“Hãy dạy bảo họ dùng tiền của mình làm việc thiện. Hãy làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia xẻ.  Như vậy, họ thâu trữ của cải thật trên thiên đàng – nơi đầu tư an toàn duy nhất cho cõi đời đời! Và họ sẽ sống một đời sống đầy kết quả của người theo Chúa trên đất này.” 1Ti-mô-thê 6:18-19 (TLB)

Rộng rãi là một cách đầu tư. Lu-ca 16:9 nói rằng, “Hãy dùng của cải trên trần gian này làm lợi cho người khác.” Tôi đã từng nói nhiều lần rằng bạn không thể nào mang gì theo với mình. Bạn có biết rằng nhà xác có bán quần áo để chôn cất không? Chúng dành cho những người không có bộ com lê nhưng muốn được mặc nó để chôn. Bạn có biết sự khác biệt giữa bộ đồ mặc khi chôn cất và bộ đồ bình thường không? Một bộ đồ chôn cất sẽ không có túi. Đúng vậy! Bạn không cần đến túi vì bạn không thể mang gì theo. Nhưng bạn có thể gửi nó đi trước.

Làm thế nào để bạn làm điều đó? Bằng cách đầu tư vào những người sẽ đi đến nơi đó.

Kinh Thánh chép trong 1Ti-mô-thê 6:18-19 rằng, “Hãy dạy bảo họ dùng tiền của mình làm việc thiện. Hãy làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia xẻ.  Như vậy, họ thâu trữ của cải thật trên thiên đàng – nơi đầu tư an toàn duy nhất cho cõi đời đời! Và họ sẽ sống một đời sống đầy kết quả của người theo Chúa trên đất này.”

Mỗi lần bạn rộng rãi với một người nghèo, với bạn bè hay với người hàng xóm, Chúa nói rằng bạn đang thâu trữ của cải trong ngân hàng trên thiên đàng. Thời gian của bạn trên đất chỉ khoảng 80 hoặc cùng lắm là 100 năm. Bạn sẽ trải qua hàng tỷ tỷ năm trong cõi đời đời. Bạn cần có tài khoản lớn nhất ở nơi nào?

Không có khoản đầu tư nào lớn hơn Vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi bạn giúp đỡ người khác bằng thời gian, tiền bạc, nguồn lực của mình — bất cứ thứ gì bạn có — thật ra bạn đang đầu tư vào thiên đàng.

Khoản đầu tư của bạn được bảo vệ trên thiên đàng. Nó có được giá đầu tư tốt. Nó đã được chứng minh.  Nó có phân lời lớn và không có rủi ro.

Bạn sẽ không kiếm được một khoản đầu tư như vậy ở bất cứ nơi nào khác!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao đôi khi rất dễ cho chúng ta đầu tư vào ngân hàng trên đất hơn là đầu tư vào thiên đàng? Cái nào viên mãn hơn?

2.    Cái rủi ro của việc đầu tư cho trần gian thay vì đầu tư cho cõi đời đời là gì?

3.    Nếu sự cứu rỗi dựa trên ân điển của Đức Chúa Trời, theo bạn nghĩ tại sao Chúa vẫn muốn bạn làm việc lành?

 

 


THE BEST INVESTMENT YOU’LL EVER MAKE

BY RICK WARREN — 

“Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and should give happily to those in need, always being ready to share with others whatever God has given them. By doing this they will be storing up real treasure for themselves in heaven—it is the only safe investment for eternity! And they will be living a fruitful Christian life down here as well.” 1 Timothy 6:18-19 (TLB)

Generosity is an investment. Luke 16:9 says, “Use your worldly resources to benefit others” (NLT). I’ve said many times that you can’t take it with you. Did you know that mortuaries sell burial suits? They’re for people who want to be buried in a suit but don’t have one. Do you know what the difference is in a burial suit and a regular suit? There are no pockets in a burial suit. It’s true! You don’t need them, because you can’t take it with you. But you can send it on ahead.

How do you do that? By investing in people who are going there.

The Bible says in 1 Timothy 6:18-19, “Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and should give happily to those in need, always being ready to share with others whatever God has given them. By doing this they will be storing up real treasure for themselves in heaven—it is the only safe investment for eternity! And they will be living a fruitful Christian life down here as well” (TLB).

Every time you are generous with the poor, a friend, or a neighbor, God says you’re storing up treasure in the bank of heaven. Your time on Earth is only about 80 or at the most 100 years. You’ll spend trillions of years in eternity. Where do you need to have the biggest account?

There’s no greater investment than the Kingdom of God. When you help other people with your time, your money, your resources—whatever you’ve got—you are actually making an investment in heaven.

Your investment is protected in heaven. It pays good rates. It’s proven. There are great dividends and no risks.

You’re not going to get that kind of investment anywhere else!

Talk It Over

  • Why do we sometimes find it easier to make an investment in our earthly bank account rather than in heaven? Which is more fulfilling?
  • What is the risk of making an earthly investment over an eternal one?
  • If salvation is based on God’s grace, why do you think he still wants you to do good works?