0609“Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha, 'Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy’” (Lu-ca 15:19 TTHĐ).

Bạn càng đến gần Chúa chừng nào, Ngài càng biến đổi cuộc đời của bạn nhiều chừng nấy.

Qua suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy những cuộc đời được biến đổi. Khi Ê-sai đến gần Chúa, ông được biến đổi từ việc đang chán nản sang can đảm đứng lên. Cuối cùng khi Phao-lô đã đối diện với Chúa Cứu Thế Jêsus, ông được hoàn toàn biến đổi từ một người bắt bớ các Cơ đốc nhân thành một người truyền bá Đạo Chúa ra khắp thế giới La-mã. Và khi Môi-se càng gần Chúa hơn, ông được biến đổi từ một người con của Pha-ra-ôn thành một người khiêm nhường dẫn dân Chúa ra khỏi Ai-cập.

Chúa Jêsus kể một câu chuyện về sự biến đổi — câu chuyện về người con hoang đàng. Đó là một câu chuyện về biến đổi thuộc linh, về việc đến gần Chúa sau khi lạc hướng.

Đây là phiên bản ngắn của câu chuyện. Một người trẻ tuổi lấy gia tài thừa kế của mình và hoang phí nó trên cách sống cẩu thả, không suy nghĩ. Rồi khi mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ, cuối cùng người ấy nói, “Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha, 'Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy’” (Lu-ca 15:19 TTHĐ).

Người con hoang đàng nhắc nhở chúng ta về khuynh hướng hay lạc bước cách xa Cha là Đấng đã tạo dựng nên và yêu thương chúng ta. Nhưng hơn thế nữa, câu chuyện còn nhắc chúng ta về sự thành tín, tha thứ và thương xót của Chúa. Khi người con quay về nhà, người cha thấy nó từ xa và “chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn” (Lu-ca 15:20 TTHĐ).

Đây là cách mà sự biến đổi thuộc linh được khởi đầu. Ngay lúc bạn nói rằng, “Chúa ơi, con đã chán nản với cách sống mà con đang có.” Ngài sẽ chạy ra để gặp bạn. Ngài sẽ chủ động. Ngài thậm chí còn ăn mừng, giống như người cha đã làm với người con trai hoang đàng, “'Hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân… Chúng ta hãy ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.’” (Lu-ca 15:22-24 TTHĐ).

Bạn có thể đang gần gũi với Chúa hơn bao giờ hết. Hay có lẽ bạn đang cảm thấy mình giống như người con hoang đàng — bạn đã lạc bước và cần làm mới lại mối quan hệ của mình với Chúa. Bất kể bạn đang ở đâu đi chăng nữa — ở gần hay xa — bạn vẫn có thể đến gần với Chúa hơn và kinh nghiệm được sự biến đổi trong đời sống mình.

Cha Thiên Thượng của bạn luôn sẵn sàng làm sâu đậm thêm mối quan hệ với bạn, sẵn sàng chào đón bạn với đôi tay rộng mở, và sẵn sàng đem sự biến đổi vào trong đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc người cha tiếp đón đứa con hoang đàng giúp bạn hiểu được việc Chúa đối với bạn như thế nào?

2.    Bạn đã kinh nghiệm được sự biến đổi thuộc linh khi nào? Hoàn cảnh nào đã khiến cho sự biến đổi đó xảy ra?

3.    Bạn đang ở đâu hôm nay về mặt thuộc linh? Bạn cần có sự biến đổi thuộc linh nào?

Nếu bạn chưa bao giờ mời Chúa Cứu Thế vào đời sống mình, bạn có thể cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản ngay hôm nay như sau,

“Lạy Chúa, con nhận biết rằng con cần đến Chúa. Con muốn được sanh lại. Con xin Chúa đặt Đức Thánh Linh Ngài vào trong đời sống con. Con xin xưng nhận rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con cầu xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của con và giúp con theo Ngài. Con muốn học tin cậy Chúa và yêu mến Chúa. Và con muốn thấy được khải tượng, mục đích và chương trình của Ngài cho đời sống con. Xin nhận con vào gia đình của Chúa. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn đã từng cầu nguyện tiếp nhận Đấng Christ rồi thì bạn có thể thưa với Chúa rằng:

“Cha ơi, hôm nay con muốn chuyển cái nhìn từ con mắt sợ hãi sang con mắt đức tin. Con muốn tin cậy Chúa, trông đợi những điều lớn lao từ nơi Chúa, và nỗ lực làm những điều lớn lao cho Chúa. Con muốn là một người của khải tượng và con cầu nguyện xin Chúa cho con có được khải tượng của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. A-men.

 

 

 


HOW TO GET CLOSER TO GOD

By Rick Warren —

“I will go home to my father and say, 'Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant.'" (Luke 15:18-19 NLT).

The closer you get to God, the more he will transform your life.

Throughout Scripture, we see transformed lives. When Isaiah got close to God, he was transformed from being depressed to standing courageously. When Paul finally met Jesus Christ face to face, he was radically transformed from a persecutor of Christians to spreading Christianity throughout the Roman world. And as Moses grew closer to God, he transformed from a privileged son of Pharaoh to a humble man leading God’s people out of Egypt.

Jesus told a story about transformation—the story of the prodigal son. It’s a story of spiritual transformation, about getting close to God after wandering away.

Here’s the short version of the story. A young man takes his inheritance and wastes it on careless living. Then, when things go from bad to worse, he finally says, “I will go home to my father and say, 'Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant’” (Luke 15:18-19 NLT).

The prodigal son reminds us of our tendency to wander away from our Father who made us and loves us. But more than that, his story reminds us of God’s faithfulness, forgiveness, and compassion. When the son returned home, his father saw him from a distance and “ran to his son, embraced him, and kissed him” (Luke 15:20 NLT).

This is how spiritual transformation begins. The moment you say, “God, I’m tired of living the way I’ve been living,” he runs out to meet you. He takes the initiative. He even celebrates, like the father did with his prodigal son: “Quick! Bring the finest robe in the house and put it on him . . . We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life” (Luke 15:22-24 NLT).

You may be closer to God than you’ve ever been before. Or maybe you’re feeling like the prodigal—you’ve wandered away and need to renew your relationship with God. No matter where you are—near or far—you can get even closer to God and experience transformation in your life.

Your Heavenly Father is always ready to deepen his relationship with you, ready to greet you with open arms, and ready to bring transformation into your life.

Talk It Over

  • How does the father’s welcome of his prodigal son help you understand how God feels about you?
  • When have you experienced spiritual transformation? What were the circumstances that made that transformation possible?
  • Where are you spiritually today? What kind of spiritual transformation do you need?

If you've never invited Christ into your life, you can pray this simple prayer today: "God, I realize I need you. I want to be born again. I confess I have sinned against you, and I ask that you forgive all my sins. Jesus, I receive you into my life as Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do. And I want to see your vision, purpose, and plan for my life. Please accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen."

If you’ve already accepted Christ into your life, then you can pray, "Father, help me to see life through eyes of faith. I want to follow your vision for the things you want me to do. I’m going to trust you as I step forward in faith to attempt great things for you. I’m committed to your plan for my life. In Jesus' name I pray. Amen."