“Lời hứa không những dành cho dòng dõi ở dưới luật pháp, mà cũng cho những ai sống bởi đức tin như Áp-ra-ham.”  Rô-ma 4:16

Bất kể bạn là ai và bất kể bạn đã làm gì, Chúa yêu bạn và muốn bạn trở về nhà với Ngài. Ngài muốn đổ tràn ân điển của mình trên bạn. Ngài muốn tổ chức một bữa tiệc mừng khi bạn trở về.

Kinh Thánh chép trong Rô-ma 4:16 rằng, “Lời hứa không những dành cho dòng dõi ở dưới luật pháp, mà cũng cho những ai sống bởi đức tin như Áp-ra-ham.”

Sứ đồ Phao-lô đang nói rằng, trong Cựu Ước, người Do Thái (quốc gia Y-sơ-ra-ên) sống theo Luật pháp của Môi-se. Nhưng Áp-ra-ham, người được biết đến như tổ phụ của đức tin, đã bước vào ân điển của Chúa nhờ đức tin — cứ tiếp tục trông đợi trong lúc không còn chút vọng nào cả — và ân điển đó ngày nay cũng dành sẵn cho bất cứ những ai đặt đức tin nơi Chúa Jêsus Christ.

Đó là một tin tức tuyệt vời vào thời đó, và là một tin tuyệt vời cho bây giờ! Tất cả chúng ta có thể đến với Thượng Đế qua đức tin nơi Con Ngài, Chúa Jêsus Christ.

“Những ai” có bao gồm những người thấp và người cao không? Thưa có. Nó có nghĩa là cho người giàu và người nghèo không? Đúng vậy. Nó có bao gồm các chính trị gia và những người lao động chân tay không? Đúng thế. Nó có bao gồm người đến từ mọi chủng tộc không? Đúng vậy. Nó có nghĩa là người đến từ mọi quốc gia trên thế giới không? Đúng thế. Nó có nghĩa là những người đến nhà thờ mỗi Chủ nhật không? Đúng vậy. Nó có nghĩa là những người thậm chí chưa bao giờ thấy được Kinh Thánh không? Đúng vậy.

Ân điển của Đức Chúa Trời luôn sẵn dành cho bạn cho dù thế nào đi chăng nữa — bất chấp những tội lỗi thầm kín, những lỗi lầm và những yếu đuối của bạn. Khi bạn tiếp nhận Chúa Jêsus vào trong đời sống mình, ân điển Chúa sẽ làm việc khi bạn bước đi cạnh Ngài, nhưng cũng ngay cả khi bạn cảm thấy mình đang xa cách Ngài.

Khi Kinh Thánh nói rằng ân điển của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, nó không đưa ra một điều kiện tiên quyết nào cả. Tâm điểm của Cơ đốc giáo — tâm điểm của ân điển Chúa — là: Khi Đức Chúa Trời sai Con Ngài chết trên thập tự giá, Ngài đã làm điều đó cho tất cả mọi người.

Hãy nghĩ về lẽ thật này: Khi bạn trải qua hết ngày hôm nay, không người nào bạn nhìn thấy mà Chúa Jêsus lại không chết thay cho họ. Và điều đó cũng bao gồm cả người bạn nhìn thấy mỗi ngày trong gương!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao đối với nhiều người việc tin vào ân điển của Đức Chúa Trời lại là điều khó làm?

2.    Ân điển của Chúa sẽ thay đổi cách bạn đối xử với người khác như thế nào — ngay cả với những người bạn thấy họ không xứng đáng để được nhận ân điển?

3.    Ân điển ảnh hưởng thế nào đến cách bạn đến gần Đức Chúa Trời?

Lựa chọn của bạn về Chúa Jêsus là gì?

Kinh Thánh chép rằng bạn chỉ có thể vào được thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể bỏ công sức ra để vào được thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài là Chúa Jêsus Chirst, thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

"Con xin xưng nhận mình đã phạm tội, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi.  Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

 


GOD’S GRACE IS FOR EVERYBODY

BY RICK WARREN —

“The promise is not only for those people that live under the law of Moses. It is for anyone who lives with faith like Abraham.” Romans 4:16 (ICB)

No matter who you are and no matter what you’ve done, God loves you and wants you to come home to him. He wants to shower his grace on you. He wants to throw a party for you when you return.

The Bible says in Romans 4:16, “The promise is not only for those people that live under the law of Moses. It is for anyone who lives with faith like Abraham” (ICB).

The apostle Paul is saying that, in the Old Testament, the Jewish people (the nation of Israel) lived under the Law of Moses. But Abraham, who became known as the father of faith, came into God’s grace by faith—continuing to hope against all hopelessness—and that same grace is available to anyone today when they place their faith in Jesus Christ.

That was amazing news then, and it is amazing news now! All of us can come to God through faith in his Son, Jesus Christ.

Does “everybody” include short and tall people? Yes. Does it mean rich people and poor people? Yes. Does it include politicians and blue-collar workers? Yes. Does it include people from every ethnic background? Yes. Does it mean people from every country in the world? Yes. Does it mean people who go to church every Sunday? Yes. Does it mean people who have never even seen a Bible? Yes.

God’s grace is available to you no matter what—despite your secret sins, your faults, and your weaknesses. When you accept Jesus into your life, God’s grace is at work when you’re walking closely with him, but also when you feel far from him.

When the Bible says that God’s grace is available to all, it gives no preconditions. The heart of Christianity—the heart of God’s grace—is this: When God sent his Son to die on a cross, he did it for everyone.

Think about this truth: As you go about your day today, you’ll never set eyes on someone who Jesus didn’t die for. And that includes the person you see in the mirror every day!

Talk It Over

  • Why do many people have a hard time believing in God’s grace?
  • How should God's grace change how you treat others—even those you see as not deserving grace from you? 
  • How does grace affect the way you approach God?

What is your choice about Jesus?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."