0608“Cái lưỡi tuy rất nhỏ, nhưng có thể gây thiệt hại lớn lao. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng rộng lớn. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa. Nó chứa đầy nọc độc, đầu độc cả thân thể. Nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy, và sẽ thiêu đốt cả cuộc sống, làm hư hoại con người” (Gia 3:5-6 KTHĐ).

Khi Chúa biến đổi tấm lòng của bạn, cách bạn nói chuyện với người khác sẽ bắt đầu thay đổi. Và điều đó sẽ mang lại sự hòa thuận hơn trong các mối quan hệ của bạn. Tại sao vậy? Bởi vì, trong bất kỳ mối quan hệ nào, hầu hết xung đột đều gây ra bởi những lời bạn nói và cách bạn nói ra những lời đó.

“Cái lưỡi tuy rất nhỏ, nhưng có thể gây thiệt hại lớn lao. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng rộng lớn. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa. Nó chứa đầy nọc độc, đầu độc cả thân thể. Nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy, và sẽ thiêu đốt cả cuộc sống, làm hư hoại con người” (Gia 3:5-6 KTHĐ).

Người ta phản ứng lại với sự căng thẳng và áp lực khác nhau. Khi áp lực gia tăng, những gì từ lời nói ra của một người cho thấy được những gì thật sự đang xảy ra trong lòng họ.

Khi bị căng thẳng, người tử tế trở nên tử tế hơn và người kiên nhẫn trở nên kiên nhẫn hơn. Khi bị căng thẳng, người tàn nhẫn trở nên tàn nhẫn hơn, kẻ hay bắt nạt trở nên bắt nạt nhiều hơn, người tức giận trở nên giận dữ hơn và người cố chấp trở nên cố chấp hơn.

Bất cứ điều gì ở trong lòng bạn sẽ tuôn tràn ra ngoài khi bạn bị áp lực. Vì vậy, cách duy nhất để bạn có thể kiểm soát được những gì mình nói là quản lý được những gì đang diễn ra trong lòng bạn. Bạn thật sự cảm thấy như thế nào về những người bạn hằng ngày giao tiếp với? Chỗ đứng trong xã hội, địa vị kinh tế, hoặc chính trị có ảnh hưởng gì đến cách bạn nhìn vào họ không? Bạn có dành sự tôn trọng đồng đều với mọi người bạn gặp không?

Khiêm tốn có nghĩa là nghĩ đến bản thân ít hơn và nghĩ nhiều hơn đến nhu cầu của người khác. Nó có nghĩa là bạn dựa vào bối cảnh điều kiện của người khác; bạn không nghĩ là mình biết hết cả. Khi bạn thực hành khiêm tốn, bạn bắt đầu thấy mọi người theo như cách Chúa đã tạo dựng nên họ: như ảnh tượng của Chúa, với giá trị cao quý.

Ê-phê-sô 4:29 dạy rằng, “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (TTHĐ).

Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người trong Hội Thánh luôn nhìn người khác như cách Chúa nhìn họ. Chúng ta sẽ được biết đến về khiêm nhường, tốt bụng và biết lắng nghe. Chúng ta sẽ được hòa hợp hơn trong các mối quan hệ của mình. Và chúng ta cũng sẽ tỏ cho thế giới được thấy rõ hơn Chúa Jêsus là Đấng như thế nào!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thường nhìn vào người khác và thấy được đó là thọ tạo yêu dấu của Chúa không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Làm thế nào để bạn có thể thay đổi những điều đang đầy dẫy trong lòng bạn để những gì tuôn tràn ra sẽ phản ánh tấm lòng của Chúa?

3.    Theo bạn tại sao khiêm tốn cần phải được luyện tập? Những cách nào bạn có thể rèn luyện tính khiêm tốn ngày hôm nay?

 

 

 


WHEN YOUR HEART CHANGES, YOUR TALK CHANGES

By Rick Warren —

“It only takes a spark, remember, to set off a forest fire. A careless or wrongly placed word out of your mouth can do that. By our speech we can ruin the world, turn harmony to chaos, throw mud on a reputation, send the whole world up in smoke and go up in smoke with it, smoke right from the pit of hell” (James 3:5-6 The Message).

As God transforms your heart, the way you talk to others will begin to change. And that will bring more harmony to your relationships. Why? Because, in any relationship, most conflict is caused by the words you say and how you say them.

“It only takes a spark, remember, to set off a forest fire. A careless or wrongly placed word out of your mouth can do that. By our speech we can ruin the world, turn harmony to chaos, throw mud on a reputation, send the whole world up in smoke and go up in smoke with it, smoke right from the pit of hell” (James 3:5-6 The Message).

People respond differently to stress and pressure. When the pressure is on, what comes out in someone’s speech reveals what’s really going on in their heart.

Under stress, kind people become kinder and patient people become more patient. Under stress, mean people become meaner, bullies become bigger bullies, angry people become angrier, and opinionated people become more opinionated.

Whatever is in your heart is going to spill out when you’re under pressure. So the only way you can control what you say is to manage what’s going on in your heart. How do you really feel about the people you interact with each day? Does social, economic, or political standing have any effect on how you see them? Do you give equal respect to everyone you meet?

Humility means thinking of yourself less and thinking more about the needs of others. It means you meet people on their own terms; you don’t think you know it all. When you practice humility, you start seeing people as God created them: in his image, with great worth.

Ephesians 4:29 says, “Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen” (NIV).

Imagine what would happen if everyone in the church consistently saw people as God sees them. We would become known for being humble and kind and great listeners. We would have a lot more harmony in our relationships. And we also would show the world more of what Jesus is like!

Talk It Over

  • Do you regularly look at people and see God’s beloved creation? Why or why not?
  • How can you change what fills your heart so that what spills out of it reflects God’s heart?
  • Why do you think humility takes practice? What are some ways you can practice humility today?