0448Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài” (Thi Thiên 23:3 BHĐ).

Đôi khi bạn sợ rằng mình sẽ làm những quyết định sai lầm. Và điều đó gây nên căng thẳng.

Nhưng Chúa có một liều thuốc để chữa trị cho sự lưỡng lự đó. Thi Thiên 23:3 nói, “Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài” (BHĐ). Cách để đối phó với sự căng thẳng của việc phải đưa ra quyết định là để Chúa hướng dẫn bạn.

Bạn có thể đang nghĩ rằng, “Nhưng tôi đã thử điều này rồi!” Bạn cầu xin Chúa hướng dẫn bạn, nhưng rồi bạn lại trở nên mơ hồ, rối ren hơn bao giờ hết. Bạn vẫn không thể biết được phải như thế nào và bạn tự hỏi tại sao biết được ý muốn Chúa lại khó đến như vậy.

Có phải Chúa đang đùa giỡn bạn không? Chắc chắn là không rồi! Chúa muốn hướng dẫn bạn. Chúa muốn bạn biết ý muốn của Ngài hơn cả bạn muốn nữa. Nhưng đôi khi bạn tìm kiếm điều sai lầm khi bạn đang cố gắng tìm kiếm ý muốn Chúa. Tất cả chúng ta đều đã làm điều này.

Một số người trong chúng ta tìm kiếm một cảm giác. Một số muốn một công thức hay một bí quyết để làm theo. Một số khác theo hướng phép lạ, thần kỳ và tìm kiếm cho thấy một dấu hiệu phi thường.

Nhưng đi theo cách này chỉ đem đến sự thất vọng và có thể khiến bạn bỏ lỡ mất ý muốn Chúa.

Chúa không muốn bạn bối rối, lẫn lộn và Ngài không muốn bạn căng thẳng khi phải đưa ra một quyết định. Chúa đang hiện diện, hướng dẫn bạn từng bước suốt con đường. Trong những ngày sắp tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm biết xem cách nào để chúng ta có thể biết để Chúa hướng dẫn mình.

Đây là lời hứa của Chúa, và bạn có thể tin điều này là thật, “Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ Danh Ngài.”

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có khuynh hướng tìm kiếm “điều sai lầm” nào khi đang cố gắng tìm kiếm ý muốn của Chúa — một cảm xúc, một công thức, một dấu kỳ, hay một điều gì khác?

2.    Tại sao để Chúa hướng dẫn mình lại là điều quan trọng?

3.    Bạn phải làm một quyết định quan trọng nào trong tháng này? Biết rằng được Chúa đang hướng dẫn sẽ giúp bạn bớt đi sự căng thẳng như thế nào?

 

 

 

 


 

 

WHEN YOU’RE AFRAID TO MAKE THE WRONG DECISION

By Rick Warren —

“He guides me along the right paths for his name’s sake" (Psalm 23:3 NIV).

Sometimes you’re afraid of making the wrong decision. And that creates stress.

But God has an antidote to indecision. Psalm 23:3 says, “He guides me along the right paths for his name’s sake” (NIV). The way to handle the stress of decision-making is to let God guide you.

You may be thinking, “But I’ve tried this!” You asked God to guide you, but then you became more confused than ever before. You still couldn’t figure it out, and you wondered why knowing God’s will is so difficult.

Is God playing games with you? Of course not! God wants to guide you. He wants you to know his will more than you want to know it. But sometimes you look for the wrong thing when you’re trying to find God’s will. We all do this.

Some of us look for a feeling. Some want a formula or recipe to follow. Others take a magical approach and look for God to show us a fantastic sign.

But these ways only lead to frustration and can cause you to miss God’s will.

God doesn’t want you confused, and he does not want you stressed over making a decision. He is there, guiding you every step of the way. During the next few days, we’ll look together at how you can let God guide you.

This is his promise, and you can believe it to be true, “He guides me along the right paths for his name’s sake.”

Talk It Over

  • What “wrong thing” do you tend to look for when you’re trying to find God’s will—a feeling, a formula, a fantastic sign, or something else?
  • Why is it important that you let God guide you?
  • What important decision do you need to make this month? How does it reduce your stress to know that God is guiding you?