0171“Ngài (Đức Chúa Trời) là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải.” (IICô-rinh-tô 5:18 BDM 2002).

Bạn có thể tìm thấy tôi trên Twitter. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy tôi đăng lên loại cà phê la-tê nào tôi đang dùng hoặc cảm nghĩ gì của tôi về chương trình mới đây nhất của The Voice (Một chương trình thi hát).

Khi tôi đăng ký với Twitter nhiều năm trước đây, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ dùng nó như là một công cụ để khích lệ người khác và giúp họ biết cách nào để theo Chúa Jêsus. Bạn có thể chút tò mò xem tôi thích loại cà phê nào, nhưng điều bạn thật sự cần là được khích lệ để theo Chúa và vâng lời Ngài. Đây chính là phương thức sử dụng mạng xã hội cách hiệu quả.

“Ngài (Đức Chúa Trời) là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải.” (IICô-rinh-tô 5:18 BDM 2002).

Không có gì sai trái cả khi bạn sử dụng Instagram để chia sẻ những bức ảnh của con cái hoặc một bữa ăn tuyệt vời mà bạn đã có tại nhà hàng mà mình ưa thích. Nhưng nếu bạn không sử dụng mạng xã hội để nói với mọi người về sự hòa thuận họ có thể có được với Đức Chúa Trời, thì bạn đang bỏ lỡ một cơ hội tốt để làm trọn mục đích sống của mình.

Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta công việc quan trọng nhất trên hành tinh này là nói cho người khác biết về sự cứu rỗi của Ngài qua Chúa Jêsus Christ. Khi Chúa Jêsus nói hãy đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta là Ngài đang nói với chính bạn đó! Trong 2 ngàn năm qua, đi khắp thế giới có nghĩa là lên một con tàu, hay gần đây hơn là lên máy bay để đến những nơi tận cùng của trái đất.

Ngày nay bạn không cần phải rời nhà mới đến được bên kia địa cầu. Bạn có thể mặc bộ đồ ngủ ngồi trong phòng ngủ của bạn và những lời chia sẻ về sự tốt lành của Chúa vẫn có thể truyền khắp thế giới. Đó là một lợi ích và phước hạnh tuyệt vời mà các Cơ Đốc Nhân thời xưa không thể nào có được. Và việc sử dụng công cụ này để đem Tin Lành đến cho các dân tộc là một trách nhiệm vô cùng lớn lao.

Kinh Thánh nói trong ISử 16:24, “Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân!” (BHĐ).

Bạn có cơ hội hôm nay để nói với mọi người ở khắp nơi trên thế giới về những điều tuyệt vời mà Chúa đã làm cho bạn và phương tiện để làm điều này nằm ngay trong lòng bàn tay bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Bạn có những điều sợ hãi nào khi phải nói về Chúa Jêsus trên mạng?

2. Mạng truyền thông xã hội cung cấp những phương tiện độc đáo để chia sẻ Tin Lành?

3. Mạng xã hội chỉ là một trong những cơ hội để bạn chia sẻ Tin Lành. Bạn đang sử dụng những cơ hội nào khác trong cuộc sống của mình để nói với người khác về sự cứu rỗi qua Chúa Jêsus?

 

Chúa Jêsus hứa lời này cho bạn.

Bài tĩnh nguyện hôm nay cho thấy bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để chia sẻ Tin Lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus. Nhưng chính mình bạn đã kinh nghiệm được Tin Lành đó chưa?

Chúa Jêsus nói trong Giăng 11:25-26, “Đức Chúa Jêsus nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết.” (BHĐ).

Bạn có thể tìm được ở đâu khác một lời hứa như thế? Không nơi nào cả! Ai khác có thể ban điều đó cho bạn? Không ai có thể cả! Bạn chỉ có thể nhận được điều này từ Chúa Jêsus. Đó là một món quà tuyệt vời, và đang đợi chờ bạn đưa tay ra đón nhận. Điều kiện để đón nhận món quà đó là gì? Bạn chỉ cần tin Chúa.

