“Nếu bạn là người theo Chúa Jêsus Christ. . . [tất cả] những gì có giá trị là đức tin thể hiện qua tình yêu thương.” Ga-la-ti 5:6

Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì là giá trị đối với Chúa không?

Kinh Thánh nói trong Ga-la-ti 5:6 rằng, “Nếu bạn là người theo Chúa Jêsus Christ. . . [tất cả] những gì có giá trị là đức tin thể hiện qua tình yêu thương.” Chúa dạy rằng điều có giá trị trong cuộc sống không phải là những thành tựu hay thành tích của bạn. Điều đáng giá duy nhất là có một đức tin khiến bạn yêu thương người khác. Nếu bạn bỏ lỡ mất điều đó thì bạn đã bỏ lỡ đi điều quan trọng nhất trong đời sống.

Khi diễn giả muốn thu hút sự chú ý của bạn và muốn bạn nhớ một điều nào đó, họ sẽ sử dụng cách lập đi lập lại. Trong vài câu Kinh Thánh đầu tiên của 1Cô-rinh-tô 13, Phao-lô nói về cùng một điều theo năm cách khác nhau: Điều quan trọng nhất trong đời sống là tình yêu thương.

Đây là ba lý do đầu tiên tại sao tình yêu lại quan trọng như vậy (chúng ta sẽ xem đến hai lý do còn lại vào ngày mai).

1. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương thì những gì bạn nói sẽ không có giá trị gì cả.

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng” (1Cô-rinh-tô 13:1).

Chúng ta thật ấn tượng trước những diễn giả tài ba. Chúng ta yêu tài hùng biện và sức thu hút. Nhưng Chúa bảo rằng, “Ta không quan tâm đến khả năng giao tiếp của con giỏi như thế nào. Con có đang sống một đời sống yêu thương không?” Nếu không, thì chẳng có điều gì bạn nói sẽ có giá trị cả. Lời nói không có tình yêu chỉ là những tiếng ồn ào, huyên náo.

2. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương thì những điều bạn biết sẽ không có giá trị gì cả.

“Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết . . . nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì” (1Cô-rinh-tô 13:2).

Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi kiến thức đang bộc phát. Chúng ta khôn ngoan hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta vẫn gặp phải cùng những khó khăn như trước. Tại sao vậy?  Vì thế giới không cần thêm kiến thức. Nó cần có nhiều tình yêu hơn. Bạn có thể là một thiên tài. Nhưng nếu bạn không có tình yêu thì tất cả những gì bạn biết đều là vô giá trị.

3. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương thì những điều bạn tin sẽ không có giá trị gì cả.

“Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì” (1Cô-rinh-tô 13:2).

Có một tin tưởng hoang đường cho rằng người theo Chúa chỉ là người tin vào những lẽ thật nào đó. Không gì có thể sai lầm hơn sự tin tưởng này! Theo Đấng Christ là sống một đời sống yêu thương. Tin tưởng vẫn chưa đủ, phải cần nhiều hơn là tin tưởng để làm đẹp lòng Chúa.

Bạn không còn phải tự hỏi rằng điều gì quan trọng nhất đối với Chúa. Trong 1Cô-rinh-tô 13, Chúa đã nói rất rõ ràng. Điều quan trọng nhất là tình yêu!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn dành cả đời sống mình để học làm thế nào để yêu Ngài và yêu người khác tốt hơn?

2.    Nếu một người bạn mô tả về bạn, họ sẽ nói gì về cách bạn bày tỏ tình yêu của mình ra cho người khác?

3.    Kinh Thánh dạy rằng, “Điều duy nhất có giá trị là đức tin thể hiện qua tình yêu thương” (Ga-la-ti 5:6).  Theo bạn điều đó có nghĩa gì?

 

 


NOTHING MATTERS WITHOUT LOVE

BY RICK WARREN —

“If you are a follower of Christ Jesus . . . [all] that matters is your faith that makes you love others.”  Galatians 5:6 (CEV)

Have you ever wondered what matters to God?

The Bible says in Galatians 5:6, “If you are a follower of Christ Jesus . . . [all] that matters is your faith that makes you love others” (CEV). God says what matters in life is not your accomplishments or your achievements. The only thing that matters is having a faith that causes you to love other people. If you miss that, then you have missed the most important thing in life.

When speakers want to get your attention and want you to remember something, they use repetition. In the first few verses of 1 Corinthians 13, Paul says the same thing five different ways: The most important thing in life is love.

Here are the first three reasons why love is so important (we’ll look at the other two tomorrow).

1. If you don’t live a life of love, then nothing you say will matter.

“If I could speak all the languages of earth and of angels, but didn’t love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal” (1 Corinthians 13:1 NLT).

We’re really impressed by great speakers. We love eloquence and charisma. But God says, “I don’t care how good of a communicator you are. Are you living a life of love?” If you’re not, then nothing you say will matter. Words without love are just noise.

2. If you don’t live a life of love, then nothing you know will matter.

“I may understand all the secret things of God and have all knowledge . . . But even with all these things, if I do not have love, then I am nothing” (1 Corinthians 13:2 NCV).

We live in a world where knowledge is exploding. We are smarter than we’ve ever been, but we still have the same problems. Why? Because the world doesn’t need more knowledge. It needs more love. You may be a genius. But if you don’t love, then all that you know is worthless.

3. If you don’t live a life of love, then nothing you believe will matter.

“Even if I had the gift of faith so that I could speak to a mountain and make it move, I would still be worth nothing at all without love” (1 Corinthians 13:2 TLB).

There’s a myth that being a follower of Christ is just a matter of believing certain truths. Nothing could be further from the truth! Following Christ is about living a life of love. It takes more than belief to please God.

You don’t have to wonder anymore about what matters most to God. In 1 Corinthians 13, he makes it very clear. What matters most is love!

Talk It Over

  • Why do you think God wants you to spend your life learning how to better love him and other people?
  • If a friend described you, what would they say about how you show your love to others?
  • The Bible says, “The only thing that counts is faith expressing itself through love” (Galatians 5:6 NIV). What do you think that means?