“Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, hãy ngợi khen Ngài! Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên, Ngài thiết lập chúng đến mãi mãi vô cùng; Ngài đã ban quy luật thì không thể bị bãi bỏ được.” Thi Thiên 148:4-6

Có thể một người nào đó đã nói với bạn rằng Kinh Thánh không được chính xác về mặt khoa học. Người đó đã nói sai. Họ chưa từng nghiên cứu Kinh Thánh hoặc chưa bao giờ nghiên cứu khoa học.

Đức Chúa Trời thiết lập ra các định luật khoa học và Chúa chắc chắn rằng Lời Ngài không hề mâu thuẫn với các định luật đó.

Johannes Kepler, một nhà toán học và thiên văn học nổi tiếng, đã từng nói rằng, “Khoa học chỉ đơn giản là nghĩ theo những gì Chúa đã suy nghĩ.” Nói cách khác, Chúa đã thiết lập các định luật về vật lý, và sau đó chúng ta khám phá ra chúng.

Kinh Thánh không phải là một cuốn sách giáo khoa về khoa học. Bạn không học Kinh Thánh để chế tạo hỏa tiễn. Và Kinh Thánh không sử dụng ngôn ngữ của khoa học. Nhưng Kinh Thánh không bao giờ là sai trái với khoa học! Thật ra nó luôn đi trước khoa học.

Chẳng hạn như:

Qua hàng ngàn năm, con người đã tin rằng trái đất là mặt phẳng. Nhưng 2600 năm trước đây, Đức Chúa Trời đã phán trong Ê-sai 40:22 rằng Đức Chúa Trời ngự trên vòm trái đất.

Qua hàng ngàn năm, con người đã tin rằng có cái gì đó đã giữ cho trái đất đứng. Những người theo Ấn Độ giáo tin rằng những con voi khổng lồ đã làm điều đó. Người Hy Lạp tin rằng thần Atlas đã làm điều đó. Người Ai Cập tin rằng có năm cây cột giữ đứng trái đất. Nhưng Kinh Thánh không hề nói rằng có một điều gì đó đang giữ đứng hành tinh này.

Qua hàng nghìn năm, con người đã tin rằng số lượng các vì sao là hữu hạn. Nhưng Giê-rê-mi 33:22 nói rằng không ai có thể đếm được các tinh tú trên trời.

Kinh Thánh chép rằng, “Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, hãy ngợi khen Ngài! Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên, Ngài thiết lập chúng đến mãi mãi vô cùng; Ngài đã ban quy luật thì không thể bị bãi bỏ được” (Thi Thiên 148:4-6).

Các định luật khoa học không bao giờ hoạt động hôm nay và ngày kế đó lại không còn hoạt động nữa. Mỗi một định luật đều luôn luôn hoạt động — vì chúng là điều đúng, là thật và đã được Thượng Đế tạo nên.

Và lẽ thật, điều đúng không bao giờ thay đổi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những lẽ thật nào trong Kinh Thánh xác nhận những gì bạn thấy ở thiên nhiên xung quanh mình? Hãy dành thời gian để tìm kiếm những lẽ thật, điều đúng đó ngày hôm nay.

2.    Bạn nghĩ rằng Chúa sẽ muốn bạn phản ứng lại như thế nào khi có người nói rằng Kinh Thánh không được chính xác về mặt khoa học?

3.    Bạn có cho rằng việc có thể tranh luận rằng Kinh Thánh là chính xác về mặt khoa học là điều quan trọng hay không? Tại sao có hoặc tại sao không?

 

 


THE BIBLE IS ALWAYS AHEAD OF SCIENCE

BY RICK WARREN —

Praise him, you highest heaven and the water above the sky. Let them praise the name of the LORD because they were created by his command. He set them in their places forever and ever. He made it a law that no one can break.”  Psalm 148:4-6 (GW)

Someone may have told you that the Bible isn’t scientifically accurate. That person is wrong. They have either never studied the Bible or never studied science.

God set up the laws of science, and he made sure that his Word doesn’t contradict those laws.

Johannes Kepler, the famous mathematician and astronomer, once said, “Science is simply thinking God’s thoughts after him.” In other words, God established the laws of physics, and then we discover them.

The Bible wasn’t meant to be a scientific textbook. You don’t study the Bible to build a rocket. And the Bible doesn’t use scientific language. But the Bible never gives bad science! In fact, it’s always ahead of science.

For example:

For thousands of years, people believed that the Earth was flat. But God said 2,600 years ago in Isaiah 40:22 that God is enthroned above the sphere of the Earth.

For thousands of years, people believed something held the Earth up. Hindus believed huge elephants did it. The Greeks believed Atlas did it. The Egyptians believed five columns held the Earth up. But the Bible never says that anything is holding the planet up.

For thousands of years, people believed that the number of stars were finite. But Jeremiah 33:22 says the number of stars can’t be counted.

The Bible says, “Praise him, you highest heaven and the water above the sky. Let them praise the name of the LORD because they were created by his command. He set them in their places forever and ever. He made it a law that no one can break” (Psalm 148:4-6 GW).

The laws of science don’t work one day and then stop working the next. Each and every one of them always works—because they are true and made by God.

And truth doesn’t change.

Talk It Over

  • What truths from the Bible confirm what you see all around you in nature? Take time to search for those truths today.
  • How do you think God wants you to respond when someone says the Bible is scientifically inaccurate?
  • Do you think it’s important to be able to argue that the Bible is scientifically accurate? Why or why not?