0068“Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1Sa 16:7b BHĐ).

Có một số người nói rằng, “Khi tôi nhìn vào người khác, tôi không nhìn thấy chủng tộc của họ. Tôi không nhìn thấy màu da của họ.” Những người đó là kẻ nói dối!

Không ai mắc bệnh mù màu sắc khi nói đến vấn đề chủng tộc. Và Đức Chúa Trời không muốn bạn bị mù màu sắc. Ngài muốn bạn hưởng được phước hạnh của các màu sắc khác nhau.

Đức Chúa Trời yêu thích màu sắc. Chỉ cần nhìn ra ngoài trời! Mọi vật Ngài tạo dựng đều có đầy màu sắc chẳng hạn như những tia nắng vàng vào lúc mặt trời lặn hay những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ. Hãy nhìn tất cả mọi sắc dân khác nhau trên khắp thế giới. Đức Chúa Trời yêu thích màu sắc biết bao! Cách Chúa dựng nên chúng ta cũng đã biểu tỏ được điều này.

Chúng ta cần học cách Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi người.

Kinh Thánh chép, “Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1Sa 16:7b BHĐ).

Thật ra đây là một mạng lệnh rất khó cho chúng ta thực hiện. Tự nhiên rất khó cho chúng ta nhìn được bên trong trước khi thấy bề ngoài. Từ xưa tới giờ chúng ta đã quen với việc nhanh chóng đánh giá một người nào đó dựa vào hình dạng bên ngoài của họ.

Có những người mà bạn chỉ nhìn thấy đã đặt tin tưởng ngay vào họ, nhưng cũng có những người mới gặp đã cho bạn cảm giác nghi ngại.  Chúng ta thường đánh giá quyển sách đôi khi chỉ qua cái bìa của nó. Có khi chúng ta đánh giá một căn nhà khi đứng ở ngoài đường nhìn vào. Một người thường được đánh giá qua cách ăn mặc, vẻ dáng hoặc cách ăn nói.

Vì thế hãy xin Chúa giúp bạn có được một cái nhìn giống Ngài. Xin hãy nhìn vào tấm lòng của họ, thay vì màu da sắc tộc của họ.

Đây là một trong những bước đầu tiên giúp chúng ta thắng được thành kiến trong cuộc sống của mình cũng như trong thế giới chung quanh mình.

Câu hỏi thảo Luận

1. Có khi nào bạn đã bị đánh giá chỉ dựa vào hình thức bên ngoài thay vì con người thật bên trong không? Điều đó đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

2. Những thành kiến nào bạn thường hay có đối với người khác? Hãy xưng nhận thành kiến đó với Chúa  ngay hôm nay. Hãy cầu xin Chúa thay đổi cách bạn nhìn và đánh giá những người khác.

3. Những bước nào bạn có thể làm để mình không mù lòa nhưng thấy được phước hạnh của màu sắc?

 

 


 

BE COLOR BLESSED, NOT COLORBLIND

BY RICK WARREN —

“The LORD does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.”1 Samuel 16:7 (NIV)

Some people say, “When I look at people, I don’t see their race. I don’t see their color.” There’s a word for that: liar!

Nobody is colorblind when it comes to race. And God doesn’t want you to be colorblind. He wants you to be color blessed.

God loves color. Just take a look outside! Everything he makes is in color, like sunsets and flowers. Look at all the different people around the world. God loves color! The way he created you demonstrates this.

We need to learn to see all people the way God sees them.

The Bible says, “The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looksat the heart” (1 Samuel 16:7 NIV).

Quite frankly, that’s a tall order for most of us. It’s not natural to look at the inside before the outside. We’re trained to make snap judgments based on outward appearance.

Some people you trust just by looking at them, others you don’t. Books are judged by their covers. Homes are judged by their curb appeal. People are judged by how they look, dress, and talk.

So ask God to help you start seeing people the way he sees them. Look at their heart, not their skin.

It’s one of the first steps toward overcoming prejudice in your life — and in the world around you.

Talk It Over

  • When have you been judged by your appearance instead of being judged based on what you’re like on the inside? How did that affect you?
  • What prejudices are you most likely to have against other people? Take that to God today and confess it. Ask him to change the way you look and judge others.
  • What steps can you take to be color blessed instead of colorblind?
  • In the future, what will you do if you find yourself judging someone based on their outward appearance?