0460“Vua Giê-hô-sa-phát sợ hãi; vua để lòng tìm kiếm CHÚA” (IISử 20:3 BDM-2002).

Trong cơn khủng hoảng, việc bắt đầu giải thích với Chúa những gì đang xảy ra và cầu xin Chúa giúp đỡ là điều rất tự nhiên. Chúa muốn bạn trò chuyện với Chúa và dốc đổ hết lòng mình ra với Ngài. Nhưng đừng bắt đầu lời cầu nguyện của bạn bằng cách nói lên những điều bạn cần. Trước hết, Chúa muốn bạn tập trung vào Ngài.

Khi ba nước thù nghịch quyết định liên minh chống lại vua Giê-hô-sa-phát và Y-sơ-ra-ên, vua biết rằng không có cách nào ông có thể đối phó được với họ và vì vậy ông đã cầu nguyện. Lời cầu nguyện của ông cho bạn thấy làm thế nào bắt đầu lời cầu nguyện của bạn bằng cách tập trung vào Chúa.

Trước tiên hãy nhắc nhở bản thân về sự lớn lao cả thể của Chúa.

Giê-hô-sa-phát đã cầu nguyện, “Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, chẳng phải Ngài là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài cai trị mọi vương quốc, mọi quốc gia sao? Quyền năng và sức mạnh ở trong tay Ngài, không ai địch nổi” (IISử 20:6 BDM 2002). Khi bạn đang cầu nguyện cho một điều gì đó mà nó không nằm dưới tầm kiểm soát của bạn, đừng tập trung vào nan đề đó. Hãy tập trung vào sự vĩ đại của Chúa. Chúa càng lớn lao trong tâm trí của bạn chừng nào, thì vấn đề càng trở nên nhỏ bé hơn chừng nấy.

Tiếp theo hãy nhắc nhở mình bản thân về quyền năng vô hạn của Chúa.

“Chẳng phải Ngài đã đánh đuổi cư dân xứ này khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của Ngài và ban lãnh thổ cho dòng dõi Áp-ra-ham, bạn Ngài, đời đời sao?” (IISử 20:7 BDM 2002).

Khi bạn nhận ra rằng Chúa có tất cả quyền năng trên thế giới, bạn chỉ cần tin cậy Ngài. Khi bạn cầu nguyện, hãy nghĩ đến tất cả những cách mà Chúa đã giúp đỡ bạn, giúp đỡ những người khác cũng như giúp đỡ những người trong Kinh Thánh.

Sau đó hãy nhắc nhở Chúa về những lời hứa của Ngài.

Giê-hô-sa-phát đã nhắc nhở Chúa rằng Ngài đã hứa với dân Y-sơ-ra-ên rằng miền đất đó sẽ mãi mãi thuộc về họ. Chúa cũng có những lời hứa với bạn nữa. Thật ra, có hàng ngàn lời hứa dành cho bạn trong Kinh Thánh. Khi con cái của bạn nhắc bạn những lời bạn đã hứa với chúng, điều đó có thể khiến cho bạn bực bội. Nhưng Chúa yêu thích khi con cái Chúa trích dẫn Lời Chúa lại với Ngài.

Cuối cùng hãy cầu xin Chúa cho được một sự đột phá.

Giê-hô-sa-phát đã nói về các lực lượng đang tấn công, “Lạy Đức Chúa Trời chúng con! Ngài sẽ không trừng phạt chúng sao? Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa!” (IISử 20:12 TTHĐ).

Đừng chỉ cầu xin Chúa ban phước cho cuộc sống bạn. Hãy tập trung vào Chúa và trình bày với Chúa cách cụ thể điều bạn cần cho sự đột phá của mình. Để rồi bạn sẽ thấy được sự chu cấp của Chúa khi bạn cầu nguyện như Giê-hô-sa-phát.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Khi bạn đang đối diện với một điều dường như không cách nào kiểm soát được, bạn sẽ nói chuyện với ai trước tiên? Bạn đem mối quan tâm của mình trình lên Chúa vào khi nào?

2.    Một hoàn cảnh cụ thể nào mà bạn cần Chúa ban cho có được một sự đột phá?

3.    Làm thế nào bạn có thể biết những gì Chúa đã hứa với bạn trong Lời Ngài?

 

 

 


FOR A BREAKTHROUGH, STAY FOCUSED ON GOD

By Rick Warren — 

“Jehoshaphat was frightened and prayed to the LORD for guidance" (2 Chronicles 20:3 GNT).

In a crisis, it’s natural to start explaining to God what’s going on and asking him for help. He wants you to talk to him and pour out your heart to him. But don’t start your prayer by telling God what you need. First, he wants you to focus on him.

When three enemy nations decided to team up against King Jehoshaphat and Israel, the king knew there was no way he could overcome those odds, and so he prayed. His prayer shows you how to start your prayers by focusing on God.

First, remind yourself of God’s greatness.

Jehoshaphat prayed, “O LORD God of our ancestors, you rule in heaven over all the nations of the world. You are powerful and mighty, and no one can oppose you” (2 Chronicles 20:6 GNT).

When you’re praying for something you can’t control, don’t focus on the problem. Focus on God’s greatness. The bigger God gets in your mind, the smaller the problem becomes.

Next, remind yourself of God’s unlimited power.

“When your people Israel moved into this land, you drove out the people who were living here and gave the land to the descendants of Abraham, your friend, to be theirs forever” (2 Chronicles 20:7 GNT).

When you realize that God has all the power in the world, you can just trust him. As you pray, think of all the ways God has helped you, other people, and people in the Bible.

Then, remind God of his promises.

Jehoshaphat reminded God he promised Israel that the land would be theirs forever. God has made promises to you too. In fact, there are thousands of promises for you in the Bible. When your kids remind you of the promises you’ve made to them, it can be frustrating. But God loves to have his Word quoted back to him.

Finally, ask God for a breakthrough.

Jehoshaphat said of the attacking forces, “Punish them, for we are helpless in the face of this large army that is attacking us. We do not know what to do, but we look to you for help” (2 Chronicles 20:12 GNT).

Don’t just ask God to bless your life. Focus on him and then tell him the specific thing you need for your breakthrough. Then you’ll see him provide as you pray like Jehoshaphat.

Talk It Over

  • Who is the first person you talk to when you are facing something that seems out of control? At what point do you bring your concerns to God?
  • What is a specific situation in which you need God to give you a breakthrough?
  • How can you know what God has promised you in his Word?