0440“Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch” (Gia-cơ 1:17 TTHĐ).

Các nhà chuyên môn nói rằng thái độ của bạn trong ngày được tạo thành trong tám phút đầu tiên của ngày đó. Bạn muốn lằm bằm, phàn nàn, cằn nhằn suốt ngày, hay bạn muốn biết ơn?

Kinh Thánh cho biết rằng, “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch” (Gia-cơ 1:17 TTHĐ).

Lòng biết ơn khiến bạn tập trung vào Cha yêu thương là Đấng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Đừng bắt đầu ngày mới của bạn với sự xưng tội hay lời cầu xin. Hãy bắt đầu với lòng biết ơn. Hãy nghĩ đến Chúa và sự tốt lành của Ngài. Hãy thưa với Chúa rằng Ngài là một Người Cha tốt, cảm ơn Chúa vì Ngài đã quan tâm, gần gũi và trước sau như một. Hãy liệt ra cách mà Ngài đã tốt lành với bạn. Hãy thưa với Chúa về những điều mà bạn đang biết ơn như có nước để sử dụng, có chăn giường, có một căn nhà ấm áp khi trời lạnh và căn nhà mát mẻ khi bên ngoài nóng bức. Bạn không cần phải lo lắng cho việc phải nói những những điều đúng nào. Bạn chỉ cần nói ra những cảm giác của mình và những gì đang ở trong tâm trí của bạn.

Một trong những cách bạn có thể bắt đầu ngày mới của mình với lòng biết ơn là lập ra một danh sách các bài hát. Hãy chọn những bài hát về lòng biết ơn, nhắc nhở bạn Chúa là ai và Ngài đã làm những gì cho bạn. Mở những bài hát đó lên ngay khi bạn mở mắt thức dậy để những suy nghĩ đầu tiên của bạn là lòng biết ơn. Thờ phượng là cách tốt nhất để thức dậy!

Bạn cũng có thể lập danh sách về những điều mà bạn biết ơn và để nó gần giường ngủ hay bất cứ nơi nào mà bạn có thì giờ tĩnh nguyện. Một danh sách của những điều mà bạn biết ơn có thể giúp bạn tập trung vào sự tốt lành của Chúa và rồi bạn có thể đổ lòng của mình ra với Chúa trong sự cảm tạ.

Khi bạn thức dậy mỗi buổi sáng, hãy để điều đầu tiên bạn làm là cảm ơn Chúa về tình yêu không thay dời của Chúa và nhớ lại tất cả những điều tốt lành mà Ngài đã làm cho bạn.

Hãy thức dậy với lòng biết ơn. Điều này sẽ thay đổi mọi thứ trong ngày của bạn!

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Những cách thiết thực nào khác mà bạn có thể bắt đầu và tiếp tục thực hành việc bắt đầu một ngày mới với tinh thần biết ơn Chúa?

2.    Việc bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn sẽ tạo nên tâm trạng cho suốt ngày còn lại của bạn như thế nào?

3.    Tại sao nhớ lại sự thành tín của Chúa trong quá khứ lại cho bạn có được sự bình an khi đối diện với bất cứ điều gì?

 

 

 

 


START YOUR DAY WITH GRATITUDE

By Rick Warren — 

“Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows" (James 1:17 NIV).

Experts say that the attitude you have for the day is set in the first eight minutes of your day. Do you want to grumble, gripe, and grunt your way through the day, or do you want to be grateful?

The Bible says, “Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows” (James 1:17 NIV).

Gratitude gets you to focus on your loving Father who meets all your needs.

Don’t start your day with confession or requests. Start with gratitude. Think about God and his goodness. Tell him he’s a good Father, thanking him for being caring, close, and consistent. List the ways he’s been good to you. Tell him what you’re thankful for: running water, bed and a blanket, a warm house when it’s cold and a cold house when it’s hot outside. You don’t have to worry about the right thing to say. Just say what you feel and what’s on your mind.

One of the ways you can start your day with thankfulness is to make a playlist of songs. Choose songs of gratitude that remind you of who God is and what he has done for you. Turn it on as soon as you open your eyes so that your first thoughts are grateful. Worship is the best way to wake up!

You can also make a list of the things you’re thankful for and keep it near your bed or wherever you have a quiet time. A gratitude list can help keep you focused on God’s goodness, and then you can pour out your heart to him in thanks.

When you wake every morning, make sure the first thing you’re doing is thanking God for his consistent love and recalling all the ways that he’s good to you.

Get up with gratitude. It will change everything about your day!

Talk It Over

  • What are some other practical ways you can begin and continue the practice of starting the day with gratitude to God?
  • How does starting your day being thankful set the tone for the rest of the day?
  • Why should recalling God’s faithfulness in the past give you peace about whatever you are facing each day?