0112“Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con. Từ trong bụng âm phủ, con kêu la thì Ngài đã nghe tiếng con” (Giô-na 2:3 BHĐ).

Khi biết được điều gì khiến bạn cảm thấy vô vọng, bạn có thể bắt đầu cầu nguyện thật cụ thể về nhu cầu của mình. Đức Chúa Trời mong muốn bạn tâm sự với Ngài theo cách như vậy.

Và khi bạn cầu nguyện một cách cụ thể, tôi khuyến khích bạn dùng lời Kinh Thánh để cầu nguyện với Chúa. Đó là chìa khóa để cầu xin sự giúp đỡ từ nơi Chúa!

Giô-na đã làm như vậy khi ông chìm sâu trong lòng đại dương, bị một con cá lớn nuốt. Trong lời cầu nguyện ngắn ngủi chép trong Giô-na chương 2, ông đã dùng tám câu Kinh Thánh khác nhau. Mọi lời ông nói đều trích từ các sách Thi Thiên. Rõ ràng Giô-na rất “rành” Kinh Thánh.

Vậy, bạn nên dùng những câu Kinh Thánh nào để cầu nguyện với Chúa? Hãy dâng lên Ngài những lời ca thương. Khi bạn giận dữ, hãy tìm lại một trong những lời ca thương trong sách Thi Thiên hay sách Ca Thương và trình dâng những lời phàn nàn ấy lên cho Chúa.

Hãy thưa với Chúa chân lý về Ngài, tức là những gì Kinh Thánh phán dạy về Đức Chúa Trời – sự nhân từ của Ngài, sự công bằng và công chính của Ngài. Tất cả những chủ đề ấy đều được nói đến trong Kinh Thánh.

Hãy dùng những lời hứa của Đức Chúa Trời để cầu nguyện với Ngài. Không biết bao nhiêu lần tôi đã cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, con cần Ngài giữ lời hứa của Ngài. Con cần Ngài thực hiện những lời Ngài đã phán.” Rồi tôi đọc lên một trong những lời hứa của Đức Chúa Trời mà tôi nhớ được.

Mỗi ngày hãy dành thời giờ để học Lời Đức Chúa Trời để rồi, giống như Giô-na, bạn có thể dùng Lời của Chúa để cầu nguyện với Ngài. Khi bạn làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ trả lại niềm hi vọng cho đời sống bạn.

Suy Ngẫm và Áp Dụng

1.      Bạn có thể làm gì để thân thuộc với Kinh Thánh hơn hầu cho đến khi cần, bạn sẵn sàng dùng Lời Chúa để cầu nguyện với Ngài?

2.      Khi cảm thấy nản lòng, đâu là những câu Kinh Thánh cụ thể khiến bạn thấy được an ủi?

3.      Trong ba lời cầu nguyện được bàn đến trong bài tĩnh nguyện này – những lời ca thương, chân lý về Đức Chúa Trời, những lời hứa của Ngài – bạn thấy lời cầu nguyện nào hữu dụng nhất cho bạn cầu nguyện ngay lúc này? Vì sao?

 


When You Feel Hopeless, Pray Specifically

BY RICK WARREN — 

“I called to the LORD in my distress, and he answered me. From the depths of my watery grave I cried for help, and you heard my cry.” Jonah 2:2 (GW)

When you know what’s causing your hopelessness, you can begin to pray specifically for what you need. That’s how God wants you to talk with him.  And as you pray specifically, I encourage you to take Scripture and pray it back to God. It’s the key to asking God for help!

That’s what Jonah did when he sank into the ocean and was swallowed by a large fish. In his short prayer in Jonah 2, he prayed eight different Scriptures. Everything he said is a quote from the book of Psalms. Jonah was obviously well-versed in Scripture.

What verses should you pray back to God?  Pray the laments of God. When you’re angry, go back to one of the laments in Psalms or the book of Lamentations and pray those complaints back to God.

Pray the truth about God. Pray what the Bible says about God—about his goodness, his fairness, and his justice. All of those topics are in the Bible.

Pray the promises of God. I can’t tell you how many times I’ve prayed, “God, I need you to keep your word. I need you to do what you’ve promised.” Then I’ll pray one of the promises of God I’ve memorized. Make a point to study God’s Word every single day so that, like Jonah, you can pray God’s Word back to him. And as you do, God will bring hope back into your life.

Talk It Over

1.      What can you do to become better acquainted with the Bible so you can more readily pray Scripture back to God?

2.      What Scriptures do you find particularly comforting when you’re feeling down?

3.      Of the three kinds of prayers discussed today—laments, truth about God, God’s promises—which do you believe would be the most helpful for you to pray right now? Why?