0447“Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi… Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ” (IICô-rinh-tô 12:8-10 BHĐ).

Tôi sinh ra với một chứng rối loạn chức năng não bộ, cùng một số những điều khác, khiến cho việc nói chuyện trước công chúng gây nên đau đớn. Về thực chất là bộ não của tôi hoạt động cực kỳ nóng và nhanh chóng và điều đó khiến cho cơ thể tôi có rất nhiều vấn đề. Trong suốt 50 năm, mỗi ngày tôi đều cầu xin Chúa chữa lành chứng bệnh đó cho tôi. Và mỗi lần như vậy Chúa đều trả lời cho tôi rằng, “Ân điển Ta đầy đủ cho con.” Chúa đã sử dụng điều đau đớn nhất về thể xác trong cuộc đời tôi để uốn nắn tôi và khiến tôi phụ thuộc vào Ngài.

Những điều mà tôi đã cầu nguyện nhiều nhất, Chúa đã chọn không cất khỏi đi. Nhưng, giống như Gióp, tôi nói rằng, “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài” (Gióp 13:15 BHĐ).

Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng không nhận được sự đáp lời cho tất cả những lời cầu nguyện của ông. Trên thực tế, ông phải chịu điều mà ông gọi là “cái giằm xóc trong thân thể” — một vấn đề suốt đời đã gây đau đớn cực kỳ trong cuộc đời ông.

IICô-rinh-tô 12:8-10 ông nói rằng, “Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi... Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ” (BHĐ).

Cho dù Chúa không bao giờ đáp lời cho một lời cầu nguyện khác trong cuộc đời của tôi, tôi vẫn nợ Ngài suốt phần đời còn lại của tôi và bạn cũng như thế. Chúa có một chương trình tốt đẹp hơn, một tầm nhìn rộng lớn hơn, và một mục đích cao cả hơn.

Điều gì bạn đang cầu nguyện mà vẫn chưa được trả lời? Có thể bạn muốn lập gia đình, muốn có con cái, hay được thăng chức trong sở làm. Có lẽ bạn đã cầu xin Chúa ban cho một điều nào đó, hay có lẽ bạn đã cầu xin Chúa cất đi một điều nào đó, chẳng hạn như một căn bệnh mãn tính. Có lẽ bạn đang trải qua một điều nào đó khiến bạn cảm thấy không còn cách nào giải quyết được cả.

Giai đoạn này sẽ qua đi, nhưng câu chuyện của bạn vẫn chưa kết thúc. Bất cứ điều gì bạn đang chờ đợi, bạn có thể tin cậy rằng Chúa đang làm điều lợi ích của bạn. Ngay cả khi Chúa không cất đi sự đau đớn của bạn, Chúa sẽ ban cho bạn ân điển và sức mạnh của Ngài để vượt qua khỏi nỗi đau đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những đau đớn nào bạn vẫn còn đang chờ đợi Chúa cất đi khỏi bạn? Bạn đã học được điều gì về Chúa và về bản thân mình trong khi đang chờ đợi?

2.    Nếu bạn biết Chúa sẽ không trả lời sự cầu nguyện của bạn trong cuộc đời này theo cách bạn muốn, bạn có tiếp tục cầu xin điều đó không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Tại sao Chúa hứa sẽ ban ân điển của Ngài thay vì hứa rằng sẽ cất đi nỗi đau của bạn?

 

Chúa muốn bạn gia nhập vào gia đình của Ngài.

Kinh Thánh nói rằng mỗi người chúng ta đều phạm tội và hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus đến để đền tội cho bạn, để đem bạn vào gia đình Chúa, và để cứu bạn khỏi nỗi sợ hãi về sự chết.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài, và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


WHEN GOD DOESN’T TAKE THE PAIN AWAY

By Rick Warren — 

“Three different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, 'My grace is all you need. My power works best in weakness.' So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me . . . For when I am weak, then I am strong" (2 Corinthians 12:8-10 NLT).

I was born with a brain disorder that, among other things, makes public speaking painful. Essentially, my brain runs extremely hot and fast, and it causes all kinds of problems in my body. For 50 years, I’ve asked God every day to heal it. And he has said to me every time, “My grace is all you need.” God has used the most physically painful thing in my life to shape me and make me depend on him.

The things that I’ve prayed about the most, God has chosen not to remove. But, like Job, I say, “Though he slay me, yet will I hope in him” (Job 13:15 NIV).

Even the Apostle Paul did not get answers to all of his prayers. In fact, he had what he called a “thorn in the flesh”—a lifelong problem that caused great pain in his life.

Two Corinthians 12:8-10 says, “Three different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, 'My grace is all you need. My power works best in weakness.’ So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me . . . For when I am weak, then I am strong” (NLT).

If God never says “yes” to another prayer in my life, I still owe him the rest of my life, and you do too. He has a better plan, a bigger perspective, and a greater purpose.

What have you been praying about that hasn’t happened? Maybe you want to be married, have a baby, or get that promotion at work. Maybe you’ve asked God to give you something, or maybe you’ve asked him to take away something, like a chronic illness. Maybe you’ve gone through something that makes you feel like it’s the end of the story.

This chapter will pass, but your story is not over. Whatever you’ve been waiting on, you can trust that God is working for your good. Even when he doesn’t take away your pain, God will give you his grace and power to walk through it.

Talk It Over

  • What pain are you still waiting on God to take away? What have you learned about him and yourself while you’ve been waiting?
  • If you knew God would not answer your prayer in this life the way that you wanted, would you keep praying that prayer? Why or why not?
  • Why does God promise his grace instead of promising to take away your pain?

God wants you to join his family.

The Bible says all people fall short of God’s perfect standard. Yet God still loves you—even though you sin and you’re flawed. In fact, God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to cleanse you from your sins and to bring you into the family of God.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know that I don’t deserve your forgiveness. I know that only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and the habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe that you will keep your promise to save me instantly and certainly and completely and eternally. In Jesus’ name. Amen.”