“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng.” Phục 8:2

Trong loạt bài này, chúng ta đang học cách Chúa đưa chúng ta đi qua Sáu Giai Đoạn Của Đức Tin — ước mơ, quyết định, trì hoãn, khó khăn, đường cùng và sự giải cứu — những bước này cứ lặp đi lặp lại trong suốt đời sống để giúp đức tin và tính cách của chúng ta được phát triển.

Giai đoạn thứ ba mà Chúa sử dụng để phát triển đức tin của bạn khi bạn thực hiện ước mơ của mình là khi bạn đối diện với sự trì hoãn.

Ước mơ không bao giờ được thành ngay lập tức. Lúc nào cũng có một khoảng thời gian chờ đợi.

Dân Y-sơ-ra-ên được đưa ra khỏi Ai Cập và sau đó lưu lạc suốt 40 năm trước khi họ vào Đất Hứa, mặc dù cuộc hành trình của họ lẽ ra không dài quá vài tuần. Cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên, đôi khi bạn bị chậm trễ là do ý định của Đức Chúa Trời. Mỗi ước mơ đều có những khó khăn, và Chúa sử dụng sự trì hoãn để chuẩn bị cho bạn đối đầu với những khó khăn đó.

Chúa cũng sử dụng sự trì hoãn để kiểm tra bạn. Kinh Thánh nói trong Phục 8:2 rằng, “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng.”

Vì vậy khi ước mơ của bạn bị trì hoãn, bạn nên phản ứng lại như thế nào?

Đừng sợ!

Ôm lấy nỗi sợ là sai lầm đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên. Phục 1:28 nói rằng, “Tại sao chúng tôi phải đi? Chúng tôi thật hãi sợ. Anh em chúng ta làm cho chúng ta ngã lòng khi nói rằng: Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta.” Dân Y-sơ-ra-ên có đủ đức tin để ra khỏi Ai Cập, nhưng họ lại không có đủ đức tin để vào Đất Hứa. Họ sợ hãi.

Vấn đề của sự sợ hãi là nó giữ bạn lại trong đồng vắng. Nó kéo dài sự trì hoãn. Nhiều giấc mơ của bạn chưa bao giờ đạt được, không phải do Chúa mà là vì bạn — vì bạn đã không bước ra trong đức tin.

Liều thuốc giải cho sự sợ hãi là tập trung vào sự hiện diện của Chúa. Bạn nhớ rằng Chúa ở cùng bạn. Ngài phán rằng: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi” (Ê-sai 41:10). Chúa đang ở bên bạn bây giờ, Ngài từng ở cùng, và Ngài sẽ luôn ở cùng.

Có lẽ lúc này bạn đang ở trong giai đoạn trì hoãn. Bạn đã cầu nguyện về một điều gì đó, nhưng nó vẫn chưa xảy ra. Bạn có thể bắt đầu nghĩ rằng Chúa đã quên mất bạn.

Chúa sẽ không bao giờ quên bạn! Đây là một sự chậm trễ do ý Chúa. Chúa biết bạn đang trải qua những gì. Ngài muốn xây dựng tính cách của bạn và muốn bạn học cách tin cậy nơi Ngài. Bạn có thể tin chắc rằng Chúa sẽ giúp đỡ bạn. Đừng sợ hãi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy kể lại thời gian khi nỗi sợ hãi khiến bạn bị trì hoãn trong đồng vắng.

2.    Sự thử thách của Đức Chúa Trời cho đức tin bạn đã giúp đời sống thuộc linh của bạn được tăng trưởng như thế nào?

3.    Bạn lo sợ điều gì về nơi Chúa có thể dẫn bạn đến hoặc điều Ngài có thể yêu cầu bạn làm?

 

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời tại đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng khi tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2: 8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin vào Con của Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ chấp nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội, và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để gánh lấy tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hãy hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


WHEN YOUR DREAM IS DELAYED, DON’T FEAR

BY RICK WARREN —  

“Do you remember how the Lord led you through the wilderness for all those forty years, humbling you and testing you to find out how you would respond, and whether or not you would really obey him?” Deuteronomy 8:2 (TLB)

In this series, we’re learning how God takes us through the Six Phases of Faith—a dream, decision, delay, difficulty, dead end, and deliverance—over and over again throughout our lives to grow our faith and develop our character.

The third phase God uses to grow your faith as you work to fulfill your dream is when you face delays.

Dreams are never fulfilled immediately. There is always a waiting period.

The Israelites were brought out of Egypt and then wandered around for 40 years before they went into the Promised Land, even though their journey shouldn’t have taken more than a few weeks. Just like the Israelites, sometimes you are delayed by God’s design. Every dream has difficulties, and God uses delays to prepare you to face those difficulties.

God also uses delays to test you. The Bible says in Deuteronomy 8:2, “Do you remember how the Lord led you through the wilderness for all those forty years, humbling you and testing you to find out how you would respond, and whether or not you would really obey him?” (TLB).

So when your dream is delayed, how should you respond?

Don’t fear!

Embracing fear is the first mistake the Israelites made. Deuteronomy 1:28 says, “Why should we go there? We are afraid. The men we sent tell us that the people there are stronger and taller than we are” (GNT). The Israelites had enough faith to move out of Egypt, but they didn’t have enough faith to move into the Promised Land. They were afraid.

The problem with fear is that it keeps you in the wilderness. It prolongs the delay. Many of your dreams have never been fulfilled, not because of God but because of you—because you wouldn’t step out in faith.

The antidote to fear is focusing on God’s presence. You remember that God is with you. He says, “Fear not, for I am with you” (Isaiah 41:10 TLB). He’s with you now, he always has been, and he always will be.

Maybe you’re in the delay phase right now. You’ve been praying about something, and it hasn’t happened yet. You may start to think that God has forgotten you.

God will never forget you! This is a delay by design. God knows what you’re going through. He wants to build your character, and he wants you to learn to trust in him. You can count on him for his help. Don’t fear.

Talk It Over

  • Describe a time when fear delayed your time in the wilderness.
  • How has God’s testing of your faith produced spiritual growth in your life?
  • What are your fears about where God may be leading you or what he may be asking you to do?

Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”