0577Vậy từ nay về sau, anh chị em phải sống những ngày còn sống trên đất theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải theo điều lòng con người ưa thích” (IPhi 4:2 GNT*).

Những khao khát của con người là gì? Chúng là những cảm xúc và tình cảm của bạn. Và một khi bạn trở thành người theo Chúa Cứu Thế, cuộc sống của bạn phải được điều khiển bởi ý muốn của Chúa, chứ không phải bởi cảm giác của bạn.

Kinh Thánh dạy trong IPhi 4:2 rằng, “Vậy từ nay về sau, anh chị em phải sống những ngày còn sống trên đất theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải theo điều lòng con người ưa thích” (GNT*).

Khi bạn tức giận, bực bội, mệt mỏi, chán nản hay bất cứ điều gì bạn đang cảm giác được, hãy tự hỏi bản thân ba câu hỏi này:

“Lý do thật sự khiến tôi đang cảm thấy điều này là gì?” Có lẽ câu trả lời là sự sợ hãi hay lo lắng. Có lẽ nó liên quan đến một điều nào đó mà cha mẹ bạn đã nói với bạn nhiều năm trước. Và rồi khi một người nào khác nói điều tương tự như vậy với bạn, người đó trở thành mục tiêu của cơn giận đã bị dồn nén.

“Điều đó có đúng không?” Cảm xúc của bạn ngay lúc đó có đúng không? Có một thời điểm trong Kinh Thánh khi tiên tri Ê-li đã ngã lòng đến mức ông đến với Chúa và than thở rằng, “Lạy Chúa, con hết lòng phục vụ Ngài nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã phá giao ước Ngài… Con là nhà tiên tri duy nhất còn sống sót.” Và Chúa thách thức ông, “Thật sao? Ta vẫn có tất cả những người này và họ đang hầu việc Ta, con làm như thể con chỉ là người duy nhất trên thế giới cố gắng làm điều đúng! Không, điều đó không đúng.”

“Điều tôi đang cảm thấy sẽ giúp tôi hay làm tổn thương tôi?” Bạn sẽ đạt được điều mình muốn bằng cách tiếp tục với cảm giác như thế này không? Nhiều cảm xúc dường như là ích lợi, nhưng chúng thật sự là tự đánh bại mình.

Giả sử bạn đến một nhà hàng và sự phục vụ rất là chậm chạp. Bạn chờ thật lâu để được phục vụ. Rồi một cặp vợ chồng đến sau bạn 15 phút lại có thức ăn trước bạn. Bạn càng lúc càng bực bội khó chịu đến khi bạn cảm thấy một điều gì đó đang sôi sục bên trong bạn. Bạn có thể tự hỏi bản thân ba câu hỏi hôm nay:

  • Lý do thật sự của cảm giác bạn đang có trong lúc này là gì? Bạn đang đói bụng!
  • Điều này có đúng không? Đúng, bạn bực bội vì sự phục vụ quá chậm chạp.
  • Điều bạn cảm thấy đang giúp bạn hay làm tổn thương bạn? Nó đang làm tổn thương bạn. Nổi giận với người phục vụ sẽ không giúp bạn có được sự phục vụ tốt hơn. Cằn nhằn có bao giờ đem đến kết quả không? Khi một người nào đó nói với bạn về tất cả những điều bạn đang làm sai, nó có khiến bạn muốn thay đổi không? Không, tất cả điều đó chỉ làm cho bạn vào thế thủ mà thôi.

Vì vậy, bạn có thể kết luận rằng phải điều khiển được cảm xúc của mình — chọn sự bình tĩnh hơn là tức giận — là con đường tốt nhất.

Khi bạn dừng lại để tự hỏi mình ba câu hỏi này, bạn sẽ hiểu được rõ hơn vì sao bạn lại có cảm giác như thế và những gì cần làm để giải quyết.

Đừng để cảm xúc điều khiển bạn. Hãy chọn cách đáp lại với cảm giác, quản lý cảm xúc của bạn — ngay hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào những cảm xúc đã khiến bạn tin vào một điều gì đó không đúng?

2.    Hãy nghĩ đến một kinh nghiệm gần đây khi bạn cảm thấy tức giận hay bực tức. Theo bạn tự hỏi mình ba câu hỏi này sẽ thay đổi kết quả của tình huống đó như thế nào?

3.    Theo bạn được kiểm soát bởi ý muốn của Chúa có nghĩa gì?

Chú thích:

GNT*: Bản dịch Good News Translation

 

 

 


THREE QUESTIONS TO ASK ABOUT YOUR FEELINGS

By Rick Warren —

“From now on, then, you must live the rest of your earthly lives controlled by God’s will and not by human desires" (1 Peter 4:2 GNT).

What are human desires? They’re your emotions and your affections. And once you become a Christ-follower, your life should be controlled by God’s will, not by how you feel.

The Bible says in 1 Peter 4:2, “From now on, then, you must live the rest of your earthly lives controlled by God’s will and not by human desires” (GNT).

When you’re angry or upset or frustrated—whatever you’re feeling—ask yourself these three questions:

“What’s the real reason I’m feeling this?” Maybe the answer is fear or worry. Maybe it relates to something a parent said to you years ago. And then when someone else says something similar, that person becomes the target of all your pent-up anger.

“Is it true?” Is what you’re feeling at that moment true? There’s a point in the Bible where Elijah gets so discouraged that he goes to God and complains, “God, I’m the only one in the entire nation of Israel left serving you.” And God challenges him, saying, “Are you kidding me? I’ve got all these people who are still serving me! You’re acting like you’re the only one trying to do the right thing in the whole world! No, that’s not true.”

“Is what I’m feeling helping me or hurting me?” Will you get what you want by continuing to feel this way? Many feelings seem beneficial, but they’re actually self-defeating.

For example, let’s say you go to a restaurant, and the service is extremely slow. You wait a long time to be served. Then a couple comes in 15 minutes after you and gets their meals before you do. You become increasingly irritated until you feel something welling up inside you. You can ask yourself today’s three questions:

  • What’s the real reason you’re feeling this? You’re hungry!
  • Is it true? Yes, you’re frustrated because the service is slow.
  • Is what you’re feeling helping you or hurting you? It’s hurting you. Getting angry with the server won’t get you better service. Does nagging ever work? When somebody tells you all the things you’re doing wrong, does it make you want to change? No, all it does is make you defensive.

So you can conclude that managing your emotions—choosing calm over anger—is the best path.

When you stop to ask yourself these three questions, you’ll get a better grip on why you feel the way you do and what you need to do to help the situation.

Don’t let your feelings control you. Choose to deal with how you feel—to manage your emotions—today.

Talk It Over

  • When have your emotions made you believe something that wasn’t true?
  • Think of a recent experience where you felt angry or frustrated. How do you think asking yourself these three questions would have changed the outcome of the situation?
  • What do you think it means to be controlled by God’s will?