0660“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô 8:28 TTHĐ).

Chúa không có một “Kế Hoạch Dự Bị” cho cuộc đời bạn.

Cho dù bạn đã mắc phải bất cứ sai lầm nào đi nữa, bạn vẫn còn nằm trong “Kế Hoạch Ban Đầu” của Chúa cho cuộc đời bạn. Chúa không thu hồi lại giấc mơ ban đầu Ngài đã có cho cuộc đời bạn. Những gì người khác đã làm đối với bạn, những gì bạn đã làm với người khác hay với bản thân mình, hoặc những sai lầm hay quyết định kém cỏi nào bạn đã làm đều không thành vấn đề. Bạn vẫn có thể thực hiện giấc mơ của Chúa cho cuộc đời mình.

Ngay cả những sai lầm của bạn cũng là một phần trong chương trình của Chúa. Lẽ thật này sẽ giải thoát cho bạn được tự do nếu bạn đón nhận nó. Nó sẽ cho bạn không còn phải suy nghĩ rằng, “Tôi không xứng đáng để mơ ước vì tôi đã phạm quá nhiều sai lầm. Tôi không xứng đáng để có một giấc mơ lớn lao.” Bạn không cần phải tin những lời dối trá đó nữa. Bạn hầu việc một Đức Chúa Trời vĩ đại hơn thế!

Một trong những câu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh, Rô-ma 8:28, nói rằng, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (TTHĐ).

Tất cả mọi sự đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời — điều tốt, điều xấu, điều gian ác, những quyết định sai lầm, những tội lỗi. Chúa đã không gây ra tất cả những điều đó, nhưng Ngài vẫn kiểm soát tất cả.

Và Chúa khiến mọi việc hợp lại với nhau cho điều tốt lành. Kinh Thánh không nói rằng mọi sự đều tốt đẹp — vì nó không phải như vậy. Có rất nhiều tội lỗi và gian ác trên thế giới.

Không phải tất cả đều là tốt lành. Nhưng Chúa khiến tất cả hợp lại với nhau thành điều tốt lành. Lời hứa đó không dành cho tất cả mọi người; nó chỉ dành cho những ai yêu mến Chúa và được kêu gọi theo mục đích, ước mơ của Chúa dành cho họ.

Khi bạn nghĩ Chúa không thể ghép lại những mảnh vỡ của cuộc đời bạn, hãy nhớ rằng Chúa có thể làm tất cả mọi điều. Chúa vẫn đang làm việc — vẫn đang thực hiện chương trình Ngài cho cuộc đời bạn, và Chúa vẫn đang chờ đợi để trao cho bạn giấc mơ của Ngài cho cuộc đời bạn nếu bạn chưa nhận lấy nó.

Khi bạn dâng đời sống mình lên cho Chúa, Ngài sẽ ráp tất cả những mảnh vỡ đó lại với nhau để cuộc đời bạn sẽ phục vụ cho mục đích của Ngài trên đất.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những sai lầm hoặc tội lỗi nào bạn nghĩ rằng Chúa không bao giờ tha thứ? Sự tin tưởng đó đã ngăn trở bạn trong việc có được giấc mơ của Chúa cho cuộc đời mình như thế nào?

2.    Bạn nghĩ rằng Chúa thật sự cảm thấy như thế nào về tội lỗi đó? Tại sao vậy?

3.    Dâng những mảnh vỡ của cuộc đời mình lên cho Chúa Jêsus có nghĩa là gì?

 

 

 


YOU’RE STILL ON GOD’S 'PLAN A’

By Rick Warren —

“We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them” (Romans 8:28 NLT).

God does not have a “Plan B” for your life.

No matter what mistakes you’ve made, you’re still on God’s “Plan A” for your life. He has not revoked his original dream for your life. It doesn’t matter what other people did to you, what you’ve done to others or yourself, or what mistakes or poor decisions you’ve made. You can still fulfill God’s dream for your life.

Even your mistakes are part of God’s plan. This truth will set you free if you claim it. It will set you free to stop thinking, “Well, I’m not worthy to dream because I’ve messed up too much. I don’t deserve to have a big dream.” You don’t have to believe those lies anymore. You serve a bigger God than that!

One of the most famous verses in the Bible, Romans 8:28, says, “We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them” (NLT).

Everything is in God’s hand—the good, the bad, the evil, the poor decisions, the sins. He didn’t cause all of it, but he is still in control of it all.

And God causes everything to work together for good. The Bible doesn’t say that everything is good—because it’s not. There is a lot of sin and evil in the world.

It’s not all good. But God causes it all to work together for good. That promise isn’t for everyone; it’s just for those who love God and are called according to his purpose—his dream—for them.

When you think God can’t put back together the pieces of your life, remember that God can do anything. He is still at work—still working out his plan for your life, and still waiting to give you his dream for your life if you haven’t claimed it already.

When you give him your life, God will work to make all the pieces fit together so that your whole life serves his purposes on earth.

Talk It Over

  • What is the mistake or sin you’ve thought God could never forgive? How has that belief kept you from getting God’s dream for your life?
  • How do you think God really feels about that sin? Why?