0439“Phải luôn luôn cầu nguyện trong mọi trường hợp, nài xin mọi điều theo sự hướng dẫn của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:18 KTHĐ).

Bạn có biết rằng bạn không cần phải kết thúc lời cầu nguyện của mình với câu “Trong Danh Chúa Jêsus. A-men” không? Thật ra, bạn không cần phải ngưng cầu nguyện một chút nào cả.

Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện liên tục với Chúa. Nó không bao giờ cần phải chấm dứt! Bạn chỉ nói chuyện với Chúa như với một người bạn hay một người Cha yêu thương. Nếu có điều gì đó xảy ra, bạn đến nói với Chúa về điều ấy. Sau đó, có thể một hai phút trôi qua, bạn lại trò chuyện với Chúa về một điều khác.

Nếu bạn không thở, bạn sẽ chết. Cầu nguyện là hơi thở thuộc linh. Bạn không nghĩ đến việc cần phải thở, bạn chỉ làm điều đó cách tự nhiên. Tương tự như vậy, cầu nguyện cần phải trở nên tự nhiên đến nỗi bạn thậm chí không cần phải suy nghĩ về điều đó.

Ngay lúc này, có lẽ bạn phải suy nghĩ để cầu nguyện. Nhưng bạn có thể tạo nên một thói quen của sự cầu nguyện, là thói quen bạn không cần phải suy nghĩ để làm việc đó hay suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói.

Bạn rất giỏi về việc nói chuyện với chính mình. Bạn luôn luôn nói chuyện với mình về mọi thứ mà bạn đã trải qua! Thay vào đó, hãy bắt đầu nói chuyện với Chúa. Để cầu nguyện như cách trò chuyện, bạn chỉ cần nói với Chúa về bất cứ điều gì bạn quan tâm vào thời điểm đó.

“Phải luôn luôn cầu nguyện trong mọi trường hợp, nài xin mọi điều theo sự hướng dẫn của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:18 KTHĐ).

Điều này có nghĩa là bạn có thể trò chuyện với Chúa ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào, về bất cứ điều gì dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Khi bạn có được một ấn tượng hãy cầu nguyện về điều đó!

Có lẽ bạn cho rằng mình thường không cảm thấy muốn cầu nguyện vì bạn không biết phải nói gì. Nhưng nếu bạn không cảm thấy mình muốn cầu nguyện, điều đó có nghĩa là bạn không cầu nguyện về những điều bạn đang cảm thấy.

Khi bạn không cảm thấy muốn cầu nguyện, điều này có nghĩa là bạn đang cầu nguyện về một điều sai trật. Chúa không quan tâm đến những điều bạn không quan tâm. Chúa đã biết tất cả mọi điều trong cuộc sống của bạn. Ngài chỉ muốn bạn trò chuyện với Ngài, như một người cha hay một người mẹ khao khát con cái đến nói chuyện với mình vậy.

Hãy tiếp tục cuộc trò chuyện với Chúa suốt ngày. Hãy thưa chuyện với Chúa về những gì bạn đang cảm thấy và bạn sẽ cảm thấy thích cầu nguyện nhiều hơn nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn thường thưa chuyện với Chúa về điều gì nhất? Bạn có nghĩ rằng đó là điều Chúa muốn nghe bạn nói với Ngài nhất không?

2.    Những thói quen thuộc linh không chỉ xảy ra một cách tình cờ. Làm thế nào bạn có thể thực tập để giữ một cuộc trò chuyện cởi mở, liên tục suốt ngày với Chúa của bạn?

3.    “Cầu nguyện trong Thánh Linh” nghĩa là gì?

 

 

 


YOUR PRAYERS DON’T HAVE TO END

By Rick Warren —

“Pray in the Spirit at all times and on every occasion" (Ephesians 6:18 NLT).

Did you know that you don’t have to end your prayers with “In Jesus’ name. Amen”? In fact, you don’t have to stop praying at all.

Prayer is a running conversation with God. It never has to end! You just talk to him like you would a friend or a loving Father. If something comes up, you talk to God about it. Then, maybe a minute or two goes by, and you talk to him about something else.

If you did not breathe, you would die. Prayer is spiritual breathing. You don’t think about breathing—you just do it. In the same way, prayer needs to become so natural that you don’t even think about it.

Right now, you may have to think to pray. But you can develop a habit of praying, where you don’t even have to think about doing it or what you’re going to say.

You’re good at talking to yourself. You talk to yourself about everything you experience—all the time! Start talking to God instead. To pray conversationally, you just talk to God about whatever you’re interested in at that particular moment.

“Pray in the Spirit at all times and on every occasion” (Ephesians 6:18 NLT).

That means you can talk to God anywhere, anytime, about anything, as the Spirit leads. When you get an impression, pray about it!

Maybe you’re thinking that you often don’t feel like praying, because you don’t know what to say. But if you don’t feel like praying, it means you’re not praying what you feel.

When you don’t feel like praying, it means you’re praying about the wrong thing. God isn’t interested in what you’re not interested in. God already knows everything in your life. He just wants you to talk to him, like a father or a mother longs to have their children talk to them.

Keep a conversation with God going throughout your day. Talk to him about what you’re feeling, and you’ll feel like praying a lot more.

Talk It Over

  • What do you most often talk to God about? Do you think that’s what he wants most to hear from you?
  • New spiritual habits don’t just happen by chance. How can you practice keeping an open, running conversation with God throughout your day?
  • What does it mean to “pray in the Spirit”?