“Hãy để tình yêu là mục tiêu cao cả nhất của bạn!” ICô-rinh-tô 14:1

Con người có một khả năng đáng kinh ngạc là nhớ và quên. Chúng ta nhớ kỹ từng nỗi tổn thương nhỏ bé mà mình đã chịu nhưng lại quên mất đi bài học mà những tổn thương đó đã dạy. Và vì vậy, cuối cùng chúng ta cứ phải học đi học lại cùng một bài học như nhau.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học cách cầu nguyện như Đa-vít: “Xin dạy chúng tôi biết dùng thì giờ mình có cách khôn ngoan” (Thi 90:12).

Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ xem đến ba lẽ thật mà chúng ta thường học được về đời sống và các mối quan hệ — nhưng chúng ta lại nhanh chóng quên đi.

Ba lẽ thật này sẽ giúp bạn tập trung cuộc sống mình lại và giảm bớt đi tình trạng làm việc quá sức. Nếu bạn thực hành và áp dụng chúng, bạn sẽ có một cuộc sống lành mạnh hơn. Bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn. Bạn sẽ có hiệu quả làm việc cao hơn. Và nếu tất cả chúng ta đều vâng theo những lẽ thật này, thì thế giới sẽ có được những mối quan hệ cam kết đầy ý nghĩa hơn.

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với lẽ thật đầu tiên: Cách sử dụng đời sống tốt nhất là dùng nó cho tình yêu.

Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 14:1 rằng, “Hãy để tình yêu là mục tiêu cao cả nhất của bạn!”  Nói cách khác đi, hãy để tình yêu là ưu tiên số một trong đời sống bạn. Hãy để nó là mục tiêu chính của mình. Hãy biến nó thành tham vọng lớn nhất của mình. Hãy biến nó thành mục đích của đời sống mình. Đừng nói rằng, “Mối quan hệ yêu thương là một trong những điều tôi muốn trong đời sống. ” Đừng chỉ đặt nó vào trong “10 Điều Quan Trọng Nhất” của mình. Hãy để nó đứng vị trí hàng đầu!

Tại sao Chúa lại nói rằng hãy để tình yêu là mục tiêu cao cả nhất của bạn? Có hai lý do:

Trước tiên, Chúa nói rằng tình yêu là tất cả những gì về cuộc sống. Kinh Thánh nói rằng, “Dầu tôi nói gì, tin gì và làm gì, nhưng không có tình yêu thương thì chẳng ích chi cho tôi” (ICô-rinh-tô 13:3). Thật ngạc nhiên khi tôi thấy rằng chúng ta thường xem các mối quan hệ yêu thương là thứ mà chúng ta sẽ nhồi nhét vào trong lịch trình của mình — nếu có thể được. Thay vì ưu tiên dành thời gian chất lượng ra cho những người trong đời sống mình, chúng ta chỉ bỏ vào khi có chỗ trống. Nhưng đối với Chúa, các mối quan hệ yêu thương không chỉ là một phần quan trọng của đời sống. Chúa nói rằng các mối quan hệ yêu thương chính là đời sống. Đời sống tất cả là về tình yêu.

Thứ hai, Đức Chúa Trời phán rằng bạn cần phải tập trung vào tình yêu thương vì tình yêu là một trong những điều duy nhất còn lại mãi mãi: “Có ba điều còn lại đời đời — đức tin, sự trông cậy, và tình yêu thương — và tình yêu thương là lớn hơn hết” (ICô-rinh-tô 13:13). Bạn có muốn để lại di sản sau khi mình qua đời không? Bạn có muốn tạo nên một sự khác biệt qua đời sống của mình không? Bạn có muốn gây nên một ảnh hưởng tích cực cho thế giới cách lâu dài không? Hãy lấp đầy đời sống mình với tình yêu.

Mỗi ngày bạn phải đối mặt với hết quyết định này đến quyết định khác về việc mình sẽ sống như thế nào. Lựa chọn tình yêu luôn là lựa chọn đúng. Bạn giống Chúa Jêsus nhất khi bạn lựa chọn tình yêu.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những mối quan hệ yêu thương chiếm ưu tiên nào trong đời sống bạn? Bằng chứng của điều đó là gì?

2.    Nếu bạn qua đời hôm nay, người khác sẽ nói rằng di sản bạn đã để lại là gì? Nó có liên quan gì đến cách bạn yêu thương người khác không?

3.    Bạn có thể yêu thương người khác qua một số cách thực tiễn nào?

 

 


THE BEST USE OF LIFE IS LOVE

BY RICK WARREN —

“Let love be your highest goal!”  1 Corinthians 14:1 (NLT)

Human beings have an amazing capacity to both remember and forget. We remember every single little hurt we’ve ever experienced—but we forget the lessons those hurts taught us. And so, we end up needing to learn the same lessons over and over again.

That’s why we need to learn to pray like David: “Teach us to use wisely all the time we have” (Psalm 90:12 CEV).

Over the next few days, we’re going to look at three truths we often learn about life and relationships—but then too quickly forget.

These three truths will help you focus your life and reduce overload. If you practice and apply them, you’ll have a healthier life. You’ll have a happier family. You’ll have a more productive business. And if all of us would follow these truths, the world would experience more meaningful, committed relationships.

Today we’ll start with the first truth: The best use of life is love.

The Bible says in 1 Corinthians 14:1, “Let love be your highest goal!” (NLT) In other words, make love your number one priority. Make it your primary objective. Make it your greatest ambition. Make it your life purpose. Don’t say, “One of the things I want in life is loving relationships.” Don’t just put it in your “Top 10.” Make it number one!

Why does God say to make love your highest goal? There are two reasons:

First, God says that love is what life is all about. The Bible says, “No matter what I say, what I believe, and what I do, I’m bankrupt without love” (1 Corinthians 13:3 The Message). It is amazing to me that so often we act as if loving relationships are something we’ll squeeze into our schedules—if we can. Instead of making quality time with the people in our lives a priority, we fit it into the margins. But for God, loving relationships aren’t just an important part of life. God says loving relationships are life. Life is all about love.

Second, God says you need to focus on love because love is one of the only things that will last: “Three things will last forever—faith, hope, and love—and the greatest of these is love” (1 Corinthians 13:13 NLT). Do you want to leave a legacy after you die? Do you want to make a difference with your life? Do you want to make a positive influence on this world that outlasts you? Fill your life with love.

Each day you’re faced with one decision after another about how to spend your life. It’s always right to choose love. You are most like Jesus when you chose love.

Talk It Over

  • What priority do loving relationships have in your life? What is the evidence?
  • If you were to die today, what would others say is the legacy you left behind? Would it have anything to do with the way you loved people?
  • What are some practical ways you can love others well?