“Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” Giăng 6:37

Những người theo Chúa Jêsus phải là những người dễ tiếp nhận người khác nhất trên thế giới - bởi vì họ là những người đã được chấp nhận. Giăng 6:37 nói rằng “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.”

Có thể bạn đã tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống mình, nhưng bạn có hiểu được rằng Ngài đã chấp nhận bạn không? Ngài không yêu bạn vì bạn là người như thể nào hay vì những điều bạn đã làm nhưng là do bản chất của Ngài.

Tít 3:7 chép rằng, “Chúa Jêsus đối đãi với chúng ta hơn điều chúng ta đáng nhận. Nhờ Ngài mà chúng ta được Chúa tiếp nhận và có được niềm hy vọng về sự sống đời đời.” Làm thế nào Chúa Jêsus khiến bạn được tiếp nhận? Không phải vì bạn đã thay đổi hay trở nên tốt hơn trước. Không phải vì bạn không bao giờ phạm tội. Chỉ nhờ nơi ân điển của Chúa mà thôi.

Chúa muốn bạn thể hiện ra sự khoan dung và chấp nhận người khác, nhưng vấn đề ở đây là hầu hết mọi người đều không biết được cái khác biệt giữa chấp nhận và chấp thuận. Hai điều này khác nhau xa. Chúa Jêsus Christ chấp nhận bạn cách hoàn toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chấp thuận tất cả những điều bạn làm.

Một hôm khi Chúa Jêsus đang đi trên đường thì một số những nhà lãnh đạo tôn giáo muốn gài bẫy Chúa đã dẫn lại cùng Ngài một người đàn bà bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Chúa Jêsus nhìn tất cả những người tố cáo và nói rằng, “Ai trong các ngươi chưa hề phạm tội hãy trước nhất ném đá vào người” (Giăng 8:7).  Và đương nhiên là tất cả đều bỏ đi.

Chúa Jêsus đã làm gì? Chúa bày tỏ sự chấp nhận chứ không phải chấp thuận. Chúa không chấp thuận điều người đàn bà này đã làm, nhưng Chúa chấp nhận bà và phục hồi lại phẩm cách cho bà.

Đó là điều bạn cần làm với những người chung quanh mình. Bạn không cần phải đi khắp nơi để tán thành, chấp thuận tất cả mọi điều người khác làm. Nhưng bạn phải chấp nhận chúng - vì đó là dấu hiệu của tình yêu.

Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 15:7 rằng, “Vậy hãy tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em.”

Làm thế nào để bạn làm được điều đó? Một trong những cách bạn có thể tỏ ra sự tiếp nhận người khác là lắng nghe họ nói. Tình yêu để ý, quan tâm đến. Tình yêu lắng nghe những sợ hãi và nghi ngờ của người khác và đối đãi họ cách tôn trọng.

Tình yêu tiếp nhận người khác như Chúa Jêsus tiếp nhận bạn.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đã tiếp nhận bạn. Hiểu được điều đó sẽ thay đổi cách bạn nhìn người khác và những lựa chọn của họ như thế nào?

2.    Điều gì trong quá khứ hoặc tính cách nào của bạn đã khiến bạn không thể hoàn toàn đón nhận sự chấp nhận của Chúa?

3.    Làm thế nào bạn có thể bày tỏ tình yêu ra cho người khác, ngay cả khi bạn không đồng ý với những lựa chọn của họ?

 

 


ACCEPT OTHERS, BECAUSE YOU HAVE BEEN ACCEPTED

BY RICK WARREN —

“The Father gives me the people who are mine. Every one of them will come to me, and I will always accept them.”  John 6:37 (NCV)

Followers of Jesus ought to be the most accepting people in the world—because they are the most accepted. John 6:37 says, “The Father gives me the people who are mine. Every one of them will come to me, and I will always accept them” (NCV).

You may have accepted Christ into your life, but do you understand that he’s accepted you? He doesn’t love you because of who you are or what you’ve done but because of who he is.

Titus 3:7 says, “Jesus treated us much better than we deserve. He made us acceptable to God and gave us the hope of eternal life” (CEV). How does Jesus make you acceptable? It’s not that you changed or got any better. It’s not that you never sin. It’s by his grace alone.

God wants you to show grace and acceptance to other people, but the problem is most people don’t know the difference between acceptance and approval. They are very, very different. Jesus Christ accepts you completely, but that doesn’t mean he approves of everything you do.

One day Jesus was walking down the street when some religious leaders who were trying to trap him brought a woman to him who had been caught in adultery. Jesus looked at all of the accusers and said, “Anyone here who has never sinned can throw the first stone at her” (John 8:7 NCV). And, of course, they all walked away.

What did Jesus do? He gave acceptance, not approval. He didn’t approve of what she had done, but he accepted the woman and restored her dignity.

That’s what you need to do with the people around you. You don’t have to go around approving of everything everybody does. But you do have to accept them—because that is a mark of love.

The Bible says in Romans 15:7, “Accept one another, then, just as Christ accepted you” (NIV).

How do you do that? One of the ways you can show acceptance to other people is to listen to them. Love pays attention. Love listens to the fears and the doubts of others and treats them with respect.

Love accepts others the way Jesus accepts you.

Talk It Over

  • God has accepted you. How does that understanding change the way you view others and the choices they make?
  • What is it about your past or personality that keeps you from fully embracing God’s acceptance?
  • How can you show love to others, even when you don’t approve of their choices?