“Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8).

Đôi khi, Chúa muốn làm cho đức tin của bạn tăng trưởng, Ngài aẽ cho bạn sự “Thử Nghiệm Đi Đâu.” Nếu bạn đang hỏi rằng, “Thưa Chúa, Chúa muốn con đi đâu?” và cảm thấy như là Chúa đã không trả lời, rất có thể là bạn đang ở giữa sự Thử Nghiệm Đi Đâu của Chúa.

Chúa muốn thấy bạn có theo Ngài đến nơi Ngài dẫn đến không – ngay cả khi bạn không hiểu, không muốn đi, hoặc không biết mình sẽ đi đâu.

Chúa đã dùng sự Thử Nghiệm Đi Đâu với Áp-ra-ham trong Kinh Thánh.  Hê-bơ-rơ 11:8 nói rằng, “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8).

Áp-ra-ham đang sống ở một thành lớn gọi là U-rơ, thuộc nước Iraq ngày nay. Chúa bảo Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ khiến ông nên một dân lớn. Nhưng Chúa sẽ không làm điều đó tại U-rơ. Ngài muốn Áp-ra-ham đi đến Palestine. Và Áp-ra-ham đã vâng lời.

Áp-ra-ham có muốn đi hay không? Có lẽ là không rồi. Ông đang ổn định sống tại nhà với gia đình, gia tộc, và súc vật – rất đông đảo vì Áp-ra-ham là một người giàu có. Dời nơi sinh sống như thế là một việc tốn sức rất khó khăn, nặng nề vào thời đó.

Áp-ra-ham cũng đã 75 tuổi – không còn vào độ tuổi mà để bắt đầu một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong đời sống mình.

Bạn sẽ dời đi không nếu Chúa bảo rằng, “Ta sẽ không cho con biết con sẽ đi đâu, sẽ phải mất bao lâu, sẽ đến nơi nào, hoặc mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Chỉ hãy tin nơi ta”?

Áp-ra-ham, bởi đức tin, đã vâng lời Đức Chúa Trời. Ông đã rời xa quê hương mình và đi đến một nơi khác. Ông đã qua được Thử Nghiệm Đi Đâu.  Bạn có qua được sự thử nghiệm tương tự như thế không?

Có lẽ bạn đang ở trong sự Thử Nghiệm Đi Đâu ngay lúc này.  Bạn biết bạn nên nghỉ việc, nhưng không biết mình nên làm ở đâu. Chúa muốn bạn bán căn nhà mình đi, nhưng đó lại là nơi có biết bao kỷ niệm của gia đình. Thậm chí có lẽ Chúa còn chưa cho bạn biết được nơi nào bạn phải chuyển đến.

Chúa đang thử nghiệm tính cách của bạn. Chúa muốn bạn bày tỏ đức tin ra và lớn lên trong đức tin khi bạn vâng lời Ngài, cho dù bạn biết được nơi mình sẽ đi đến hay không.

Hê-bơ-rơ đoạn 11 tiếp tục nói về Áp-ra-ham, “Bởi đức tin, người kiều ngụ trên đất hứa như tại một nơi đất khách, sống tạm trong các lều trại với Y-sác và Gia-cốp, là những người thừa kế cùng hưởng lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và thiết lập” (Hê-bơ-rơ 11:9-10).

Bạn sẽ sống suốt cuộc đời mình bằng đức tin; bất kể Chúa dẫn bạn đến đâu, không nơi nào trên đất là nhà đời đời của bạn cả.  Nhưng bạn có thể tin vào lời hứa Chúa dành cho bạn. Và bạn có thể trông đợi hướng về ngôi nhà đời đời của bạn với Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào Chúa đã bảo bạn làm một sự thay đổi mà không cho biết rằng bạn sẽ đi đâu? Bạn đã đáp lại như thế nào?

2.    Vì mặt đất này không phải là nhà của bạn, bạn thật sự phải sống suốt đời mình bởi đức tin. Bạn đã thấy điều đó đúng như thế nào trong đời sống mình?

3.    Ngay trong lúc này Chúa đang thử nghiệm đức tin của bạn như thế nào? Bạn đang tin cậy vào những lời hứa nào trong Kinh Thánh?

 

 

 


FAITH MEANS FOLLOWING, WITHOUT KNOWING WHERE

By Rick Warren —

“It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going” (Hebrews 11:8 NLT).

Sometimes, when God wants to grow your faith, he gives you the “Where Test.” If you’re asking, “Where, Lord?” and feel like God isn’t answering, you’re probably in the middle of a Where Test.

God wants to see if you’ll follow him where he leads—even when you don’t understand, don’t want to go, or don’t know where you’re going.

God used the Where Test with Abraham from the Bible. Hebrews 11:8 says, “It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going” (NLT).

Abraham was living in a big city called Ur, which is in modern-day Iraq. God told Abraham that he was going to make him into a great nation. But he wasn’t going to do it in Ur. He wanted Abraham to go to Palestine. And Abraham obeyed.

Did Abraham want to go? Probably not. He was settled in his home with his family and household and animals—and there were a lot of them, because Abraham was a wealthy man. That kind of move would have been a massive undertaking in that day.

Abraham was also 75 years old—not really the age when you’re looking to start your greatest adventure in life.

Would you move if God said, “I’m not going to tell you where you’re going, how long it’s going to take, where you’re going to end up, or what it’s going to be like. Just trust me”?

Abraham, by faith, obeyed God. He left home and went to another land. He passed the Where Test. Would you pass the same test?

Maybe you’re in the Where Test right now. You know that you should quit your job, but you don’t know where you should go. God wants you to sell your house, but it’s where you’ve made your family memories. He may not even have told you yet where you’re supposed to move.

God is testing your character. He wants you to show and grow your faith as you obey him, whether or not you know where you’re going.

Hebrews 11 goes on to say about Abraham, “Even when he reached the land God promised him, he lived there by faith—for he was like a foreigner, living in tents. And so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations, a city designed and built by God” (Hebrews 11:9-10 NLT).

You will live your whole life by faith; no matter where God leads you, nowhere on Earth is your forever home. But you can trust God’s promises for you. And you can look forward to your eternal home with him.

Talk It Over

- When has God told you to make a change without telling you where you were going? How did you respond?

- Because Earth is not your home, you really have to live your whole life by faith. How have you seen that to be true in your own life?

- How is God testing your faith right now? What promises from the Bible are you trusting in?