0680“Tấm lòng bình an là sự sống của thể xác; Nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát” (Châm 14:30 BDM).

Một số người có khuynh hướng nghĩ rằng thân thể của họ là hoàn toàn tách biệt với tinh thần của họ. Nhưng sự thật là, có một mối liên hệ trực tiếp giữa sức khỏe thuộc linh và sức khỏe về thể chất của bạn. Thật ra, Kinh Thánh chứa đầy những lời khuyên về sức khỏe mà bạn có thể sẽ không thấy được trong một cuốn sách dinh dưỡng nào.

Dưới đây là bốn điều trong Kinh Thánh mà bạn có thể làm để sống một đời sống khỏe mạnh hơn:

1. Tin cậy Chúa. Trong cuộc sống bạn sẽ thờ phượng hoặc là bạn sẽ lo lắng. Bạn sẽ cầu nguyện hay là sẽ hoảng sợ. Kinh Thánh nói trong Thi Thiên 116:7 rằng, “Hỡi linh hồn ta, hãy an tâm trở lại, Vì CHÚA đối xử rộng rãi cùng ngươi” (BDM). Chúa muốn bạn tin cậy Chúa và thư giãn. Chúa sẽ chăm sóc cho bạn!

2. Xưng ra tội lỗi của bạn ra. Một trong những điều lành mạnh nhất bạn có thể làm là tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Đừng dồn nén hay giữ kín tội lỗi của bạn. Thay vào đó, hãy bày tỏ cho Chúa. Nếu bạn không nói ra cho Chúa những tội lỗi của bạn, bạn sẽ gây tổn hại cho thân thể mình. Điều này đã xảy ra với vua Đa-vít. Đa-vít đã nói trong Thi 32:3-5: “Khi con nín lặng, các xương cốt con hao mòn và con rên xiết trọn ngày… Sức con tiêu hao như bởi cơn hạn mùa hè. Con đã thú tội cùng Chúa, Không giấu gian ác con; Con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, Và Chúa tha tội cho con” (TTHĐ).

3. Cho đi cách rời rộng. Không phải là một điều sai lầm mà hai chữ “keo kiệt” và “khổ sở” đều đến cùng một gốc trong tiếng La-tinh. Những kẻ keo kiệt là những người khốn khổ. Họ luôn luôn buồn bã. Nhưng những người cho đi thì luôn luôn vui tươi. Châm 11:25 nói, “Người hào phóng sẽ thịnh vượng, Ai rộng rãi với người, chính mình sẽ hưởng phước” (KTHĐ).

Bạn có biết rằng có nhiều lời hứa về sự ban cho và rộng rãi hơn về bất kỳ chủ đề nào khác trong Kinh Thánh không? Chúa là Đức Chúa Trời ban cho, và Chúa muốn bạn học giống như Chúa. Mỗi khi bạn cho đi, trái tim của bạn lớn thêm lên – và bạn phá vỡ sự kìm kẹp khốn khổ của chủ nghĩa vật chất.

4. Được vui vẻ. Cuộc sống là để vui hưởng, chứ không chỉ đơn thuần là để chịu đựng. Thực ra, Kinh Thánh nói rằng Chúa đã tạo dựng nên mọi điều để bạn tận hưởng. Trong ITi 6:17, Phao-lô nói rằng: “Hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng” (TTHĐ).

Bạn sẽ thường nghe người ta nói rằng, “Gia đình cầu nguyện cùng nhau ở cùng bên nhau.” Điều đó là đúng. Nhưng cũng đúng khi nói rằng, “Gia đình vui chơi cùng nhau sẽ ở cùng bên nhau.” Bạn cần phải tận hưởng cuộc sống. Bạn cần phải vui vẻ.

