thịt và nền văn hóa xã hội đang bảo bạn làm mà thay vào đó hãy tin cậy Chúa và đối lại sự tối tăm với ánh sáng của Ngài.

Bạn chiến đấu với sự tối tăm bằng ánh sáng. Bạn chống lại sự thù hận bằng tình yêu. Bạn chống lại sự tàn nhẫn bằng sự tử tế. Bạn không để cho điều ác thắng hơn bạn. Bạn chiến thắng điều ác bằng điều thiện.

Điều đó thật khó có thể làm được. Nhưng điều sau đây còn lại khó khăn hơn nhiều: “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con” (Ma-thi-ơ 5:44 BHĐ).

Điều đó có dễ dàng chút nào không? Chắc chắn là không rồi. Điều đó có khác thường không? Có chứ. Có phải điều chúng ta chọn không? Chắc chắn là như vậy. Đó là sự lựa chọn của bạn để chiến thắng kẻ bắt nạt đó. Chọn ánh sáng chứ không phải bóng tối có nghĩa là làm theo cách của Chúa Jêsus đã làm. Và Chúa Jêsus sẽ không chỉ tránh cuộc tranh chiến và bỏ mặc mọi việc. Chúa đã từ bỏ mạng sống của mình nếu đó là điều cần thiết để bày tỏ tình yêu của Ngài cho một người nào đó là nhiều đến thế nào—và thật sự chính đó là điều Chúa đã làm.

Chúa không muốn bạn trả miếng. Ngài cũng muốn bạn làm điều tốt lành. Chúa muốn bạn bày tỏ tình yêu ngay cả với những trái tim chai đá nhất bằng cách cầu nguyện cho họ và xin Chúa ban cho họ có được trái tim giống Ngài.

Chúa Jêsus đã cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời nhất về việc đáp trả lại bằng tình yêu và cầu nguyện cho kẻ thù. Khi bạn theo gương của Chúa, bạn sẽ nổi bật trong một thế giới, nơi mà mọi người chỉ nghĩ đến mình trước tiên.

Bước một bước đức tin để thắng điều ác bằng điều thiện không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều đó sẽ khiến bạn trở nên một nhân chứng hùng hồn cho Chúa Jêsus.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chúa Jêsus đã chỉ cho chúng ta cách lấy điều thiện thắng điều ác và yêu kẻ thù nghịch của chúng ta như thế nào?

2.      Theo bạn nghĩ, tại sao Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho người bắt nạt hay gây khó khăn chúng ta? Điều đó sẽ tạo nên những sự khác biệt gì?

3.      Bạn có bao giờ thường xuyên cầu nguyện cho kẻ thù của mình không? Tấm lòng của bạn đã được thay đổi như thế nào?

 


 

 

How To Fight Darkness With Light

By Rick Warren — 

“Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (Romans 12:21 NIV).

I don’t know if there’s anything more counter-cultural in the world today than responding to evil with good. And because it’s so counter-cultural, it can be one of the hardest things to do.

When there’s a bully trying to make trouble in your life, you need to respond positively. “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (Romans 12:21 NIV).

That’s a step of faith, isn’t it? Because everything in you probably wants to overcome evil with evil and fight darkness with more darkness. That’s what the world tells you to do: Fight dirty. That’s why it takes faith to go against what your flesh and culture are telling you to do and instead trust in God and respond to darkness with his light.

You fight darkness with light. You fight hatred with love. You fight unkindness with kindness. You don’t let evil overcome you. You overcome evil with good.

That’s tough to do. But it gets even tougher: “Love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44 NIV).

Is that easy? No. Is it unusual? Yes. Is it a choice? Absolutely. It’s your choice to be better than the bully. Choosing light over darkness means walking the way of Jesus. And Jesus wouldn’t just walk away from a fight and forget. He would lay down his life if that’s what he needed to do to show how much he loves someone—and that’s exactly what he did.

God doesn’t want you to retaliate. He also wants you to do good. He wants you to show love to even the hardest hearts by praying for them and asking God to give them hearts like his.

Jesus gave us the greatest example of responding in love and praying for enemies. When you follow his example, you’re going to stand out in a world where everyone thinks of themselves first.

Taking the step of faith to overcome evil with good will not always be easy, but it will make you a powerful witness for Jesus.

Talk It Over

  • How did Jesus show us how to overcome evil with good and love our enemies?
  • Why do you think God wants us to pray for the people who bully or harass us? What difference should it make?
  • Have you ever consistently prayed for one of your enemies? How did your heart change toward that person?