“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va… Họ rộng rãi ban cho kẻ nghèo. Lòng nhân từ của họ sẽ còn mãi. Họ sẽ được tôn trọng…” (Thi 112:1, 9 GNT).

Chúa hứa gì cho những người làm mọi sự trong đời sống mình với sự khiêm tốn, rộng rãi? Họ sẽ được tôn trọng.

Kinh Thánh nói rằng, “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va… Họ rộng rãi ban cho kẻ nghèo. Lòng nhân từ của họ sẽ còn mãi. Họ sẽ được tôn trọng…” (Thi 112:1, 9).

Nê-hê-mi đã sống một đời sống của sự rộng rãi và khiêm tốn – vì thế nên ông đã được tôn trọng.

Nê-hê-mi đoạn 5 ghi lại lời chứng cá nhân của Nê-hê-mi về sự khiêm tốn: “Trong suốt mười hai năm tôi giữ chức tổng trấn Giu-đa chẳng bao giờ tôi và anh em tôi đã nhận lương bổng mà một tổng trấn có quyền hưởng.  Nhưng các tổng trấn trước tôi đã làm gánh nặng cho dânsự và đòi họ phải cấp dưỡng bốn mươi đồng bạc mỗi ngày cho thức ăn và rượu.  Ngay cả các đầy tớ của họ cũng áp bức dân sự nữa.  Nhưng tôi không làm thế, vì tôi kính sợ Ðức Chúa Trời” (Nê-hê-mi 5:14, 15).

Hãy để ý Nê-hê-mi đã từ bỏ ý nghĩ về quyền lợi của một quan tổng trấn. Mặc dầu ông được hưởng một số đặc quyền nhất định, ông đã lựa chọn không đòi hỏi những quyền lợi đó. Ông đã từ bỏ tất cả những quyền lợi của chức vụ mà các tổng trấn trước đó đã đòi hỏi. Nê-hê-mi đã xử sự một cách khiêm tốn và đã đặt nhu cầu của dân sự lên trên.

Nê-hê-mi đoạn 5 cũng cho thấy lời làm chứng cá nhân của Nê-hê-mi về sự hào phóng: “Tôi cũng không lo thu thập đất đai, nhưng chuyên tâm vào công tác xây dựng tường thành… Ngoài ra có chừng một trăm năm mươi người Giu-đa và quan trưởng thường ăn uống tại bàn tôi, không kể những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi.  Tôi biết việc lao dịch đã đè nặng trên dân sự, vì vậy tôi không đòi hỏi bổng lộc mà một tổng trấn có quyền nhận” (Nê-hê-mi 5:16-18).

Không những Nê-hê-mi khiêm tốn mà ông lại còn hiếu khách và có một tinh thần hào phóng. Ông đã bỏ tiền riêng của mình ra để trả các chi phí trong chức vị lãnh đạo của mình. Thậm chí ông còn thường xuyên thết đãi toàn đội, tự mình trả tất cả chi phí.

Dĩ nhiên, rộng rãi không nhất thiết có nghĩa là bạn phải thường xuyên thết đãi 150 người. Nhưng Nê-hê-mi đã làm điều ông có thể làm được qua những gì Chúa cho để giảm bớt đi gánh nặng trên những người khác.

Nếu bạn muốn được tôn trọng, hãy bắt đầu với sự khiêm tốn và rộng rãi. Hãy từ bỏ ý nghĩ về quyền lợi mình đáng được nhận và đừng đòi hỏi. Trong Chúa, bạn có thể chọn việc bỏ đi quyền lợi mình có để có thể phục vụ Chúa trong lúc bảo vệ quyền lợi của người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khiêm tốn và rộng rãi có những điểm tương đồng nào?

2.    Ngày nay, những người lãnh đạo nào đòi hỏi nơi dân chúng? Những người lãnh đạo nào nhân từ và hào phóng? Bạn có thấy được những kết quả khác nhau giữa hai cách lãnh đạo đó không?

3.    Bạn thấy khó có thể từ bỏ quyền lợi mình đáng nhận để đặt nhu cầu của người khác lên trên trong những lãnh vực nào? Bạn cảm thấy Chúa đang bảo mình làm gì về điều này?

 

 

 


GOD’S PROMISE TO THE GENEROUS AND HUMBLE

By Rick Warren —

“Happy is the person who honors the Lord . . . He gives generously to the needy, and his kindness never fails; he will be . . . respected” (Psalm 112:1, 9 GNT).

What does God promise to those who do everything in life with humility and generosity? They will be respected.

The Bible says, “Happy is the person who honors the Lord . . . He gives generously to the needy, and his kindness never fails; he will be . . . respected” (Psalm 112:1, 9 GNT).

Nehemiah lived a life of generosity and humility—and he was respected because of it.

Nehemiah 5 records Nehemiah’s personal testimony of humility: “During all the twelve years that I was governor of the land of Judah . . . neither my relatives nor I ate the food I was entitled to have as governor. Every governor who had been in office before me had been a burden to the people and had demanded forty silver coins a day for food and wine. Even their servants had oppressed the people. But I acted differently, because I honored God” (Nehemiah 5:14-15 GNT).

Notice that Nehemiah rejected a sense of entitlement as governor. Though he was entitled to certain privileges, he chose not to demand them. He refused all the perks of his office that the previous governors had expected. Nehemiah acted humbly and put the needs of the people ahead of his own.

Nehemiah 5 also offers Nehemiah’s personal testimony of generosity: “I put all my energy into rebuilding the wall and did not acquire any property . . . I regularly fed at my table a hundred and fifty of the Jewish people and their leaders, besides all the people who came to me from the surrounding nations . . .  I knew what heavy burdens the people had to bear, and so I did not claim the allowance that the governor is entitled to” (Nehemiah 5:16-18).

Nehemiah wasn’t just humble; he was hospitable and had a generous spirit. He personally paid for the many costs of his leadership position. He even fed his whole team regularly, paying for it all himself.

Of course, being generous doesn’t necessarily mean you have to regularly feed 150 people. But Nehemiah did what he could with what God had given him to relieve the burdens of others.

If you want to be respected, start with humility and generosity. Refuse to have a sense of entitlement and don’t be demanding. In Christ, you can choose to give up your own rights so that you can serve him while defending the rights of others.

Talk It Over

- What do humility and generosity have in common?

- What leaders today make demands of people? What leaders are kind and generous? Do you see different results of their leadership styles?

- In what areas do you struggle to lay down your rights in order to put the needs of others ahead of your own? What do you sense God is telling you to do about this?