0458“Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (ITê-sa-lô-ni-ca 5:18 TTHĐ).

Bất kể bạn cầu xin Chúa điều gì, bạn cần phải cầu xin với một thái độ biết ơn. Bạn có thể cầu xin Chúa bất cứ điều gì mình cần có, nhưng hãy làm điều đó với một tấm lòng biết ơn về những gì Ngài đã ban cho bạn.

Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh; vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (ITê-sa-lô-ni-ca 5:18 TTHĐ). Rất nhiều người muốn biết ý muốn của Chúa là gì cho đời sống họ. Nhưng Chúa sẽ không cho bạn thấy bước thứ hai cho đến khi bạn làm xong bước thứ nhất. Và đây là bước thứ nhất: Hãy biết ơn. Đây là ý muốn của Chúa.

Trước hết, hãy biết ơn vì những gì Chúa đã ban cho bạn như đời sống, tâm trí, tự do, thức ăn v.v. Tất cả mọi điều bạn có đều là một món quà từ nơi Chúa! Hãy biết ơn về tất cả những điều đó.

Kinh Thánh dạy phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin hãy lưu ý rằng Kinh Thánh không nói rằng chúng ta phải cảm tạ Chúa cho tất cả những hoàn cảnh. Hai điều này có sự khác biệt rất lớn. Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà bạn không nên cảm tạ Chúa cho. Chẳng hạn, bạn không bao giờ nên cảm tạ cho những điều ác.

Kinh Thánh nói phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, không phải cho mọi hoàn cảnh, bởi vì Chúa có thể mang lại những điều tốt lành ngay cả từ những điều xấu xa. Có rất nhiều điều xấu trong thế gian và trong những ngày này, bạn có thể thấy nhiều điều hơn là bạn nghĩ mình có thể chịu đựng nổi. Bạn không nên cảm tạ Chúa cho những điều xấu xa đó. Đức Chúa Trời lớn lao hơn mọi tội lỗi. Chúa có thể đem lại những lời hứa từ trong những nỗi đau, đem những phước hạnh từ trong sự đau khổ. Ngài biến việc đóng đinh trên thập tự thành sự sống phục sinh.

Chúa biến những điều xấu trong cuộc sống của bạn thành những điều tốt và sử dụng chúng cho những việc tốt lành. Bạn có thể biết ơn Chúa trong mọi sự vì nhiều lý do: Chúa có một chương trình cho đời sống của bạn. Ngài có thể sử dụng mọi điều trong đời sống của bạn cho những điều tốt lành. Nỗi đau đớn sẽ không kéo dài mãi mãi. Nếu bạn biết Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi của bạn, bạn sẽ được vào thiên đàng. Và Ngài sẽ sử dụng ngay cả những điều khó khăn trong cuộc sống để gây dựng tính cách của bạn.

Bạn biết điều gì sẽ giúp bạn biết ơn Chúa trong mọi sự không? Khi điều xấu xảy ra, đừng hỏi rằng, “Tại sao điều này lại xảy đến cho tôi?” Thay vào đó, hãy hỏi rằng, “Lạy Chúa, Chúa muốn con học được điều gì qua việc này?”

Khi bạn học từ Đức Chúa Trời, bạn sẽ trưởng thành giống Chúa Cứu Thế hơn. Và rồi bạn có thể thấy Chúa đang làm việc trong đời sống của bạn rõ hơn, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Dù bây giờ đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn có thể cảm tạ Chúa về điều gì?

2.    Bạn đã thấy cách Chúa sử dụng một điều xấu nào đó trong cuộc sống của bạn cho việc tốt lành?

3.    Lòng biết ơn thay đổi cách bạn nhìn đời sống của mình như thế nào? Điều này ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn như thế nào?

 

 

 

 


CAN YOU REALLY BE THANKFUL IN ALL CIRCUMSTANCES?

By Rick Warren —

“Give thanks in all circumstances; for this is God's will for you in Christ Jesus."

1 Thessalonians 5:18 (NIV)

No matter what you ask God for, you need to ask with an attitude of gratitude. You can ask God for whatever you need, but do it with a thankful heart for what he’s already done.

The Bible says, “Give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus” (1 Thessalonians 5:18 NIV). A lot of people want to know what God’s will is for their lives. But God’s not going to show you step two until you do step one. Here’s step one: Be grateful. This is God’s will.

First be grateful for what God has already given you—your life, mind, freedom, food. Everything you have is a gift from God! Be grateful for all of it.

The Bible says to give thanks in all circumstances. Notice it does not say to give thanks for all circumstances. There is a big difference. There are a lot of things in life you should not be thankful for. You should never be thankful for evil, for example.

It says to give thanks in every circumstance, not for, because God can bring good even out of bad things. There is a lot of bad in the world, and these days, you may see more of it than you think you can bear. You shouldn’t be grateful for those things. God is bigger than sin. He can bring promises out of pain, blessings out of suffering. He turns crucifixions into resurrections.

God transforms the bad things in your life into good things and uses them for good. You can be grateful in everything for several reasons: God has a plan for your life. He can use everything in your life for good. The pain is not going to last forever. If you know Jesus as Savior, you’re going to heaven. And he’s going to use even the hard things in life to build your character.

Do you know what will help you be thankful in all things? When bad things happen, don’t ask, “Why is this happening to me?” Instead, ask, “God, what do you want me to learn from this?”

When you learn from God, then you grow more like Christ. Then you’ll be able to better see how he is working in your life and give him thanks in all circumstances.

Talk It Over

  • In whatever your circumstances are right now, what can you thank God for?
  • What is one way you’ve seen God use something bad in your life for good?
  • How does gratitude shape the way you see your life? How does it affect your relationships?