“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không bỏ cuộc, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.” Ga-la-ti 6:9

Khi bạn trải qua những trì hoãn trong đời sống, đừng nản lòng. Đừng nản chí. Đừng bỏ cuộc!

Dân Y-sơ-ra-ên đã ngã lòng và điều đó gây trì hoãn cho việc họ vào Đất Hứa.

Dân Số Ký 14:2-4 nói rằng: “Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se . . . Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô . . .  Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi.”  Họ đã từ bỏ ước mơ của mình. Họ đã được giải cứu sau 400 năm nô lệ nhưng rồi lại muốn quay về vì bị trì hoãn.

Giống như dân Y-sơ-ra-ên, một số người thà sống trong cảnh nô lệ còn hơn đối diện với nỗi sợ hãi tự do. Họ không sẵn lòng vượt qua và giải quyết vấn đề cho đến khi xong việc. Họ muốn bỏ cuộc. Họ bằng lòng với cái tầm thường của đời sống.

Đừng chấp nhận những gì chưa phải là điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn! Nếu điều đó có nghĩa là đi qua một đường hầm xung đột, hãy đi vào đường hầm đó. Ở giữa đường hầm sẽ là bóng tối, và bạn sẽ muốn quay trở lại phía ánh sáng. Nhưng bạn phải cứ tiếp tục đi cho đến khi bạn bước vào ánh sáng ở phía bên kia.

Thay vì nản lòng, hãy kiên trì và cầu nguyện.

Ga-la-ti 6:9 nói rằng, “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không bỏ cuộc, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.”

Đây là quy luật của mùa gặt: Lúc nào cũng có một khoảng thời gian chờ đợi giữa gieo và gặt. Bạn trồng vào một mùa, và bạn gặt vào một mùa khác. Đức Chúa Trời muốn nhìn xem bạn có tiếp tục vun xới, trồng trọt và gieo hạt không. Nếu Ngài thấy được sự kiên định trong đời sống bạn, thì mùa gặt sẽ đến. Nhưng nó sẽ không đến ngay lập tức vì nếu như vậy bạn sẽ không có cơ hội phát triển tính cách hoặc làm cho đức tin mình được vững mạnh.

Lu-ca 18:1 cho chúng ta biết rằng chúng ta “phải cầu nguyện luôn và đừng nản lòng”.

Bạn có hai lựa chọn trong cuộc sống: Cầu nguyện không thôi, hoặc ngã lòng. Bạn sẽ phải làm điều này hoặc điều kia. Nếu bạn cầu nguyện không thôi, bạn sẽ không bị ngã lòng. Nếu bạn không tiếp tục cầu nguyện, bạn sẽ nản lòng. Bạn sẽ nản lòng trước những vấn đề mà bạn đang phải đối diện — dù là tại nơi làm việc, trường học hay trong gia đình. Để được động viên, bạn phải tiếp tục cầu nguyện!

Bạn cầu nguyện gì trong những giai đoạn trì hoãn của đời sống? Hãy cầu nguyện rằng: “Xin giúp con kiên trì và không bỏ cuộc.” Chúa sẽ nghe lời bạn cầu xin, và Ngài sẽ giúp đỡ. Bạn không đơn độc, vì vậy bạn không cần phải nản lòng, ngay cả khi bạn đang gặp sự trì hoãn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã học được bài học gì trong giai đoạn đang bị trì hoãn của đời sống mình? Bạn có thể áp dụng bài học đó như thế nào cho việc theo đuổi ước mơ của mình?

2.    Cầu nguyện không thôi hay “cầu nguyện luôn luôn” có nghĩa gì? Làm thế nào để làm được điều đó?

3.    Trong quá khứ Đức Chúa Trời cho bạn thấy Ngài đã thành tín như thế nào? Hãy nhắc nhở bản thân mình về những trải nghiệm đó khi bạn bắt đầu nghi ngờ sự thành tín của Chúa đang khi bị trì hoãn.

 

 


DON’T SETTLE FOR LESS THAN GOD’S BEST

BY RICK WARREN —

“Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.”  Galatians 6:9 (NIV)

When you go through delays in life, don’t get discouraged. Don’t lose heart. Don’t give up!

The Israelites did, and it delayed their entrance into the Promised Land.

Numbers 14:2-4 says, “All the Israelites grumbled against Moses . . . 'If only we had died in Egypt! . . . We should choose a leader and go back to Egypt” (NIV). They gave up on their dream. They had been rescued after 400 years of slavery but then wanted to go back because they were being delayed.

Like the Israelites, some people would rather live in slavery than face the fear of freedom. They are not willing to push through and work on the problem until they get it right. They want to give up. They settle for mediocrity in life.

Don’t settle for less than God’s best for your life! If that means going through a tunnel of conflict, take the tunnel. In the middle of the tunnel, it will be dark, and you will want to run back to the light. But you’ve got to keep going until you come out on the other side into the light.

Instead of getting discouraged, be persistent and pray.

Galatians 6:9 says, “Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (NIV).

This is the law of the harvest: There is always a delay between sowing and reaping. You plant in one season, and you reap in another. God wants to see if you’re going to keep cultivating, planting, and sowing. If he sees consistency in your life, then the harvest will come. But it won’t come immediately, because if it did, there would be no chance for your character to grow or for your faith to stretch.

Luke 18:1 tells us that we “must always pray and never lose heart” (PHILLIPS).

You have two options in life: Pray continually, or lose heart. You will always be doing one or the other. If you pray continually, you will not be discouraged. If you don’t pray continually, you will lose heart. You will get discouraged by the problems you’re facing—whether they’re at work or at school or in your family. To stay encouraged, you’ve got to keep on praying!

What do you pray during the delay phases of life? Pray, “Help me hold on and not give up.” God will hear you, and he will help. You are not alone, so you don’t have to get discouraged, even when you are delayed.

Talk It Over

  • What lesson have you learned during a time of delay in your life? How can you apply that lesson to the pursuit of your dream?
  • What does it mean to pray continually or “always pray”? How is it possible to do that?
  • How has God shown you in the past that he is faithful? Remind yourself of those experiences when you start to doubt his faithfulness in your delay.