“Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi thật như người mang án tử hình, nên không dám cậy mình nữa, chỉ biết nương nhờ Đức Chúa Trời, Đấng có quyền khiến kẻ chết sống lại.” IICô-rinh-tô 1:8-9

Bạn cần có thêm khoảng cách an toàn cho cuộc sống của mình không? Một cách để có thể có được điều đó là làm ít đi và tin cậy Chúa nhiều hơn.

Tại sao điều đó sẽ giúp ích? Bởi vì điều Chúa làm trong vòng 20 phút còn nhiều hơn những điều bạn có thể làm trong 20 năm.

Hãy suy nghĩ về đời sống của chính mình. Bạn có những mục tiêu hay ước mơ nào mà đã phải phấn đấu, tìm kiếm, làm việc, hối hả và vội vã năm này qua năm khác mà vẫn không đạt được không? Tại sao bạn không lùi lại một chút? Thư giãn. Thảnh thơi. Hãy tin cậy Chúa. Hãy nhìn xem những gì Ngài có thể làm. Nếu bạn dành ra được một không gian trống cho đời sống mình, bạn có thể thấy được rằng Chúa làm thành ước mơ của bạn nhanh hơn và tốt hơn nhiều so với bạn.

Lợi ích duy nhất của việc bị căng thẳng và quá sức chịu đựng là nó buộc bạn phải tin cậy nơi Chúa. Nó khiến bạn phải quỳ gối xuống khi nhận ra mình đang ở bước đường cùng, không còn sức và cạn hết năng lượng.

Khi Sứ đồ Phao-lô ở Châu Á, làm việc và phục vụ, ông đã bị kiệt sức. Ông hầu như gần bỏ cuộc!

Phao-lô nói trong IICô-rinh-tô 1:8-9 rằng: “Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi thật như người mang án tử hình, nên không dám cậy mình nữa, chỉ biết nương nhờ Đức Chúa Trời, Đấng có quyền khiến kẻ chết sống lại.”

Chúa có thể làm điều bạn không thể làm. Chúa Jêsus không nói rằng, “Nếu bạn bận rộn, bạn có thể dời được núi.” Ngài không nói, “Nếu bạn làm việc thật chăm chỉ và thật hết sức, bạn có thể dời núi.” Ngài nói rằng "nếu bạn có đức tin," bạn có thể dời núi (Ma-thi-ơ 17:20). Đức tin, chứ không phải sự bận rộn, là điều giúp hoàn thành công việc.

Vậy thì ngọn núi của bạn là gì? Vấn đề khó khăn nào trong đời sống bạn cần phải được dời đi? Hãy ngưng việc cố gắng tự làm tất cả mọi điều! Hãy làm ít đi, và tin cậy Chúa nhiều hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã bị bắt buộc phải tin cậy nơi Chúa sau khi nhận ra mình làm việc quá sức vào lúc nào?

2.    Khi nào bạn đã thấy được đức tin dời núi, trong cuộc sống của chính bạn hay của người khác?

3.    Ước mơ hay mục tiêu nào bạn cần ngừng cố gắng hết sức để hoàn thành? Bạn sẽ như thế nào khi lùi lại và nhường chỗ để Chúa hành động?

 

Bạn đã sẵn sàng tìm sự yên nghỉ trong Chúa chưa?

Bước đầu tiên để được yên nghỉ là làm hòa với Đức Chúa Trời bằng cách nhận Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa của bạn. Bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con không còn muốn để tội lỗi ngăn cách con với Chúa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, Ngài sẽ tha thứ tất cả những điều sai trái con đã làm, chỉ cho con biết mục đích đời sống mình, nhận con vào gia đình Chúa và đem con lên thiên đàng một ngày nào đó để sống cùng Ngài mãi mãi.

“Lạy Chúa Jêsus, con xin xưng nhận tội lỗi mình, và tin Chúa là Cứu Chúa của con. Con tin nơi Lời Chúa nói rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, bởi đức tin, chứ không phải bởi bất cứ điều gì con làm. Xin Chúa bước vào đời sống con để làm Chúa của con. Hôm nay, con giao phó đời sống mình lên cho Chúa.

“Con muốn sống như cách Chúa đã dựng nên con để sống — bình yên và yên nghỉ — và sử dụng phần còn lại của đời sống con để phục vụ Ngài.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


DO LESS, AND TRUST GOD MORE

BY RICK WARREN —  

“It was so bad we didn’t think we were going to make it . . . As it turned out, it was the best thing that could have happened. Instead of trusting in our own strength or wits to get out of it, we were forced to trust God totally—not a bad idea since he’s the God who raises the dead!”  2 Corinthians 1:8-9 (The Message)

Do you need more margin in your life? One way to find it is to do less and trust God more.

Why will that help? Because God can do more in 20 minutes than you can do in 20 years.

Think about your own life. Are there goals or dreams that you’ve been striving, seeking, working, hustling, and hurrying for year after year without achieving them? Why don’t you just back off a little bit? Relax. Chill out. Trust God. Watch what he can do. If you make space in your life, you may find that he accomplishes your dreams much faster and better than you can.

The only benefit of being stretched and overloaded is that it forces you to trust God. It brings you to your knees as you realize you’re up against the wall, out of steam, and out of energy.

When the Apostle Paul was in Asia, working and serving, he experienced burnout. He was ready to throw in the towel!

He says in 2 Corinthians 1:8-9: “It was so bad, we didn’t think we were going to make it . . . As it turned out, it was the best thing that could have happened. Instead of trusting in our own strength or wits to get out of it, we were forced to trust God totally—not a bad idea since he’s the God who raises the dead!” (The Message)

God can do what you can’t do. Jesus did not say, “If you’re busy, you can move mountains.” He didn’t say, “If you work really hard and get really stressed out, you can move a mountain.” He said that “if you have faith,” you can move mountains (Matthew 17:20 NIV). Faith, not busyness, is what gets the job done.

So what’s your mountain? What’s the problem in your life that needs moving? Stop trying to do it all yourself! Do less, and trust God more.

Talk It Over

  • When have you been forced to trust God after realizing you were overloaded?
  • When have you seen faith move a mountain, either in your own life or someone else’s?
  • What dream or goal do you need to stop working so hard to accomplish? What would it look like for you to back off and give God room to work?

Are you ready to find rest in God?

The first step toward rest is to make peace with God by accepting Jesus as your Lord and Savior. You can start with this simple prayer:

“Dear God, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in Jesus, you’ll forgive me for everything I’ve ever done wrong, you’ll show me the purpose of my life, and you’ll accept me into your family and bring me to heaven one day to live with you for eternity.

“Jesus, I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I ask you to come into my life as my Lord. Today, I commit my life to you.

“I want to live the way you created me to live—at peace and rested—and to use the remainder of my life to serve you. In Jesus’ name I pray. Amen.”