Hỡi các bạn, không chỉ những gì bạn ăn là quan trọng. Nhưng có thứ đang ăn bạn. Bạn có thể uống thuốc bổ nhất và ăn những thực phẩm hữu cơ, tươi nhất, lành mạnh nhất. Nhưng nếu bạn oán giận cha mình, ganh tị với bạn bè mình, hay cảm thấy mặc cảm tội lỗi về một điều gì đó bạn đã làm ngày hôm qua, thì điều đó sẽ làm ăn mòn xương cốt: “Tấm lòng bình an là sự sống của thể xác; Nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát” (Châm 14:30 BDM).

Nhưng khi bạn nhìn lên Chúa – với sự tin cậy, xưng tội, rời rộng và vui vẻ – Ngài sẽ cho bạn được tràn đầy bình an.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Phản ứng đầu tiên khi bạn bắt đầu lo lắng hay hoảng sợ là gì? Nếu không phải là tin cậy Chúa, bạn có thể thực hiện những bước nào để biến tin cậy Chúa thành thói quen của mình?

2.    Bạn cần nhận được sự tha thứ của Chúa trong lãnh vực nào? Việc không xưng tội ra đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào?

3.    Hãy cho biết sự rời rộng đã khiến cho bạn (và những người khác) tràn đầy niềm vui như thế nào?

4.    Một cách bạn có thể kết hợp sự vui vẻ vào trong cuộc sống của mình ngày hôm nay là gì?

 

 

 


FOUR WAYS TO LIVE A HEALTHIER LIFE

By Rick Warren —

“A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones" (Proverbs 14:30 NIV).

Some people tend to think of their body as completely separate from their spirit. But the truth is, there is a direct connection between your spiritual health and your physical health. In fact, the Bible is full of health advice you’re probably not going to read about in a nutrition book.

Here are four things from Scripture you can do to live a healthier life.

Trust in God. In life, you’ll either worship or worry. You’ll either pray or panic. The Bible says in Psalms 116:7, “I said to myself, 'Relax, because the Lord takes care of you’” (NCV). God wants you to trust him and relax. He will take care of you!

Confess your sin. One of the healthiest things you can do is to receive God’s forgiveness. Don’t repress or suppress your sin. Instead, express it to God. If you don’t talk to God about your sin, you’ll take it out on your body. This happened to David: “When I refused to confess my sin, my body wasted away, and I groaned all day long . . . My strength evaporated . . . Finally, I confessed all my sins to you and stopped trying to hide my guilt . . . And you forgave me! All my guilt is gone” (Psalm 32:3-5 NLT).

Give generously. It’s not a mistake that the words “miser” and “miserable” have the same root. Misers are miserable; they’re always sad. But givers are always glad. Proverbs 11:25 says, “The generous will prosper; those who refresh others will themselves be refreshed” (NLT).

Did you know there are more promises in the Bible about giving and generosity than about any other subject? God is a giving God, and he wants you to learn to be like him. Every time you give, your heart grows bigger—and you break the miserable grip of materialism.

Have fun. Life is meant to be enjoyed, not merely endured. In fact, the Bible says that God created everything for your enjoyment. 1 Timothy 6:17 says, “They should place their confidence in God who richly provides us with everything to enjoy” (GW).

You’ll often hear people say, “The family who prays together stays together.” That’s true. But it’s also true to say, “The family who plays together stays together.” You need to enjoy life. You need to have fun.

Friends, it’s not just what you eat that matters. It’s what eats you. You can take the best probiotics and eat fresh, healthy, and organic foods. But if you’re resentful against your dad, envious of your friend, or guilty about something you did yesterday, it will rot your bones: “A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones” (Proverbs 14:30 NIV).

But when you look to God—with trust, confession, generosity, and fun—he fills you with peace.

Talk It Over

- What is your first response when you start to worry or panic? If it’s not trusting God, what steps can you take to make trusting God a habit?

- In what area do you need to receive God’s forgiveness? How has not confessing your sin affected your health?

- Describe how generosity has filled you (and others) with joy?

- What’s one way you can incorporate fun into your life today?