0607“Tất cả anh em phải… cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu” (IPhi 3:8 TTHĐ).

Bạn có muốn giữ được sự hòa thuận trong gia đình và giảm đi các lần xung đột trong các mối quan hệ của mình không? Vậy thì hãy nhạy cảm và đồng cảm với những lời nói và hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Kinh Thánh nói, “Đừng làm việc gì gây tổn thương đến người khác — người Do Thái, người Hy Lạp, hay Hội Thánh của Chúa” (ICôr 10:32 NCV).

Nguyên tắc nhạy cảm với việc người khác bị xúc phạm là quan trọng hơn bao giờ hết, bởi vì dường như ngày nay người ta rất dễ bị bực tức. Tất cả chúng ta bị xúc phạm cách dễ dàng, và tất cả chúng ta đều xúc phạm người khác cách dễ dàng.

Giải pháp cho điều đó trong các mối quan hệ là đổ đầy sự khoan dung vào bất kỳ tình huống nào để bạn không dễ dàng bị xúc phạm — và rồi trở nên nhạy cảm về những điều có thể gây tổn thương hay khiến cho người khác nản lòng. Hãy tưởng tượng xem các mối quan hệ của bạn có thể được thay đổi như thế nào chỉ bằng cách thực hiện hai điều đó!

Nhưng điều đó đòi hỏi bạn phải thừa nhận rằng mình thường không được nhạy cảm với những ảnh hưởng gây nên do lời nói và hành động của mình. Bạn có thể thú nhận rằng đôi khi bạn thiếu nhạy cảm với vợ hay chồng của mình, bạn đã không đồng cảm với đồng nghiệp, bạn đã không quan tâm chu đáo như mình nghĩ không?

Thật dễ dàng để có thể nghĩ ra ngay năm điều mà người khác đã xúc phạm đến bạn. Nhưng bạn có thể kể tên năm điều bạn làm đã xúc phạm đến người phối ngẫu, bạn bè, hay đồng nghiệp của bạn không? Nếu bạn không kể ra được, thì bạn luôn có thể hỏi họ. Họ sẽ sẵn sàng cho bạn biết!

Có được sự nhạy cảm nhiều hơn cũng sẽ giúp bạn vâng theo Kinh Thánh trong lãnh vực khác. Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 5:25, “Khi có việc tranh chấp, nên tìm cách thoả thuận với đối phương trước khi quá muộn” (KTHĐ). Đây là một nguyên tắc bạn cần có trong mọi mối quan hệ của đời sống.

Để giải quyết xung đột dễ dàng và nhanh chóng hơn, bạn cần làm hai điều. Thứ nhất, suy nghĩ trước khi nói. Thứ hai, tập trung vào việc lắng nghe hơn là nói ra cho được quan điểm của mình.

Bản chất con người là nghĩ đến việc mình bị xúc phạm như thế nào trước việc nghĩ đến lời nói và hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Nhưng để giữ sự hòa thuận đòi hỏi bạn phải đồng cảm thay vì phòng thủ khi bạn làm tổn thương đến người khác.

Tất cả anh em phải… cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu” (IPhi 3:8 TTHĐ).

Sự hòa thuận và đồng cảm sẽ luôn đi đôi với nhau. Nếu bạn muốn có điều này, bạn cần phải có điều kia!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều nào quan trọng hơn đối với bạn — được người khác hiểu hay hiểu được người khác? Tại sao vậy?

2.    Suy nghĩ trước khi nói giúp bạn tránh hay giải quyết được xung đột như thế nào?

3.    Bạn có coi mình là một người đồng cảm không? Làm thế nào để bạn có thể học cách để trở nên đồng cảm hơn?

 

 

 


HARMONY AND EMPATHY GO TOGETHER

By Rick Warren —

“Be sympathetic, love one another, be compassionate and humble” (1 Peter 3:8 NIV).

Do you want to maintain harmony in your home and reduce the number of conflicts in your relationships? Then be sensitive and empathetic to how your words and actions affect others.

The Bible says, “Never do anything that might hurt others—Jews, Greeks, or God’s church” (1 Corinthians 10:32 NCV).

This principle of being sensitive to when people get offended is more important than ever, because it seems like everybody’s got a chip on their shoulder these days. We all get offended easily, and we all offend others easily.

The solution to that in relationships is to pour grace into any situation so that you aren’t so easily offended—and then to become sensitive about the things that hurt or discourage others. Imagine how your relationships could change by simply doing those two things!

But it requires that you admit you’re often insensitive to the impact of your words and your actions. Can you admit that you’ve sometimes been insensitive to your spouse or that you’ve not been empathetic to your colleague or that you’re just not as thoughtful as you think you are?

It’s easy to quickly think of five things that other people do to offend you. But can you name five things you do that offend your spouse, friend, or co-worker? If not, then you can always ask them. They’ll be glad to tell you!

Being more sensitive will also help you obey the Bible in another area. Jesus said in Matthew 5:25, “Settle matters quickly with your adversary” (NIV). This is a principle you need in every relationship in your life.

To resolve conflict more easily and quickly, you need to do two things. First, think before you speak. Second, focus more on listening than on getting your point across.

It’s human nature to first think of how you are offended rather than of how your words and actions affect others. But maintaining harmony requires you to be empathetic instead of defensive when you hurt someone else.

“Be sympathetic, love one another, be compassionate and humble” (1 Peter 3:8 NIV).

Harmony and empathy will always go together. If you want one, you have to have the other!

Talk It Over

  • What is more important to you—being understood or being understanding? Why?
  • How does thinking before you speak help you avoid or resolve conflict?
  • Do you consider yourself an empathetic person? How can you learn to be more empathetic?