0231“Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:3-4 BHĐ).

Chúng ta biết rằng cuối cùng Chúa Jêsus sẽ trở lại! Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ thực hiện lẽ phải và công lý trên đất. Và nếu bạn là môn đồ của Chúa, bạn sẽ được sống đời đời với Ngài.

Biết đoạn cuối cùng của cuộc sống kết thúc như thế nào sẽ thay đổi mọi điều. Một trong những sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn là nó sẽ thúc đẩy bạn sử dụng nghịch cảnh để trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thuộc linh.

Đó là điều Gia-cơ nói bạn nên làm trong khi bạn đang sống trên đất chờ đợi sự tái lâm của Chúa Jêsus: “Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:3-4 BHĐ).

Bạn chắc chắn sẽ phải đối diện với những căng thẳng, nan đề, khó khăn, và phiền toái trong cuộc đời này. Từ nay cho đến khi bạn về với Chúa hoặc khi Chúa Cứu Thế trở lại, bạn nên sử dụng những thử thách đó để phát triển sức chịu đựng và trở nên giống Chúa Jêsus hơn về mặt tính cách.

Trở nên giống như Chúa Cứu Thế dường như là điều không thể thực hiện được có phải không? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó cho chúng ta: “Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn” (ITê-sa-lô-ni-ca 5:23 BHĐ).

Bạn có được toàn vẹn—như được nói đến trong câu Kinh Thánh này không hay bạn là những mảnh vụn vỡ? Trong những ngày này, tất cả chúng ta đều cảm thấy dường như chúng ta có chút nào rã rời, suy sụp—và điều đó không sao cả. Bạn không cần trọn vẹn trong mọi điều. Bạn không hoàn hảo, và bạn sẽ không bao giờ trọn vẹn trong khi bạn đang còn sống trên đất này. Đó là sự thật, bạn không cách nào thay đổi được.

Điều bạn có thể làm là tập luyện để được mạnh mẽ về mặt thuộc linh, chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Jêsus. Giữ cho thân thể khỏe mạnh và giữ cho tinh thần được lành mạnh là điều quan trọng. Nhưng bạn không thể bỏ qua việc rèn luyện thuộc linh của mình được. Bạn không cần phải là người mạnh nhất, nhanh nhất, hay khỏe mạnh nhất khi nói đến tình trạng thuộc linh. Bạn chỉ cần tiếp tục rèn luyện điều đó và nhận được rằng hoạn nạn mà bạn đang gặp phải thường là một cơ hội để tăng trưởng trong đức tin.

Nếu bạn bị mất việc làm, nếu bạn đang bị bệnh, nếu bạn đang phải đương đầu với thành kiến, kỳ thị, hãy hướng về Chúa và những lời hứa của Ngài. Khi bạn cảm thấy dường như mình đang bị rã rời, suy sụp hãy nhớ rằng đó là việc Chúa đang làm để cho bạn được giống Ngài hơn.  Chúa có thể dùng ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn để giúp bạn càng được giống Ngài hơn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn đang muốn hỏi Chúa về những hoạn nạn, thử thách nào trong cuộc sống của mình? Những điều này có thể giúp bạn giống Chúa Jêsus hơn như thế nào?

2.      Tại sao kỷ luật lại là điều quan trọng khi nói đến sự tăng trưởng thuộc linh?

3.      Những lời hứa của Chúa giúp bạn như thế nào khi bạn cảm thấy tràn ngập bởi căng thẳng và nghịch cảnh?


 

Let Trials Make You More Like Jesus

By Rick Warren — 

“For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing” (James 1:3-4 NLT).

We know the end of the story: Jesus is coming back! When he does, he will make all things right and just. And if you are his follower, you will spend eternity with him.

Knowing how the story ends should change everything. One of the biggest ways it affects your life is that it should motivate you to use adversity to become stronger spiritually.

That’s what James says you should do while you’re on earth waiting for Jesus’ second coming: “For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing” (James 1:3-4 NLT).

You will undoubtedly face stress, problems, difficulties, and trouble in this life. In the time between now and when you die or Christ comes back, you should use those trials to develop endurance and become more like Christ in character.

Does becoming like Christ sound impossible? The Bible says God can do that work in us: “May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole” (1 Thessalonians 5:23 The Message).

Are you whole—like these verses say you can be—or are you fragmented? Are you put together, or are you falling apart? These days, we all feel like we’re falling apart a little—and that’s okay. You’re not supposed to have it all together. You’re not perfect, and you won’t be while you’re here on earth. You can’t change that.

What you can do is work on getting spiritually fit in preparation for the coming of Jesus Christ.

It’s important to stay physically fit and take care of your mental health. But you cannot neglect your spiritual fitness. You don’t have to be the strongest, fastest, or healthiest when it comes to being spiritually fit. You just need to keep working on it and recognize that the trouble you face is often an opportunity to grow in faith.

If you’re out of work, if you’re sick, if you’re feeling the weight of prejudice, turn to God’s Word and his promises. When it feels like you’re falling apart, remember that God is still working to make you more like him, and he can use even the most difficult circumstances in your life to do it.

Talk It Over

  • What trials in your own life are you questioning God about? How might they help make you more like Jesus?
  • Why is it important to have discipline when it comes to your spiritual growth?
  • How do God’s promises help you when you feel overwhelmed by stress and adversity?