0659

“Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ” (Lu 22:31-32 TTHĐ).

Chúa Jêsus không ngạc nhiên về những thất bại của bạn.

Chúa nói với Si-môn Phi-e-rơ trong Lu-ca 22:31-32, ““Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ” (TTHĐ). Câu Kinh Thánh đầy quyền năng này dạy rất nhiều về những thất bại của bạn.

Cũng như Ngài biết trước những thất bại của Phi-e-rơ, Chúa Jêsus biết trước mỗi một thất bại trong đời sống bạn trước khi nó xảy ra. Chúa sẽ không ngạc nhiên trước những thất bại bạn sẽ gặp phải trong năm nay hay bất kỳ quyết định sai lầm nào bạn sẽ vấp phải trong tương lai. Chúa đã biết chúng. Chúa biết quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa biết hết mọi sự trước khi nó xảy ra. Đó là lý do tại sao Ngài cũng cầu nguyện cho bạn trước khi thất bại của bạn xảy ra.

Hãy để ý đến điều Chúa Jêsus nói, “khi con đã ăn năn và trở lại cùng Ta.” Chúa không nói đến chữ “nếu.” Chúa Jêsus đã biết rằng bạn sẽ phục hồi lại từ những tội lỗi, sai lầm và những quyết định sai lầm mà bạn sẽ làm trong tương lai.

Chúa đã biết. Và vì Chúa biết nên Ngài đã cầu nguyện cho bạn. Chúa đã cầu nguyện không những chỉ cho bạn vượt qua được nhưng cũng cho bạn sẽ ăn năn và rồi — trong phần cuối của câu Kinh Thánh này — làm vững mạnh những môn đồ khác.

Chúa Jêsus muốn bạn giúp những người khác khi bạn học được từ những sai lầm của mình. Một phần trong ước mơ của Chúa dành cho cuộc đời bạn là dùng những bài học từ những sai lầm của bạn để giúp đỡ người khác.

Chúa Jêsus đang nói với bạn bốn điều mà Ngài đã nói với Phi-e-rơ: “Ta biết từng lỗi lầm con sẽ mắc phải trong đời sống và ta đã cầu nguyện cho chúng. Vì vậy, Ta biết con sẽ quay lại cùng Ta. Rồi khi con trở lại, Ta muốn con giúp đỡ người khác.”

Đó là tin tức tốt lành. Điều đó có nghĩa là bạn không có cách nào hủy hoại được đời sống của mình nếu bạn dâng nó lên cho Chúa, bởi vì Chúa sẽ giải quyết tốt đẹp tất cả mọi điều. Thật là một sự an ủi!

Ai cũng đều gặp thất bại. Nhưng cách bạn đáp lại với thất bại có thể khiến bạn trở nên khác người. Là một môn đồ của Chúa Jêsus, ăn năn tội lỗi của mình rồi khích lệ những người tin Chúa khác trong đức tin của họ, cho họ thấy được làm cách nào để vâng theo Lời Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Mặc dù Chúa Jêsus biết trước rằng bạn sẽ ăn năn, nhưng tại sao tiến trình của sự ăn năn vẫn rất là quan trọng?

2.    Biết rằng Chúa Jêsus cầu nguyện cho bạn có an ủi và khích lệ bạn không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Những thất bại nào trong việc không vâng lời Chúa mà bạn cần phải ăn năn hôm nay? Bạn sẽ dùng kinh nghiệm mình có về ân điển Chúa để giúp người khác như thế nào?

 

Chúa lại cho bạn có được một cơ hội nữa

Bất kể bạn đã làm gì hay bạn đã ở đâu, Chúa lại cho bạn có được một cơ hội nữa. Chúa biết mọi điều sai trái bạn đã từng làm, mỗi một thất bại bạn đã từng trải qua, nhưng Chúa vẫn yêu thương bạn và quan tâm đến bạn.

Chúa không mong rằng bạn nỗ lực để có được ân điển tốt lành của Chúa qua việc làm; chúng ta được cứu bởi món quà ân điển của Chúa khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Jêsus Con của Đức Chúa Trời. Nếu bạn sẵn sàng nhận lấy ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội và con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Con tin Chúa Jêsus đã chết cho tội lỗi của con và Chúa đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa là Cứu Chúa của con và vâng theo Chúa Jêsus là Chúa của con bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


JESUS’ PRAYER AND PLAN FOR YOUR FAILURES

By Rick Warren —

“Satan has asked to sift each of you like wheat. But I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers” (Luke 22:31-32 NLT).

Jesus is not surprised by your failures.

He says to Simon Peter in Luke 22:31-32, “Satan has asked to sift each of you like wheat. But I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers” (NLT). This very powerful verse teaches a lot about your failures.

Just as he did with Peter, Jesus knows every failure in your life before it happens. He won’t be surprised at the failures you’ll have this year or any bad decisions you’ll make far in the future. He already knows them. He knows the past, present, and future. He knows everything before it happens. That’s why he also prays for you before your failure happens.

Notice that Jesus says, “when you have repented and turned to me again.” He doesn’t say “if.” Jesus already knows that you’ll recover from the sins, mistakes, and bad decisions that you’re going to make in the future.

God already knows. And because he knows, he has already prayed for you. He has prayed not just for you to make it through but that you would repent from your sin and then—the last part of this verse—strengthen the other disciples.

Jesus wants you to help others as you learn from your mistakes. Part of God’s dream for your life is to take the lessons of your mistakes and help somebody else.

The same four things Jesus says to Peter he is also saying to you: “I know every mistake you’re going to make in life, and I’ve already prayed for them. Because of that, I know you’re going to come back to me. Then, when you come back, I want you to help other people.”

That’s good news. It means that, ultimately, you can’t destroy your life if you’ve given it to God, because he is going to work it all out. What a comfort!

Everyone has failures. But how you respond to failure can set you apart. As a follower of Jesus, repent of your sin; then encourage other believers in their faith, showing them how to be obedient to God’s Word.

Talk It Over

  • Even though Jesus knows ahead of time that you’re going to repent, why is the process of repentance still so important?
  • Does it comfort and encourage you to know that Jesus prays for you? Why or why not?
  • What failures to obey God do you need to repent of today? How will you use your experience of God’s grace to help others?

God offers second chances

No matter what you’ve done or where you’ve been, God offers you a second chance. He knows everything you’ve ever done wrong, every failure you’ve experienced, and he still loves you and cares for you.

He doesn’t expect you to earn your way into his good graces; we are saved by God’s gift of grace when we place our faith in his Son, Jesus Christ. If you are ready to accept God’s grace through Jesus, then pray this simple prayer:

"Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sins and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”