Nếu bạn quyết định muốn tin Chúa Jêsus và đi theo Ngài, xin cầu nguyện lời cầu nguyện sau đây: “Lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con tin Ngài, Chúa sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã làm, Chúa sẽ cho con học biết được mục đích của cuộc sống mình trên đất, và Chúa sẽ nhận con vào trong nhà đời đời của Chúa trên thiên đàng vào một ngày nào đó trong tương lai.

Con xin xưng tội của mình, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào làm chủ đời sống con. Hôm nay con xin trao hết mọi lãnh vực trong đời sống của con cho Chúa cai quản. Con xin Chúa quyết định mọi sự trong đời sống của con. Chúa Jêsus ơi, con muốn yên bình trong tình yêu của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì con không phải cố gắng để đạt được điều đó. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa hơn là phục vụ cho chính bản thân mình. Con xin dâng đời sống mình trong cánh tay Ngài. Xin Chúa cứu con và tiếp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa mới cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jêsus, xin nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Xin Chúa ban bình an và phước hạnh dư dật trên bạn và gia đình, người thân của bạn!


 

 

 

Your Phone Is A Tool For Reaching The Nations

By Rick Warren — 

“Through Christ, God made peace between us and himself, and God gave us the work of telling everyone about the peace we can have with him” (2 Corinthians 5:18 NCV).

You can find me on Twitter. But you’ll never see me posting about what flavor latte I had or what I thought of the most recent episode of The Voice.

When I signed up for Twitter years ago, I decided that I was going to use it as a tool to encourage people and teach them how to follow Jesus. You may be curious about what kind of coffee I drink, but what you really need is to be encouraged to follow and obey God’s Word. That’s a much better use of social media.

“Through Christ, God made peace between us and himself, and God gave us the work of telling everyone about the peace we can have with him” (2 Corinthians 5:18 NCV).

There’s nothing wrong with using Instagram to share photos of your kids or the amazing meal you had at your favorite restaurant. But if you’re not using social media to tell people about the peace they can have with God, then you’re missing a huge opportunity to fulfill your purpose.

God has given us the most important work on the planet: telling others about salvation through Jesus Christ. When Jesus said to go and make disciples of every nation, he was talking to you! For 2,000 years, going to the whole world meant getting on a ship or, more recently, a plane to get to the ends of the earth.

Today you don’t have to leave your home to reach the other side of the globe. You can sit wearing your pajamas in your bedroom and say a good word about the Lord that will go to the entire globe. That is an amazing benefit and blessing no other Christians in history have ever had. And using this tool for taking the Gospel to the nations is a great responsibility.

The Bible says in 1 Chronicles 16:24, “Publish his glorious deeds among the nations. Tell everyone about the amazing things he does” (NLT).

You have the opportunity today to tell people from all over the world the amazing things he has done for you. It’s right at your fingertips.

Talk It Over

  • What are some of the fears you have about talking about Jesus on social media?
  • How does social media offer unique ways to share the Gospel?
  • Social media is just one of the ways you can share the Gospel. How are you using other opportunities in your life to tell people about salvation through Jesus?

Jesus makes this promise to you.

Today’s Daily Hope tells how you can use your phone to share the Good News of God’s salvation through Jesus. But have you experienced that Good News for yourself?

Jesus said in John 11:25-26, “I am the one who raises the dead and gives them life again. Anyone who believes in me, even though he dies like anyone else, shall live again. He is given eternal life for believing in me and shall never perish” (TLB).

Where else are you going to get a promise like that? Nowhere! Who else can give that to you? No one! If you don’t get it from Jesus, you won’t have it. That is an amazing gift, and it’s available to you today. What’s the qualification? You must believe.

If you want to make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, just pray this prayer: “Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day. I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life. Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it or deserve it or work for it. I want to use the rest of my life to serve you rather than serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”