0459“Thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8 TTHĐ).

Càng ngày càng khó hơn để chúng ta tập trung vào những điều chân thật. Kinh Thánh dạy rằng, “hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8 TTHĐ).

Điều này đòi hỏi một sự chuyển hướng về mặt tinh thần. Nó có nghĩa là bạn sẽ phải xây dựng những thói quen mới tốt hơn.

Mỗi ngày đầu óc bạn đều bị tấn công bởi những lời dối trá. Quảng cáo và những truyền thông xã hội bảo bạn rằng nếu bạn không suy nghĩ, ăn mặc, hay hành động theo một cách nào đó thì bạn là người không đáng kể. Khi bạn lớn lên, bạn được bảo rằng nếu bạn không giỏi về học vấn hay thể thao thì bạn không có giá trị gì cả. Cả thế giới này đầy dẫy những lời dối trá, và bạn đã tin nhiều điều dối trá đó. Nhưng những điều bạn tin này không đúng với sự thật chút nào cả.

Cách duy nhất để chống lại những lời dối trá đó là chứa đầy tâm trí của bạn với lẽ thật. Sự thật là bạn là con cái Chúa. Bạn rất quan trọng đối với Chúa. Chúa Jêsus đã nói rằng khi bạn biết lẽ thật, lẽ thật sẽ giải thoát cho bạn được tự do.

Được tự do có nghĩa là có được một bước đột phá. Tôi muốn bạn có được một bước đột phá. Nhưng cách duy nhất để có thể đạt được điều đó là bạn phải ở trong Lời Chúa (Kinh Thánh) mỗi một ngày, cho dù là chỉ có một vài phút ngắn ngủi.

Nếu bạn nghĩ mình không thể làm được điều này, hãy xem lại bạn đang dành bao nhiêu tiếng đồng hồ cho các chương trình truyền thông xã hội, TV hay đọc tin tức. Làm thế nào để bạn có được một tâm trí lành mạnh nếu bạn đang chứa đầy đầu óc mình với những lời dối trá thay vì những lẽ thật?

Không phải tất cả những gì bạn nghe đều là sự thật. Không phải tất cả những gì bạn tự nói với mình là sự thật. Bạn cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày bởi vì Chúa luôn luôn nói lên lẽ thật. Bạn có thể tin cậy những gì Chúa nói về bạn và những lời hứa Ngài đã dành cho bạn trong Lời Ngài, bởi vì Chúa luôn luôn giữ lời hứa.

Điều gì xảy ra khi bạn đặt tâm trí của mình vào những điều chân thật?

Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Đấng Cơ Đốc Jêsus” (Phi-líp 4:7 NIV-VPNS).

Bạn không muốn lòng mình và tâm trí mình được an nghỉ sao? Đó là bước đột phá mà mọi người đều cần đến: ít căng thẳng hơn và được an nghỉ nhiều hơn. Hãy bắt đầu bước đột phá của bạn ngay hôm nay bằng cách đọc Lời Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Việc nào bạn làm mỗi ngày mà bạn có thể thay thể bằng việc đọc Lời Chúa?

2.    Làm thế nào để biết được rằng điều bạn nghe được là chân thật hay dối trá?

3.    Một trong những lời dối trá mà bạn đã lặp đi lặp lại với mình trong nhiều năm qua là gì? Điều gì mà Kinh Thánh nói là sự chân thật?

 

 

 

 


GOD’S WORD GIVES YOU MORE REST AND LESS STRESS

By Rick Warren —

“Fix your thoughts on what is true, and honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise" (Philippians 4:8 NLT).

It’s increasingly difficult to stay focused on true things. The Bible says, “Fix your thoughts on what is true, and honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise” (Philippians 4:8 NLT).

This requires a mental shift. It means you’re going to have to build new, better habits.

Your mind is bombarded with lies every single day. Advertisements and social media tell you that if you don’t think, dress, or act a certain way, you don’t matter. When you’re growing up, you’re told that if you’re not good at academics or athletics, you don’t matter. This world is full of lies, and you’ve believed many of them. But they’re just not true.

The only way to counter those lies is to fill your mind with the truth. The truth is that you are a child of God. You matter to him. Jesus said that when you know the truth, it will set you free.

To be set free means to have a breakthrough. I want you to have a breakthrough. But the only way you can do that is to be in God’s Word, the Bible, every day, even if it’s just for a few minutes.

If you think you can’t do that, just consider how many hours you’re spending on social media or TV or reading the news. How are you going to have a healthy mind if you’re filling your mind with lies instead of the truth?

Not everything you hear is true. Not everything you tell yourself is true. You’ve got to get into the Bible every day, because God will always speak truth. You can trust what he says about you and the promises he’s made for you in his Word because he always keeps his promises.

What happens when you keep your mind on the right things?

“If you do this, you will experience God’s peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet and at rest as you trust in Christ Jesus” (Philippians 4:7 TLB).

Wouldn’t you like to have your heart and your mind at rest? That’s a breakthrough everyone needs: less stress and more rest. Get started on your breakthrough today by getting into God’s Word.

Talk It Over

  • What is one thing you do every day that you could replace with reading God’s Word?
  • How can you know if something you hear is the truth or a lie?
  • What is one of the lies you’ve been repeating to yourself for years? What does the Bible say is the truth?