0053“Vì vậy, tâu đức vua, xin nghe lời khuyên của tôi, hãy từ bỏ tội lỗi bằng cách làm điều công chính, hãy thương xót những người nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, thời thái bình thịnh trị của vua có thể kéo dài thêm.” - Đa 4:27 BHĐ

Khi cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp chúng ta thường bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo về một sự sa ngã sắp xảy đến.

Niềm kiêu hãnh làm mờ mắt chúng ta - nó giống như là ánh đèn sân khấu vậy.

Đây là lý do tại sao những người có một số thành công trong cuộc sống cần phải trở về nhà thay tả lót cho con, cắt cỏ và tự rửa bát. Khi bạn có sự thành công, hãy chắc chắn rằng bạn giữ mối liên hệ với nguồn gốc của bạn để bạn không bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo của sự sa ngã.

Cuộc đời của vua Nê-bu-cát-nết-sa là một bức tranh rõ ràng về điều này. Chúa quan tâm đến vị vua ngoại bang đủ để cảnh báo ông về những gì sắp xảy ra được chép trong Đa-ni-ên đoạn 4. Đức Chúa Trời không chỉ tước quyền lực khỏi tay ông. Mà Ngài đã ban cho ông một giấc mơ, đưa Đa-ni-ên đến để giải nghĩa giấc mơ ấy và Đa-ni-ên đã nói cho vua Nê-bu-cát-nết-sa những điều sắp xảy ra và cách để tránh khỏi tai họa đó. Bạn có thể không nhận được những điều rõ ràng hơn như thế!

Đa-ni-ên đã nói với vị vua rằng, “Vì vậy, tâu đức vua, xin nghe lời khuyên của tôi, hãy từ bỏ tội lỗi bằng cách làm điều công chính, hãy thương xót những người nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, thời thái bình thịnh trị của vua có thể kéo dài thêm.” (Đa 4:27 BHĐ)

Đa-ni-ên đã nói cho vua ba điều cần phải làm và thành công sẽ đi theo vua. Nhưng vua đã bỏ qua những dấu hiệu ấy.

Có thể bạn cũng đang bỏ lỡ một điều gì đó?

Có thể là những xung đột trong một mối quan hệ. Bạn chỉ cần vượt qua nó như đó là vấn đề của người khác. Nhưng Chúa muốn bạn thấy rằng bạn đang làm điều sai trái trong cuộc sống của bạn.

Đó có thể là một sự cám dỗ mà bạn đang tranh chiến bởi vì bạn đã liên tục đặt bản thân vào tình huống xấu. Có lẽ cuộc sống của bạn sẽ hỗn loạn và bối rối. Cả hai chính là dấu hiệu cho thấy bạn không ở trong mối liên hệ tốt với Chúa. Bạn đang cố gắng khiến cuộc sống theo ý riêng của mình.

Đức Chúa Trời luôn cố gắng nói với bạn những dấu hiệu cảnh báo: "Hãy ngừng phạm tội!", "Hãy Quay về với Cha!"

Nếu bạn đang đi sai đường, Chúa luôn yêu bạn đủ để cho bạn những lời cảnh báo.

Bạn có đang chú ý đến không?

Thảo luận:

  • Những niềm kiêu hãnh đang làm mờ mắt chúng ta theo cách nào?
  • Bạn nghĩ rằng mọi người thường bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo nào nhất, và tại sao?
  • Trong quá khứ, bạn đã từng bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo như thế nào?

 


Don’t Miss the Warning Signs of Pride

By Rick Warren — 

 

“So then, Your Majesty, follow my advice. Stop sinning, do what is right, and be merciful to the poor. Then you will continue to be prosperous.” Daniel 4:27 (GNT)

Too often when life is going well, we miss the warning signs of an impending fall.

Pride blinds us—and so does the spotlight.

This is why people who’ve seen some success in life need to go home and change some diapers, mow their own lawns, and wash their own dishes. When you have some success, make sure you keep in touch with your roots so you don’t miss the warning signs of a fall.

Nebuchadnezzar’s life is a clear picture of this. God cared enough about this pagan king to warn him about what was coming his way in Daniel 4. The Lord didn’t just remove him from power. God gave him a dream, he brought Daniel to interpret the dream, and Daniel told Nebuchadnezzar what was going to happen and how to avoid it. You can’t get much clearer than that!

Daniel told the king, “So then, Your Majesty, follow my advice. Stop sinning, do what is right, and be merciful to the poor. Then you will continue to be prosperous” (Daniel 4:27 GNT).

Daniel gave him three things to do and said success would follow. But the king missed the sign.

Is it possible you are missing one, too?

It could be a conflict in a relationship. You’re just passing it off as the other person’s problem, but God wants to show you that you’re off track in some area of your life.

It could be a temptation you’re battling against because you’re continually putting yourself in a bad situation. Maybe it’s chaos and confusion in your life. Both are signs you’re not well-connected to God. You’re trying to do life on your own terms.

God’s trying to tell you through these warning signs: “Stop sinning! Come back to me!”

If you’re heading down the wrong path, God loves you enough to give you a warning.

Are you paying attention?

 

Talk It Over

  • In what ways does pride blind us?
  • What kinds of warning signs do you think people miss the most often, and why?
  • How have you missed warning signs in the past?