0244“Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” (Phi-líp 1:3).

Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác cho thấy lòng biết ơn với hạnh phúc liên quan với nhau; các nhà tâm lý học và xã hội học đã chứng minh rằng bạn càng biết ơn, bạn càng hạnh phúc.

Nếu muốn có những mối quan hệ lành mạnh, bạn hãy bắt đầu bằng thái độ biết ơn. Bạn sẽ hạnh phúc và vui sống hơn trong các mối quan hệ nếu phát triển thói quen tỏ lòng biết ơn những người xung quanh mình.

Phi-líp 1:3 chép, “Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi.” Chân lý đơn giản ấy chính là nền tảng cho các mối quan hệ tốt đẹp. Khi nghĩ đến những người xung quanh, cảm giác đầu tiên của bạn có phải là lòng biết ơn? Hay bạn nghĩ, “Họ cần phải làm gì cho mình? Nan đề của mình là gì? Mình còn việc gì cần làm?”

Điều đầu tiên bạn nghĩ đến có thể không phải là lòng biết ơn. Nhưng cảm giác đầu tiên của Phao-lô khi nghĩ đến các bạn ông là lòng biết ơn, và đó là gương mẫu chúng ta cần noi theo nếu muốn gìn giữ các mối quan hệ của mình.

Vấn đề là: càng biết rõ một người nào đó, bạn càng có khuynh hướng bớt trân trọng người đó. Có đúng không? Theo thời gian, chúng ta dễ tập trung vào khuyết điểm của người đó và những lúc không vui hơn là những khoảng thời gian vui vẻ.

Đó là lý do chúng ta cần nỗ lực để chọn thái độ tỏ lòng biết ơn những người xung quanh mình. Các mối quan hệ của chúng ta càng kéo dài, chúng ta càng dễ quên chúng. Nhưng chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự ảnh hưởng lâu dài trên các mối quan hệ nếu phát triển thói quen tạ ơn Chúa khi nghĩ đến bạn đời của mình, con cái, cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, đồng nghiệp và những thành viên nhóm nhỏ của mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng
1. Những tư tưởng tiêu cực nào cần được bạn thay thế bằng những lời cảm ơn?
2. Trong đời sống mình bạn biết ơn người nào? Bạn đã thưa với Chúa điều đó chưa? Bạn đã nói cho những người đó biết chưa?
3. Vì sao Chúa muốn chúng ta cảm tạ Ngài về những người Ngài đã đặt để bên cạnh chúng ta?


 

 

The More Grateful You Are, the Happier You Are

BY RICK WARREN —
“Every time I think of you, I give thanks to my God” (Philippians 1:3 NLT).

If you want to have healthy relationships, start with an attitude of gratitude. You will be far
happier and enjoy your relationships more if you develop the habit of being grateful for the
people in your life.

Philippians 1:3 says, “Every time I think of you, I give thanks to my God” (NLT).
That simple truth is the foundation of good relationships.

When you think of the people in your life, is your first feeling gratitude? Or are you more like to
ask, “What do they need to do for me? What are our problems? What do we have to get done?”
Your first thought may not be gratitude. But Paul’s first thought for his friends was one of
gratitude, and it is the model we should follow if we want our relationships to last.

Here’s the problem: The longer you know someone, the more likely you take that person for
granted. Isn’t that true? With the passage of time, it becomes easier to focus on that person’s
faults and the bad times instead of the happy times.

That’s why it takes effort on our part to choose to have an attitude of gratitude for the people in
our lives. The longer our relationships have lasted, the harder it may be to remember. But we
experience an eternal impact on our relationships when we develop the habit of giving thanks to
God when we think of our spouses, children, parents, siblings, neighbors, coworkers, and small
group members.

 

Talk It Over
• What negative thoughts do you need to replace with words of gratitude?
• For whom in your life are you thankful? Have you told God? Have you told those
people?
• Why might God want us to thank him for the people he has placed in our lives?