0696“Người khôn làm việc gì đều luôn nghĩ trước, Người dại hấp tấp lộ ra điều dại dột” (Châm 13:16 GNT*).

Nếu bạn muốn đạt được những mục tiêu bạn đã đặt ra cho mình, bạn sẽ cần đặt ra một kế hoạch để đi từ nơi mình đang ở đến nơi mình muốn. Và bạn sẽ cần một kế hoạch để vượt qua những vấn đề không tính trước mà bạn sẽ gặp phải trong cuộc hành trình đó. Không có một kế hoạch, bạn sẽ không có lộ trình bạn cần có để đạt đến mục tiêu của mình.

Sáng Thế Ký đoạn 24 kể câu chuyện về kế hoạch tài tình của người đầy tớ quản gia của Áp-ra-ham để tìm vợ cho Y-sác, con trai của Áp-ra-ham. Người đầy tớ này có hai trở ngại lớn để hoàn thành mục tiêu của mình. Ông sẽ tìm một người vợ cho Y-sác ở nơi nào trong quê hương của chủ mình? Và làm thế nào để ông có thể tìm được một cô gái có tính tình tốt mà không quan sát cô ấy trong một thời gian dài? Ông đã vạch ra một kế hoạch để giải quyết cả hai vấn đề này.

Trước tiên, người đầy tớ đi đến nơi mà các phụ nữ tụ tập vào thời đó – một giếng nước. Ông có nhiều cơ hội tìm được một người vợ tại giếng nước đó hơn là ở bất kỳ nơi nào khác.

Và ông ấy biết chính xác làm thế nào để tìm được mẫu người vợ mà ông muốn có cho Y-sác. Ông muốn tìm một người nhân hậu, vì vậy ông đã tìm người sẵn lòng xách nước cho mười con lạc đà của ông, mỗi con đến 15 ga-lông. Thật là rất nhiều nước!

Ông không chỉ dựa vào phỏng đoán để hoàn thành mục tiêu của mình. Thay vào đó, ông đã lập ra một kế hoạch trong sự cầu nguyện, và cuối cùng, ông ấy đã thành công. Làm như vậy, ông đã chứng minh điều Kinh Thánh nói trong Châm 13:16 “Người khôn làm việc gì đều luôn nghĩ trước, Người dại hấp tấp lộ ra điều dại dột” (GNT*).

Lập kế hoạch tốt – cho dù kế hoạch đó là cho gia đình, cho công việc, cho mục vụ, hay cho một lĩnh vực khác trong đời sống của bạn – đều bao gồm ba phần:

1. Từng bước: Bạn cần định ra làm thế nào để bạn sẽ đi từ nơi bạn hiện đang ở để đến nơi bạn muốn đến. Hãy viết xuống các bước đó.

2. Thời hạn: Ấn định một ngày cho từng bước. Mục tiêu là một tuyên bố đức tin khi bạn hoạch định cho những gì bạn tin rằng Chúa muốn bạn hoàn thành vào một ngày cụ thể.

3. Lịch trình: Viết những ngày đó vào lịch của bạn. Đừng chỉ giấu chúng trong tủ hồ sơ hoặc trên kệ sách. Nếu bạn cho tôi thấy những gì ở trên lịch của bạn, tôi có thể cho bạn biết điều gì là quan trọng đối với bạn.

Các nghiên cứu cho biết chỉ có 5 phần trăm người Mỹ đã viết xuống những mục tiêu cho đời sống mình; 5% đó cũng là những người có mức lương cao nhất trong cả nước. Những người thành công định hướng đi cho mình và thực hiện nó. Những người không thành công thì chỉ trôi dạt; cứ để mặc cho chuyện gì xảy đến trong cuộc sống. Khi không có bất kỳ mục tiêu nào, họ không biết được mình đang đi đâu trong cuộc sống và cứ để thời gian qua đi.

Đừng để đời sống của bạn trôi dạt. Thay vào đó, hãy noi theo gương người đầy tớ của Áp-ra-ham. Đặt một mục tiêu rõ ràng và sau đó lập ra một kế hoạch để đạt được mục tiêu đó!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Phần nào trong tiến trình hoạch định của bạn dễ gặp phải khó khăn nhiều nhất: viết xuống các bước định ra, lên lịch trình, hay giữ đúng thời hạn? Bạn có thể làm gì để tiến bộ trong lĩnh vực đó?

2.    Theo bạn tại sao Chúa coi trọng việc có một kế hoạch tốt?

3.    Chọn một mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho mình. Hãy để thời gian hôm nay để viết xuống từng bước của kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Sau đó, ấn định hạn chót cho mỗi bước và ghi những ngày đó vào trong lịch của bạn.

Chú thích:

GNT: Good News Translation

 

 

 


TO REACH YOUR GOALS, MAKE A PLAN

By Rick Warren —

“Sensible people always think before they act, but stupid people advertise their ignorance" (Proverbs 13:16 GNT).

If you want to achieve the goals you’ve made for yourself, you’ll need a plan to get from where you are to where you want to go. And you’ll need a plan to overcome the unexpected problems you’ll face on that journey. Without a plan, you won’t have the roadmap you need to reach your goals.

Genesis 24 tells the story of Abraham’s chief servant’s ingenious plan to find a wife for Abraham’s son, Isaac. The servant had two major obstacles to fulfilling his goal. Where would he find a wife for Isaac in his master’s homeland? And how was he going to find a high-character woman without observing her long-term? He devised a plan to solve both of these problems.

First, the servant went to a place where women gathered in those days—a well. He had much higher odds of finding a wife at that well than at any other place he could have gone.

And he knew exactly how to get the type of wife he wanted for Isaac. He wanted to find a compassionate woman, so he looked for someone who would offer to draw up to 15 gallons of water for each of his 10 camels. That’s a lot of water!

He didn’t just rely on guesswork to accomplish his goal. Instead, he prayerfully established a plan, and, ultimately, he was successful. In doing so, he proved what the Bible says in Proverbs 13:16: “Sensible people always think before they act, but stupid people advertise their ignorance” (GNT).

Good planning—whether that plan is for your family, your work, your ministry, or a different area of your life—has three parts to it:

- Steps: You need to establish how you are going to get from where you are now to where you want to go. Write down those steps.

- Deadlines: Assign a date to each step. A goal is a statement of faith as you plan what you believe God wants you to accomplish by a particular date.

- Schedule: Write those dates into your calendar. Don’t just hide them in a filing cabinet or up on a shelf. If you show me what’s on your calendar, I can tell you what’s important to you.

Studies show that only 5 percent of Americans have written goals for their lives; those same 5 percent are also the highest wage earners in the nation. Successful people set their direction and go for it. Unsuccessful people drift; life just happens to them. Without any goals, they don’t know where they’re going in life and time just passes by.

Don’t let your life drift by. Instead, follow the example of Abraham’s servant. Set a clear goal and then develop a plan to reach it!

Talk It Over

- What part of the planning process do you struggle with the most: writing down your steps, planning a schedule, or keeping deadlines? What can you do to grow in that area?

- Why do you think God honors good planning?

- Choose one goal that you have set for yourself. Take time today to write step-by-step plans for reaching the goal. Then assign a deadline date to each step and put those dates in your calendar.