0245“Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách, được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jêsus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời” (Phi-líp 1:9-11 BHĐ)

Tôi muốn bạn nghĩ đến một người đã làm cho bạn khó chịu - có thể một người mà bạn đang có mối quan hệ căng thẳng với họ, hoặc một người nào đó gây cho bạn khó chịu, bực bội.  Tôi có hai câu hỏi cho bạn: Thứ nhất, bạn có cầu nguyện cho người đó không?  Hay bạn chỉ phàn nàn, bắt bẻ và phê phán?  Nếu bạn cầu nguyện nhiều hơn, bạn sẽ ít càu nhàu, phàn nàn, cằn nhằn và bắt bẻ những điều nhỏ nhặt hơn.  Và đó là quyết định của bạn.

Câu hỏi thứ hai là cằn nhằn có giúp được gì không?  Chắc chắn là không rồi.  Cầu nguyện có làm gì được không? Chắc chắn là có rồi.  Vậy thì tại sao chúng ta cứ làm những điều vô ích hơn là điều có ích?

Sứ đồ Phao-lô viết trong Phi-líp 1:4, “Trong mỗi lời cầu nguyện cho tất cả anh em, tôi luôn cầu nguyện với niềm vui mừng” (BHĐ).  Phao-lô không chỉ cầu nguyện cho những người ông quen biết; ông còn cầu nguyện cho họ với sự vui mừng!

Có nhiều điều trong đời sống người khác mà bạn muốn thay đổi.  Bạn không muốn thay đổi chính mình; bạn muốn người khác phải thay đổi.  Lúc nào chúng ta cũng muốn thay đổi người khác nhưng bạn không thể nào thay đổi họ được!

Tuy nhiên, bạn có thể cầu nguyện và để Chúa làm việc.

Cầu nguyện tích cực có hiệu quả hơn suy nghĩ tích cực.  Tất cả những suy nghĩ tích cực trên thế giới sẽ không thay đổi chồng, vợ, con cái, bạn bè, hoặc hoàn cảnh của bạn.  Suy nghĩ tích cực có thể thay đổi chính bạn, nhưng nó không thể thay đổi người khác. Nhưng lời cầu nguyện tích cực có thể tạo ra sự thay đổi trong người khác.

Bạn có muốn biết cách nhanh nhất để thay đổi một mối quan hệ tệ hại thành tốt đẹp không?  Hãy bắt đầu cầu nguyện cho người kia!  Cầu nguyện sẽ thay đổi chính bạn, và nó có thể thay đổi người khác nữa.

Sứ đồ Phao-lô còn dạy với chúng ta cách cầu nguyện cho người khác: “Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách, được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jêsus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời” (Phi-líp 1:9-11 BHĐ)

Chúng ta học được bốn cách cầu nguyện cho người khác qua các câu Kinh Thánh này:

Cầu nguyện cho họ tăng trưởng trong tình yêu thương“Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng...”

Cầu nguyện cho họ có những lựa chọn khôn ngoan: “…cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất…”

Cầu nguyện cho họ sống cách ngay thẳng, chính trực: “…để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách …”

Cầu nguyện cho họ trở nên giống Chúa hơn: “được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jêsus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời.”

Hãy cầu nguyện những điều này cho chính mình và cho bất cứ người nào trong cuộc sống của bạn, và chờ xem Chúa xoay chuyển mối quan hệ mà bạn nghĩ là vô phương cứu vãn hoặc cần được phục hồi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Bạn đang có sự căng thẳng với ai và bạn cần cầu nguyện cho ai trong bốn điều nêu trên?

2. Lời cầu nguyện tích cực thay đổi chính bản thân bạn và không chỉ thay đổi người bạn cầu thay cho như thế nào?

3. “Trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ” là gì (xin xem trong Ga-la-ti 5:22-23)?


 

 

Positive Prayer Makes Strong Relationships

By Rick Warren

“And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ — to the glory and praise of God” (Philippians 1:9-11 NIV).

I want you to think of somebody who irritates you — maybe somebody you’ve got a strained relationship with or who just rubs you the wrong way. I have two questions for you: One, do you pray for that person? Or do you just complain and grumble and nag and nitpick? If you prayed more, you’d have a lot less to grumble, complain, nag, and nitpick about. It’s your decision.

Does nagging work? No. Does prayer work? Yes. So why do you do more of the thing that doesn’t work than the one that does?

Paul says in Philippians 1:4, “Whenever I pray, I make my requests for all of you with joy” (NLT, second edition).

Paul didn’t just pray for people in his life. He prayed with joy!

Positive praying is more effective than positive thinking. All the positive thinking in the world isn’t going to change your husband or your wife or your child or your friend or your situation. Positive thinking can change you, but it won’t change somebody else. But positive prayer can make a difference in someone else.

Do you want to know the quickest way to change a bad relationship to a good one? Start praying for the other person! It will change you, and it can change the other person.

Paul even told us how to pray for others: “And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ — to the glory and praise of God” (Philippians 1:9-11 NIV).

From these verses, we can learn to pray for the people in our lives in four ways:

Pray that they will grow in love: “This is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight.”

Pray that they will make wise choices: “... so that you may be able to discern what is best ...”

Pray that they will live with integrity: “... and may be pure and blameless for the day of Christ ...”

Pray that they will become like Jesus: “... filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ — to the glory and praise of God.”

Pray these for yourself and anyone else in your life, and watch how God turns around the relationship you thought was hopeless. Nothing is impossible with God!

Talk It Over

  • Who are the people in your life with whom you have a strained relationship and for whom you need to pray these four things?
  • How does positive prayer change you and not just the person for whom you are praying?
  • What is the “fruit of righteousness” that comes through Jesus Christ (see Galatians 5:22-23)?