0196“Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đều được Thượng Đế tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai.” (Rô-ma 3:22 BPT).

Kinh Thánh nói rằng, “Phúc âm dạy rõ: đối với Đức Chúa Trời, con người được tha tội và coi là công chính một khi tin Chúa Cứu Thế rồi tuần tự tiến bước bởi đức tin, như Thánh Kinh đã dạy:“Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17 KTHĐ). Lời Chúa cũng nói rằng, “Vậy, nhờ ân sủng mà anh em được cứu, bởi đức tin - điều này không phải từ anh chị em, đó là quà tặng của Đức Chúa Trời - không phải bởi việc làm, nên chẳng ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV-VPNS).

Tin tức Tốt Lành ở đây là sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus đã cho chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, chúng ta chỉ có thể vào thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus.

Làm thế nào để chúng ta bày tỏ đức tin trong Chúa Cứu Thế? Dựa vào Kinh Thánh đây là những điều chúng ta cần làm:

1. Thừa nhận rằng bạn cần một Đấng Cứu Thế

Chúng ta không thể tự mình đến được với Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta đều đã có những hành động sai trái. Thiên đàng là nơi toàn hảo còn chúng ta thì không.

Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng, “Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình, Ngài là thành tín và công chính sẽ tha tội lỗi cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (IGiăng 1:9 NIV-VPNS). Và sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta biết, “Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đều được Thượng Đế tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai” (Rô-ma 3:22 BPT).

2. Tin vào Chúa Jêsus

Kinh Thánh nói, “Hãy tin nhận Chúa Giê-xu, thì ông và cả gia đình ông đều sẽ được cứu” (Công Vụ 16:31 BPT). Điều đó có nghĩa là chúng ta tin Chúa Jêsus là Đấng được nói đến trong Kinh Thánh, và chúng ta tin cậy Ngài, đặt tất cả những gì mình có trong tay Ngài. Chúa Jêsus tuyên bố, “Ta là Con Đường, Chân Lý, và Nguồn Sống. Không nhờ Ta, không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6 NIV-VPNS).

Và niềm tin của chúng ta nơi Chúa phải là niềm tin cụ thể: “Nếu miệng anh chị em xưng nhận: 'Giê-xu là Chúa,’ và lòng anh chị em tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, thì anh chị em được cứu rỗi.  Vì do lòng tin, anh chị em được kể là công chính, và do miệng xưng nhận, anh chị em được cứu… 'Tất cả những người kêu Danh Chúa đều được cứu rỗi’” (Rô-ma 10:9-10,13 NIV-VPNS).

3. Xưng nhận sự cam kết của bạn với Chúa

Hãy thưa với Chúa Jêsus rằng bạn tin cậy vào Chúa với cả cuộc đời mình. Hãy xưng nhận rằng bạn tin nơi Chúa và những lời hứa của Ngài. Chúa Jêsus đã công bố, “Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta.  Còn người nào thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta.  Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để người nào tin Ta thì không còn ở trong bóng tối” (Giăng 12:44-46 BHĐ).

4. Nương cậy vào lời hứa của Chúa

Bạn có thể tin cậy vào lời hứa của Chúa trong Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả người tin nhận Con đều không bị hư vong nhưng được sư sống vĩnh cửu” (KTHĐ). Bất kể bạn đã làm điều gì hoặc bạn đã làm bao lâu rồi, Chúa hứa rằng tất cả những ai tin vào Chúa Jêsus sẽ ở với Chúa đời đời trên thiên đàng.

 

Lời cầu nguyện cam kết với Chúa Cứu Thế

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, tại sao lại còn chần chừ? Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

“Chúa Jêsus ơi, con muốn được an tĩnh, yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa, con không phải tìm kiếm để được, xứng đáng để được, hay làm việc để được điều đó. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa và xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Có những bước nào trên đây mà bạn chưa thực hiện để bày tỏ đức tin trong Chúa Cứu Thế hay không? Tại sao?

2.    Những câu Kinh Thánh nào bạn có thể học thuộc lòng để nhắc nhở mình về lời hứa Chúa với bạn?

3.    Có người nào trong cuộc sống của bạn chưa tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa không? Hãy lập một kế hoạch để nói chuyện và chia sẻ bài tĩnh nguyện này với họ.


 

God’s Plan To Bring You To Heaven

By Rick Warren — 

“God says he will accept and acquit us—declare us 'not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).

The Bible says, “This Good News tells us how God makes us right in his sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the Scriptures say, 'It is through faith that a righteous person has life’” (Romans 1:17 NLT). God’s Word also says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

The Good News is that the death and resurrection of Jesus give us access to God. In other words, we can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ.

How do we express faith in Christ? Here’s a simple, biblical guide:

Admit you need a Savior.

We can’t get to God on our own. We’re all sinners. We’ve blown it. Heaven is perfect and we’re not.

But the Bible says, “If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness” (1 John 1:9 NIV). And the apostle Paul tells us, “God says he will accept and acquit us—declare us 'not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).

Believe in Jesus.

The Bible says, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved” (Acts 16:31 NLT). That means we believe Jesus is who the Bible says he is, and we trust him for our future with everything we have. Jesus said, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6 NIV).

And our belief must be specific in Christ: “If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God; it is by our confession that we are saved. . . . As the scripture says, 'Everyone who calls out to the Lord for help will be saved’” (Romans 10:9-10, 13 GNT).

Confess your commitment to Jesus.

Tell Jesus you trust him with your life. Confess that you believe in him and his promises. Jesus said, “If you trust me, you are trusting not only me, but also God who sent me. For when you see me, you are seeing the one who sent me. I have come as a light to shine in this dark world, so that all who put their trust in me will no longer remain in the dark” (John 12:44-46 NLT).

Depend on God’s promises.

You can rely upon God’s promise in John 3:16: “For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (NLT). No matter what you’ve done or how long you’ve done it, God promises that everyone who believes in Jesus will live with him in heaven forever.

Prayer of commitment to Christ.

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? Pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it, deserve it, or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”

Talk It Over

  • Is there a step you haven’t taken yet in expressing faith in Christ? Why might that be?
  • What Bible verses can you memorize to remind you of God’s promises to you?
  • Is there someone in your life who hasn’t accepted Jesus as their Savior? Make a plan to talk with them and share this devotional.