0446“Ngài cầu nguyện: “Thưa Cha, Cha có thể làm được mọi việc, xin cho Con khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý Cha, chứ không theo ý Con!” (Mác 14:36 KTHĐ).

Đêm trước khi lên thập tự giá, Chúa Jêsus đã cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Chúa biết ngày hôm sau Ngài sẽ phải đối diện với cực hình, thống khổ và cái chết trên thập tự giá. Chúa không muốn trải qua nỗi đau đó hơn bạn và tôi muốn một chút nào.

“Đi thêm một quãng nữa, Ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện để nếu có thể được thì xin giờ nầy qua khỏi Ngài” (Mác 14:35 BHĐ).

Chúa Jêsus muốn biết có cách nào khác để Đức Chúa Trời hoàn thành ý định của Ngài cho sự cứu rỗi thế giới không. Vì vậy, Chúa đã cầu nguyện xin Cha chọn một cách khác cho Ngài. Khi làm điều đó, Chúa Jêsus cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể thưa với Đức Chúa Trời rằng mình không muốn trải qua sự đau khổ.

Mác 14:36 nói rằng, “Ngài cầu nguyện: “Thưa Cha, Cha có thể làm được mọi việc, xin cho Con khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý Cha, chứ không theo ý Con!” (KTHĐ).

Trong lời cầu nguyện này, Chúa Jêsus làm gương về ba điều bạn nên cầu nguyện khi đang ở trong cơn đau đớn:

1. Khẳng định quyền năng của Chúa.

Thưa với Chúa rằng, “Cha ơi, con biết Cha có thể làm được mọi sự! Mọi việc Chúa đều làm được cả. Con biết rằng Chúa có thể giải quyết được tình huống này. Con biết Chúa có thể giải cứu con khỏi sự đau khổ này. Con biết Chúa có thể cất cơn đau này đi ngay lập tức. Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.”

2. Cầu nguyện cách tha thiết.

Sau đó, hãy thưa với Chúa, “Cha ơi, xin hãy ban cho điều con cầu xin! Xin cất đi nỗi khổ và sự đau đớn này. Chúa thấy được nỗi tổn thương của con, và con biết rằng Chúa quan tâm đến con. Con biết Chúa đang ở cùng con. Con biết Chúa đáp lại lời cầu nguyện của con. Xin đừng để cơn đau này tiếp tục đè nặng trên con nữa.”

3. Chấp nhận chương trình của Chúa.

Cuối cùng, hãy thưa với Chúa rằng, “Chúa ơi, con không muốn phải trải qua nỗi đau khổ này. Nhưng điều con muốn trên hết là ý Chúa. Hơn bất cứ điều gì, con muốn chương trình, mục đích và quan điểm của Chúa. Xin ý Chúa được nên trong đời sống con, cho dù điều đó có nghĩa rằng con phải gánh lấy nỗi đau đớn này. Con biết Chúa sẽ ở cùng con, giúp đỡ con và làm cho con giống Chúa hơn. A-men.”

Đây không phải là một lời cầu nguyện dễ dàng, đặc biệt là khi bạn đang trong cơn đau đớn. Nhưng sẽ luôn là lời cầu nguyện Đức Chúa Trời đẹp lòng và nhậm lời.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn nghĩ, tại sao việc bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng cách khẳng định quyền năng của Chúa là điều quan trọng?

2.    Cầu nguyện tha thiết có nghĩa gì?

3.    Bạn thấy mình có thể nói rằng bạn muốn ý Chúa được nên hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc đời mình không? Tại sao có hay tại sao không?

 

 

 

 

 


THREE THINGS TO PRAY IN YOUR PAIN

By Rick Warren —

“'Abba, Father,’ he cried out, 'everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine’” (Mark 14:36 NLT).

The night before he went to the cross, Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. He knew that the next day he was going to face torture, suffering, and death on the cross. He didn’t want to go through that pain any more than you or I would have wanted to.

“He went on a little further and fell to the ground. He prayed that, if it were possible, the awful hour awaiting him might pass him by” (Mark 14:35 NLT).

Jesus wanted to know if there were any other way that God could accomplish his will for the salvation of the world. So, he prayed and asked his Father to make a way for him. In doing that, Jesus showed us that it’s okay to tell God that you don’t want to go through your suffering.

Mark 14:36 says, “'Abba, Father,’ he cried out, 'everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine’” (NLT).

In this prayer, Jesus models the three things you should pray when you’re in pain:

Affirm God’s power. Tell God, “Father, I know you can do anything! All things are possible for you. I know you could take care of this situation. I know you could keep me out of this suffering. I know you could take away the pain instantly. God, you’re all powerful.”

Ask with passion. Then say to God, “Father, please give me what I ask! Take away this suffering and pain. You see my hurt, and I know you care. I know you are with me. I know you will answer my prayer. Please don’t let this pain be my burden any longer.”

Accept God’s plan. Finally, tell him, “God, I don’t want to go through this suffering. But what I want most is your will. More than anything, I want your plan, your purpose, and your perspective. Please do your will in my life, even if it means I have to bear this pain. I know you will be with me and help me and make me more like you.”

This is not an easy prayer, especially when you’re in pain. But it will always be the prayer God honors and answers.

Talk It Over

  • Why do you think it’s important to start your prayer by affirming God’s power?
  • What does it mean to pray with passion?
  • Do you feel like you can say that, more than anything, you want God’s will to be done in your life? Why or why not?