“Tôi biết rằng tình yêu Chúa sẽ còn đến đời đời, Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời.” Thi Thiên 89:2

Tình yêu Chúa không bao giờ vơi cạn. Tình yêu Chúa kiên nhẫn, bền vững và không dời đổi.

Việc Chúa không bao giờ bỏ cuộc đối với bạn chẳng phải là tin tốt sao? Cho dù bạn có làm gì đi nữa thì tình yêu của Ngài cũng không bao giờ bỏ cuộc. Nó lớn lao đủ để bao gồm tất cả mọi người và dài đủ để còn đến mãi mãi.

Chúa sẽ không bao giờ yêu bạn nhiều hơn Ngài đang yêu bạn bây giờ. Nhưng Ngài cũng sẽ không bao giờ yêu bạn ít hơn bây giờ.

Ngài yêu bạn vào những ngày tốt lành của bạn. Ngài yêu bạn vào những ngày tồi tệ của bạn. Tình yêu của Ngài không bị điều kiện bởi sự đáp lại của bạn. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu của Ngài được ban cho cách nhưng không. Nó không thể kiếm được qua việc làm và nó không đáng được nhận lãnh.

Kinh Thánh chép rằng, “Tôi biết rằng tình yêu Chúa sẽ còn đến đời đời, Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời” (Thi Thiên 89:2).

Tình yêu của Chúa sẽ còn đến đời đời - nhưng bạn phải chọn việc đón nhận nó bằng cách tin cậy nơi Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều này không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Bạn có sẵn sàng đón nhận tình yêu và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài, là Chúa Jêsus Christ, mọi sai phạm con đã làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình đã phạm và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để xóa hết tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Con tin rằng tình yêu Chúa dành cho con và sự thành tín Chúa sẽ vẫn còn mãi mãi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn không thể làm bất cứ điều gì để khiến Chúa yêu bạn ít đi. Biết được điều đó sẽ giúp bạn được tự do khỏi những điều gì trong quá khứ?

2.    Bạn đã cố gắng làm những gì để Chúa yêu bạn nhiều hơn?

3.    Theo bạn, Chúa muốn bạn đáp trả lại tình yêu của Ngài như thế nào?

 

 


CAN GOD LOVE YOU MORE THAN HE DOES NOW?

BY RICK WARREN —

“I know that your love will last for all time, that your faithfulness is as permanent as the sky.”  Psalm 89:2 (GNT)

God’s love never wears out. God’s love is patient, persistent, and persevering.

Isn’t it good news that God never gives up on you? No matter what you do, his love never gives up. It’s wide enough to include everybody, and it’s long enough to last forever. 

God will never love you any more than he does right now. But he also will never love you any less than he does right now.

He loves you on your good days. He loves you on your bad days. His love is not conditioned by your response. God is love, and his love is given freely. It cannot be earned, and it is undeserved.

The Bible says, “I know that your love will last for all time, that your faithfulness is as permanent as the sky” (Psalm 89:2 GNT).

God’s love will last forever—but you do have to choose to accept it by trusting in Jesus Christ as your Savior. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

Are you ready to accept God’s love and offer of salvation? If so, then pray this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. I believe that your love for me and your faithfulness will continue forever. Please guide my life, and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”

Talk It Over

  • There is nothing you could do to make God love you less. What does that knowledge give you freedom from in your past?
  • What have you been trying to do to make God love you more?
  • How do you think God wants you to respond to his love?