0069Nếu anh em thực sự giữ trọn luật pháp của Vua, theo lời Kinh Thánh: “Hãy yêu người lân cận như mình” thì anh em cư xử đúng. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị thì anh em phạm tội, bị luật pháp kết án như một người phạm pháp. (Gia 2:8-9)

Định kiến là một tội lỗi nghiêm trọng, là một sự vi phạm Chúa sẽ không bỏ qua. Gọi nó bằng bất kỳ cái tên nào khác ngoài tội lỗi là làm trái với lời Kinh Thánh dạy: “Nếu anh em thực sự giữ trọn luật pháp của Vua, theo lời Kinh Thánh: “Hãy yêu người lân cận như mình” thì anh em cư xử đúng. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị thì anh em phạm tội, bị luật pháp kết án như một người phạm pháp”. (Gia 2:8-9)

Điều đó khá rõ ràng.  Nhưng khi đi qua nhiều nơi trên khắp thế giới, tôi nhận thấy rằng định kiến, đặc biệt là định kiến chủng tộc, có lẽ là tội lỗi phổ biến nhất thế giới.  Dù đi đến đâu bạn cũng thấy có người này ghét người kia.  Và mặc dù nó diễn ra theo rất nhiều cách trong xã hội, nhưng nhiều người vẫn không chịu thừa nhận rằng họ không có định kiến với người khác.

Để tiến tới sự hòa giải chủng tộc, chúng ta phải thừa nhận và xưng ra những định kiến của mình.  Tại sao?  Bởi vì phân biệt chủng tộc là tội lỗi chứ không phải là vấn đề về màu da.  Đây không phải là một vấn đề nhỏ đối với Chúa.  Nó thuộc trọng tâm của Tin Lành.

Giống như nhiều người, có thể bạn đã được nuôi dưỡng trong môi trường không tin tưởng hoặc tránh xa những gì khác biệt với mình và chắc hẳn bạn cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên những người giống mình.  Đó là bản chất của con người.

Nhưng chúng ta vẫn phải học cách nhìn mọi người theo cách của Chúa. Làm thế nào để học cách nhìn mọi người xung quanh mình theo cách của Chúa?  “Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1Sa 16:7).  Bạn phải nhìn vào tấm lòng.

Nếu muốn biết tấm lòng của một người nào đó, bạn phải bỏ đi những lời khách sáo và những cuộc trò chuyện hời hợt.  Bạn cần phải tìm hiểu họ.  Bạn cần đặt câu hỏi và biết lắng nghe.  Bạn cần phải cảm thông và đầy khoan dung.

Hãy bắt đầu với tấm lòng của bạn.  Hãy xưng nhận tội định kiến rồi cầu xin Chúa giúp đỡ để bạn có thể nhìn mọi người như cách Ngài nhìn họ và dùng bạn đem đến sự hòa giải giữa mọi người với nhau và quan trọng hơn hết là đem họ đến sự hòa thuận với Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Bạn phản ứng thế nào khi người ta bắt đầu nói về vấn đề chủng tộc?  Theo bạn, điều đầu tiên Chúa muốn bạn làm khi mọi người chia sẻ với bạn trải nghiệm của họ về sự định kiến là gì?
  1. Để thực sự học được điều gì đó, bạn cần tích cực thực hành nó.  Xin nêu một vài phương cách bạn có thể thực hành việc hòa giải chủng tộc trong tuần này?

 


How to Overcome the Sin of Prejudice

BY RICK WARREN — 

“You will be doing the right thing if you obey the law of the Kingdom, which is found in the scripture, 'Love your neighbor as you love yourself.’ But if you treat people according to their outward appearance, you are guilty of sin, and the Law condemns you as a lawbreaker.” James 2:8-9 (GNB)

Prejudice is a serious sin. It’s not some infraction that God winks at. To call it anything but sin would be against what the Bible teaches: “You will be doing the right thing if you obey the law of the Kingdom, which is found in the scripture, 'Love your neighbor as you love yourself.’ But if you treat people according to their outward appearance, you are guilty of sin, and the Law condemns you as a lawbreaker” (James 2:8-9 GNB).

That’s pretty clear. But as I’ve traveled around the world, I’ve come to the conclusion that prejudice, particularly racial prejudice, may be the world’s most prevalent sin. No matter where you go in the world, somebody doesn’t like somebody else. You find it everywhere. And though it plays out in countless ways in society, many people would deny that they have any prejudice toward others.

To move toward racial reconciliation, we have to admit and confess our prejudices. Why? Because racism is a sin problem, not a skin problem. This is not some minor issue to God. It’s at the heart of the Gospel.

Like many people, you may have been raised to mistrust or stay away from what’s different. You probably feel most comfortable with people like you. That’s human nature.

But we must still learn to see people the way God does. How do you learn to see everybody who comes into your life the way God does? “The LORD does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the LORD looks at the heart” (1 Samuel 16:7 NIV). You’ve got to look at the heart.

If you want to know someone’s heart, then you’ve got to go past pleasantries and shallow conversations. You need to get to know them. You need to ask questions and be a good listener. You need to be empathetic and full of grace.

Start with your heart. Confess the sin of prejudice. Then, ask God for his help to see people as he sees them and to use you to help reconcile people to each other and, most importantly, to him.

Talk It Over

1.       What is your reaction when people start a conversation about race? What do you think is the first thing God wants you to do when people share their experiences with prejudice?

2.       To truly learn something, you need to actively practice it. What are some ways you can practice racial reconciliation this week?