0197“Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi” (IGiăng 5:15 BHĐ).

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu cầu nguyện thật sự có kết quả hay không? Bạn đang cầu nguyện cho một điều gì đó và Sa-tan thầm thì với bạn, “Điều này thật lãng phí thời gian. Đừng làm nữa. Ngươi nghĩ ngươi là ai kia chứ? Ngươi đang làm điều gì vậy? Chúa không lắng nghe đâu. Đừng phí thì giờ vào chuyện vô ích.”

Cầu nguyện có kết quả bởi vì Chúa đang cầm quyền kiểm soát. Căn bản của tất cả các phép lạ nằm trong quyền tể trị của Chúa. Tại sao Chúa lại làm điều này mà không làm điều kia? Bởi vì Chúa đang nắm quyền điều khiển vũ trụ. Chúng ta phải tin cậy vào sự khôn ngoan và nhân lành của Chúa.

Ê-phê-sô 3:20 cho biết, “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (BHĐ).

Cầu nguyện có thể làm bất cứ những gì Chúa có thể làm được. Tất cả các khả năng, năng lực của Chúa đã dành sẵn cho bạn. Hai mươi lần trong Tân Ước Kinh Thánh đã bảo, “Hãy cầu xin.” Đây là điều khích lệ cho chúng ta khi biết rằng những điều nằm ngoài vòng kiểm soát của mình không nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúa. Tôi có thể không thay đổi được một tình huống, nhưng tôi có thể cầu nguyện, và Chúa là Đấng có thể thay đổi tình huống đó.

Tôi biết chính xác điều gì một số các bạn đang suy nghĩ trong đầu ngay bây giờ: “Nếu tôi có thể cầu nguyện và xin Chúa thay đổi mọi điều, và nếu Chúa thật sự tể trị trong mọi điều, tại sao tôi lại không nhận được những điều mình cầu xin?” Đây là một câu hỏi chính đáng. Và đây là ba lý do:

1. Chúa không phải là một vị thần đèn.

Bạn không chỉ nói lên một lời cầu nguyện và nhận được bất cứ điều gì bạn muốn. Nếu mọi lời cầu nguyện đều được trả lời, tính nết chúng ta sẽ bị làm hư hỏng.  Bạn có cho con cái của mình mọi thứ chúng xin không? Tôi hy vọng câu trả lời là không. Bạn có được tầm nhìn rộng lớn hơn. Nếu bạn có thể nhìn thấy được bức tranh rộng lớn về đời sống của con cái bạn, thì cái nhìn bao quát tổng thể của Chúa sẽ phải lớn hơn đến chừng nào?

2. Đôi khi lời cầu nguyện của các con cái Chúa lại mâu thuẫn với nhau.

Nếu hai Cơ-đốc-nhân đang cầu nguyện cho hai đội bóng đá khác nhau trong trận tranh giải thế vận hội, Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của người nào bây giờ? Rõ ràng là Chúa không thể trả lời cả hai lời cầu nguyện trái ngược nhau cùng một lúc được.

Nhưng tôi nghĩ lý do thật sự của điều cầu nguyện không được nhậm là vì lý do này:

3. Chúa biết điều gì là tốt nhất còn bạn thì không.

Nếu bạn nghĩ bạn biết điều gì là tốt nhất thì bạn thật là người quá ngạo mạn, tự phụ.  Kinh Thánh bảo chúng ta rằng, “Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi” (IGiăng 5:14 BHĐ). Hãy nhìn vào từ “theo ý muốn Ngài.” Thái độ của sự cầu nguyện của bạn phải là: “Lạy Chúa, đây là lời cầu xin của con, nhưng xin ý Chúa được nên.” Đó là điều Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trong Lu-ca 22:42, “Thưa Cha, nếu Cha vui lòng, xin cất chén này khỏi con; nhưng không theo ý con, mà xin theo ý Cha” (NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Tại sao Chúa vừa là Đấng nhân lành và Đấng tể trị lại là điều quan trọng?

2. “Cầu nguyện có thể làm bất cứ điều gì Chúa có thể làm.” Những lời cầu nguyện của bạn phản ánh điều bạn tin về quyền tể trị của Chúa như thế nào?

3. Làm thế nào bạn có thể tỏ ra cho Chúa thấy rằng bạn khao khát và tin cậy ý muốn của Chúa chứ không phải theo ý muốn của chính mình?


 

Your Prayers Have An Impact

By Rick Warren —

“[God] hears us whenever we ask him; and since we know this is true, we know also that he gives us what we ask from him” (1 John 5:15 GNT).

Do you ever wonder if prayer really works? You’re praying about something and Satan whispers to you, “This is a waste of time. Forget it! Who do you think you are? What do you think you’re doing? God isn’t listening. Don’t waste your time.”

Prayer works because God is in control. The basis of all miracles is God’s sovereignty. Why does he do one and not another? Because God is in control. We have to trust his wisdom and his goodness.

Ephesians 3:20 says, “God . . . is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes” (TLB).

Prayer can do whatever God can do. His resources are available to you. Twenty times in the New Testament it says, “Ask.” It’s encouraging to know that the things out of my control are not out of God’s. I may not be able to change a situation, but I can pray, and God can change it.

I know exactly what some of you are thinking right now: “If I can pray and ask God to change things, and if God is really in control of everything, why don’t I get everything I pray for?” Good question. Here are three reasons:

God is not a genie. You don’t just put in a prayer and get whatever you want. If every prayer were answered, we’d be spoiled brats. Do you give your children everything they ask for? I hope not. You know what’s best for them. You can see the bigger picture. If you can see the bigger picture for your kids, how much bigger is the picture God can see?

Sometimes Christians pray in conflict. If two Christians are praying at the Super Bowl for different teams, who’s God going to answer? Obviously, God can’t answer every prayer at the same time.

But I think the real reason is this:

God knows what’s best, and you don’t. If you think you do, that is very presumptuous. The Bible tells us, “We are sure that [God] hears us if we ask him for anything that is according to his will” (1 John 5:14 GNT). Look at the phrase “according to his will.” The attitude of your prayer needs to be: “Lord, this is my prayer request, but thy will be done.” That’s what Jesus prayed in Luke 22:42: “Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done” (NIV).

Talk It Over

  • Why is it important that God is good and sovereign?
  • “Prayer can do whatever God can do.” How do your prayers reflect what you believe about God’s sovereignty?
  • How can you show God that you desire and trust his will and not your own?