“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và kiên nhẫn chờ đợi Ngài . . . Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.”  Thi Thiên 37:7-8

Thật bực bội khi bạn đang vội vã nhưng Chúa lại không. Và Chúa không bao giờ vội vàng cả!

Kinh Thánh nói rằng đối với Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Một trong những điều vô ích nhất chúng ta cố làm là tăng tốc cho Chúa. Khi chúng ta cố tự giải quyết vấn đề và giúp đỡ Chúa, chúng ta sẽ gặp rắc rối.

Châm 19:2 nói rằng, “Bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ.

Khi bạn có được một mơ ước đến từ Chúa và quyết định thực hiện nó — nhưng sau đó bị bắt đem vào phòng chờ đợi của Ngài — bạn có thể bắt đầu cố tự tìm ra những cách để hoàn thành giấc mơ của Chúa mà không cần đến sự giúp đỡ của Ngài.

Nhưng Kinh Thánh nói rằng hãy tin cậy nơi thời điểm của Đức Chúa Trời: “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và kiên nhẫn chờ đợi Ngài . . . Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác” (Thi 37:7-8).

Nghỉ ngơi có thể là một hành động của đức tin. Nó có nghĩa là bạn đang chờ đợi Chúa.

Một ngày nọ, Chúa Jêsus và các môn đồ đang ở trong thuyền khi một cơn bão lớn nổi lên. Kinh Thánh nói rằng thuyền bị ngập, và họ đang gặp nguy hiểm. Trong khi các môn đệ lo lắng băn khoăn, thì Chúa Jêsus gối đầu lên đệm và ngủ suốt cơn bão.

Các môn đệ đánh thức Ngài dậy và hỏi: “Chúng tôi sắp chết chìm, thầy không quan tâm sao? Xin cứu chúng tôi!" Thật dễ để hình dung ra câu trả lời của Chúa Jêsus: “Các ngươi nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ để chiếc thuyền này chìm khi ta đang ở trong đó sao?”

Nhưng thay vào đó, Chúa Jêsus nói về việc cần phải có đức tin lớn hơn, và sau đó Ngài dẹp yên cơn bão! Các môn đệ đã lo lắng về sóng gió, và Chúa Jêsus đã cho họ thấy rằng Ngài có quyền trên sóng, trên gió và trên bất cứ cơn bão nào mà họ sẽ gặp phải trong đời sống.

Khi gặp sóng gió, chúng ta thường hay băn khoăn và lo lắng giống như các môn đệ Chúa. Khi sống như vậy, chúng ta không sống bằng đức tin; chúng ta tập trung vào gió và sóng chứ không vào quyền năng và tình yêu của Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus luôn ở cùng bạn và bạn luôn có thể tin cậy nơi thời điểm của Ngài. Lo lắng chỉ làm cho bạn khốn khổ. Nếu bạn đang bị trì hoãn trên con đường đến với ước mơ của mình, hãy ngừng lo lắng và bắt đầu tin cậy rằng Chúa sẽ làm việc trong bạn và qua bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao việc nghỉ ngơi thường khiến chúng ta mang mặc cảm tội lỗi?

2.    Theo bạn nghĩ Chúa đang muốn dạy dỗ bạn điều gì trong khi bạn bị trì hoãn? Bạn đã học được gì về bản thân mình và về Đức Chúa Trời trong thời gian mà Chúa cho có sự trì hoãn đó?

3.    Một điều nào mà bạn có thể thay đổi về lịch trình hoặc kỳ vọng của mình để không bị cám dỗ thúc giục Chúa trong giai đoạn đức tin này của mình?

 

 

 


WAIT PATIENTLY ON c

BY RICK WARREN —

“Rest in the Lord; wait patiently for him to act . . . Don’t fret and worry—it only leads to harm.”  Psalm 37:7-8 (TLB)

It’s frustrating when you’re in a hurry and God isn’t. And God is never in a hurry!

The Bible says a day is like a thousand years and a thousand years like a day to God. One of the most useless things to try to do is to speed up God. When we try to take matters into our own hands and help God out, we get in trouble.  Proverbs 19:2 says, “Impatience will get you into trouble” (GNT).

When you get a dream from God and make the decision to go for it—but then are forced into God’s waiting room—you may start trying to figure out ways of fulfilling God’s dream on your own, without his help.

But the Bible says to trust God’s timing: “Rest in the Lord; wait patiently for him to act . . . Don’t fret and worry—it only leads to harm” (Psalm 37:7-8 TLB).

Resting can be an act of faith. It means you’re waiting on God.

One day Jesus and his disciples were in a boat caught in a raging storm. The Bible says the boat was being swamped, and they were in great danger. While the disciples were filled with fret and worry, Jesus had his head on a cushion and was sleeping through the storm.

The disciples woke him up and asked, “Don’t you care if we drown? Save us!” It’s easy to imagine Jesus responding, “Do you think God is going to let the boat sink with me in it?”

But, instead, Jesus spoke about the need for greater faith, and then he calmed the storm! The disciples had been worried about the wind and the waves, and Jesus showed them he had power over the wind, the waves, and any storms they would face in life.

When we get into a storm, we tend to fret and worry in the same way as the disciples. When we live like that, we’re not living by faith; we’re focused on the winds and the waves and not on the power and love of Jesus.

Jesus is always with you, and you can always trust his timing. Worry only makes you miserable. If you’re delayed on the way to your dream, stop worrying and start trusting God to work in you and through you.

Talk It Over

  • Why does rest so often make us feel guilty?
  • What do you think God is trying to teach you while you have been delayed? What have you learned about yourself and about God in a delay by design?
  • What is one thing you can change about your schedule or your expectations so that you are not tempted to try to rush God in this phase of your faith?