“Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi . . . ai sợ hãi thì chưa kinh nghiệm được trọn vẹn tình yêu hoàn hảo của Ngài.” 1Giăng 4:18

Sự lo lắng bất an hủy hoại các mối quan hệ. Nhưng khi bạn mở rộng đời sống mình ra cho người khác, ngay cả khi họ có thể gây tổn thương cho mình, bạn sẽ có đầy sức sống theo những cách mà trước đây bạn chưa hề trải nghiệm được.

Tại sao sự lo lắng bất an lại hủy hoại các mối quan hệ?  Vì nó cản trở sự gần gũi, thân mật. Bạn khao khát được gần gũi, nhưng bạn cũng lo sợ khi phải gần gũi. Bạn khao khát có được sự thân mật với người khác, nhưng nó cũng khiến bạn vô cùng hãi sợ.

Bạn không thể gần gũi một người nếu có sự sợ hãi trong mối quan hệ giữa bạn với họ. Đây là lý do tại sao sống chung với bạn trai hoặc bạn gái của mình sẽ không có kết quả lâu dài. Trong đó không có sự cam kết cùng sống suốt đời. Bạn không bao giờ biết được khi nào người đó sẽ rời bỏ mình.

Nhưng sự sợ hãi biến mất đi và sự gần gũi thân mật - sự thân mật thật – càng tăng khi hai người nói rằng, “Chúng ta cùng cam kết với nhau, cho dù có thế nào đi chăng nữa. Chúng ta sẽ làm thành, sẽ thực hiện được.”

Bạn lo sợ điều gì trong các mối quan hệ của mình? Có thể bạn không muốn mọi người phát hiện ra con người thật của mình nên bạn giấu đi. Đây là nỗi lo sợ lâu đời nhất, bắt nguồn từ thời A-đam, người đàn ông đầu tiên. Ông nói rằng, “Tôi sợ vì mình đang lõa lồ, nên đi ẩn mình” (Sáng Thế Ký 3:10).

Khi lo sợ, bạn cảm thấy bất an và che giấu con người thật của mình đi. Bạn che đậy, không chỉ về mặt thể chất mà cả về mặt cảm xúc nữa. Bạn xây lên những bức tường xung quanh mình và vờ như mình là một người nào đó chứ không phải chính mình.

Nhưng khi cảm giác không có sự an toàn hủy hoại các mối quan hệ thì tình yêu lại gây dựng. Tình yêu làm bạn chuyển sự tập trung vào mình sang việc tập trung vào người khác. Kinh Thánh nói trong 1Giăng 4:18 rằng, “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi . . . ai sợ hãi thì chưa kinh nghiệm được trọn vẹn tình yêu hoàn hảo của Ngài.”

Cách duy nhất để yêu người khác là nhận biết rằng Chúa yêu bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Bất chợt, bạn không cần phải chứng minh mình ra cho một ai nữa. Bạn không cần phải lo những điều người khác nghĩ về mình vì bạn đang ở trong mối quan hệ với Chúa Jêsus, đang an toàn trong Ân Điển của Đức Chúa Trời.

Có thể bạn đã có một số quan hệ thảm hại trong đời sống mình. Để mở lòng ra cho người khác và chống lại cảm giác không an toàn, Chúa muốn bạn trước hết hãy mở lòng ra cho Chúa Jêsus. Hãy để Chúa đổ đầy bạn với tình yêu của Ngài để bạn có thể chia sẻ nó ra cho người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn từng thấy được cảm giác không an toàn đã gây tổn hại cho một mối quan hệ như thế nào?

2.    Bạn có hài lòng chỉ với điều Chúa nghĩ về bạn chứ không phải điều người khác nghĩ không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Mở lòng ra đón nhận tình yêu của Chúa một cách thực tiễn sẽ trông giống thể nào ?

 

Bước đầu tiên để mở lòng ra cho tình yêu của Thiên Chúa là đón nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Bất kể bạn đã làm gì hay ở đâu, bạn đã có một chỗ trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời đang rộng mở.  Chỉ cần tin và đón nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn có thể bắt đầu cầu nguyện như sau, “Lạy Chúa, con biết khi con qua đời, con sẽ phải tường trình đời sống con ra cho Ngài. Con biết con đã phạm tội cùng Chúa, đã sống theo kế hoạch của mình chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều đó ngay lúc này. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi và hướng mình về Chúa.

Cám ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus xuống chết thay cho những sai trái con đã phạm để con không phải trả giá. Con biết mình không đáng được Chúa tha thứ. Con biết chỉ nhờ vào ân điển của Chúa mà con được cứu.  Con không bao giờ có thể xứng đáng để vào một nơi hoàn hảo.

Lạy Chúa Jêsus, cám ơn Chúa vì đã yêu con đến nỗi gánh hết tội lỗi của con lên mình Ngài. Nhờ Chúa con đã được nhận vào thiên đàng, và con xin Chúa tha thứ cho con, giúp con yêu Chúa và yêu những người khác mà không phải lo sợ. Cám ơn Chúa vì Ngài sẽ giữ lời hứa cứu con ngay lập tức, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


YOU CAN LOVE OTHERS BECAUSE GOD LOVES YOU

BY RICK WARREN —

“Such love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid . . . this shows that we have not fully experienced his perfect love.” 1 John 4:18 (NLT)

Insecurity ruins relationships. But when you open your life to others, even though they could potentially hurt you, you’ll come alive in ways you’ve never experienced before. 

Why does insecurity ruin relationships? Because it prevents intimacy. You long to be close, but you also fear being close. You long to have intimacy with others, but it also scares you to death. 

You can’t get close to someone if there’s fear in the relationship. This is why living with your boyfriend or girlfriend doesn’t work in the long run. There’s no lifetime commitment. You never know when somebody is going to walk out.

But fear vanishes and intimacy—real intimacy—rises when two people say, “We’re committed to each other, no matter what. We’re going to make this thing work.”

What do you fear in your relationships? Maybe you don’t want people to find out what you’re really like, so you hide yourself. This is the oldest fear, going all the way back to Adam, the first man. He said, “I was afraid because I was naked; so I hid” (Genesis 3:10 NIV).

When you’re afraid, you get insecure and hide who you are. You cover up, not just physically but also emotionally. You build walls around yourself and pretend to be someone you’re not. 

But while insecurity ruins relationships, love builds them up. Love takes the focus off you and puts the focus on the other person. The Bible says in 1 John 4:18, “Such love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid . . . this shows that we have not fully experienced his perfect love” (NLT).

The only way to love others is to realize that God loves you more than you can ever imagine. Suddenly, you don’t have to prove yourself to anyone anymore. You don’t have to be concerned about what others think because you’re in a relationship with Jesus, secure in the Grace of God.

You may have had some relational disasters in your life. In order to open up to others and fight insecurity, God wants you to first open up to Jesus. Let him fill you with his love so you can share it with others.

Talk It Over

  • How have you seen insecurity harm a relationship?
  • Are you satisfied only in what God thinks of you and not what others think? Why or why not?
  • What does it look like practically to open yourself up to God’s love?

The first step in opening yourself to God’s love is to accept his salvation. No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I ask you to forgive me and make me into someone who loves you and other people without fear. Thank you that you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”