0438“Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:13 TTHĐ).

Vì Chúa là đa chiều, bạn không muốn làm cho những lời cầu nguyện của mình chỉ là một chiều mà thôi. Thật ra, có tất cả là năm chiều trong cuộc sống của bạn mà bạn có thể cầu nguyện.

Khi bạn cầu nguyện, hãy nhìn về phía sau về hướng thập tự giá.

Bắt đầu lời cầu nguyện của bạn với thập tự giá là điều tốt, vì nó giúp bạn có được một thái độ biết ơn. Khi bạn nghĩ đến việc Chúa Jêsus chết thay cho bạn trên thập tự giá, nó nhắc bạn nhớ đến rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều đến dường nào, giá phải trả cho tội lỗi cao đến đâu, và bạn đã được tha thứ hoàn toàn như thế nào.

“Anh em đã biết rõ, Đức Chúa Trời đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh em… nhưng bằng huyết quý báu của Chúa Cứu Thế, Chiên Con vô tội không tỳ vết của Đức Chúa Trời” (IPhi-e-rơ 1:18-19 KTHĐ).

Khi bạn cầu nguyện, hãy hướng nhìn lên khuôn mặt của người Cha đầy yêu thương.

Cách bạn nhìn Đức Chúa Trời sẽ ảnh hưởng đến từng lãnh vực trong cuộc sống của bạn, nó bao gồm cả việc những lời cầu nguyện của bạn có kết quả hay không. Nếu bạn chỉ làm một thay đổi trong lời cầu nguyện mình thì hãy bắt đầu bằng việc gọi Chúa là “Cha”. Bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ hơn Ngài đã yêu thương bạn nhiều đến thế nào và Ngài đã làm gì cho lợi ích của bạn.

Rô-ma 8:16-17 nói, “Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế của Đức Chúa Trời” (TTHĐ).

Khi bạn cầu nguyện, hãy nhìn về Chúa Jêsus đang sống trong bạn.

Chúa Jêsus ở trong bạn, và bạn được Đức Chúa Trời là Cha chấp nhận cách vô điều kiện. Điều này ban cho bạn sự tự do và can đảm để đối mặt với những lỗi lầm của mình. Trước khi bạn có thể trở nên tốt hơn, bạn phải thừa nhận những điều nào là xấu.

“Anh em hãy tự xét, xem mình có đức tin không? Anh em có nhận thấy Chúa Cứu Thế sống trong anh em, và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải?” (IICô-rinh-tô 13:5 KTHĐ).

Khi bạn cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa Thánh Linh sử dụng bạn.

Thay vì phàn nàn hay đoán xét thế giới, bạn chỉ cần cầu nguyện, “Lạy Chúa Thánh Linh, xin chỉ cho con điều nào là sai trái và làm thế nào để con tạo nên được sự khác biệt. Xin hãy dùng con.” Khi bạn sẵn sàng phục vụ Chúa, Ngài sẽ sử dụng bạn cho mục đích tốt đẹp của Ngài.

Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:13 TTHĐ).

Khi bạn cầu nguyện, hãy nhìn về tương lai của bạn trong đức tin.

Cha mẹ thích nghe con cái mình nói về những ước mơ của chúng — Đức Chúa Trời cũng vậy! Hãy nói với Chúa về những suy nghĩ, ý tưởng và mơ ước của bạn. Chúa là một người Cha nhân lành, Ngài đang chờ đợi bạn nói chuyện với Ngài.

“Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trong anh em, nên Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành công tác cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại; đó là điều chắc chắn” (Phi-líp 1:6 KTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tập trung lời cầu nguyện của bạn quanh những việc Chúa Jêsus đã làm trên thập tự giá giúp bạn có được một thái độ biết ơn như thế nào?

2.    Những lời cầu nguyện của bạn có giống như một đứa trẻ đang nói chuyện với người Cha yêu thương của mình không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Thay đổi cách bạn cầu nguyện về những nan đề trên thế giới có thể thay đổi cách bạn hành động và phục vụ người khác như thế nào?

 

 

 


HOW TO PRAY IN FIVE DIMENSIONS

By Rick Warren — 

“Give yourselves completely to God—every part of you—for you are back from death and you want to be tools in the hands of God, to be used for his good purposes" (Romans 6:13 TLB).

Since God is multidimensional, you don’t want to make your prayers one-dimensional. There are actually five dimensions of your life that you can pray about.

When you pray, look backward to the cross.

It’s good to start your prayers with the cross, because it helps you have an attitude of gratitude. When you think about Jesus dying for you on the cross, it reminds you how deeply God loves you, how costly sin is, and how completely you’re forgiven.

“God paid a ransom to save you . . . he paid for you with the precious lifeblood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God” (1 Peter 1:18-19 TLB).

When you pray, look upward into the face of a loving Father.

The way you see God will influence every area of your life, including whether or not your prayers are fruitful. If you only make one change to your prayers, start calling God “Father.” You’ll start to better understand just how much he loves you and how he works for your good.

Romans 8:16-17 says, “For his Spirit joins with our spirit to affirm that we are God’s children. And since we are his children, we are his heirs” (NLT).

When you pray, look inward to Jesus living in you.

Jesus is in you, and you are unconditionally accepted by God the Father. This gives you the freedom and courage to face up to your faults. Before you can get better, you have to admit what’s bad.

“Test yourselves to make sure you are solid in the faith. Don’t drift along taking everything for granted. Give yourselves regular checkups” (2 Corinthians 13:5 The Message).

When you pray, ask the Holy Spirit to use you.

Instead of complaining about or judging the world, just say, “Holy Spirit, show me what’s wrong and how I can make a difference. Use me.” When you make yourself available to God, he will use you for his good.

The Bible says, “Give yourself completely to God—every part of you—for you are back from death and you want to be tools in the hands of God, to be used for his good purposes” (Romans 6:13 TLB).

When you pray, look forward to your future in faith.

Parents love to hear their children talk about their dreams—and so does God! Tell him about your thoughts, ideas, and dreams. He is a good Father who is waiting for you to talk to him.

“I’m convinced that God, who began this good work in you, will carry it through to completion on the day of Christ Jesus” (Philippians 1:6 GW).

Talk It Over

  • How does focusing your prayer around what Jesus did on the cross develop an attitude of gratitude?
  • Do your prayers sound like a child talking to a loving Father? Why or why not?
  • In what ways can changing the way you pray about problems in the world change the way you act in the world and serve others?