0113“Khi linh hồn con mòn mỏi trong con. Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va.” Giô-na 2:8 (BHĐ)

Khi cảm thấy tuyệt vọng, hãy nghĩ đến điều mà bạn biết là sẽ nâng đỡ tâm linh bạn: sự nhân từ của Chúa.  Giô-na đã làm việc đó như thế nào? “Khi linh hồn con mòn mỏi trong con. Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va.” (Giô-na 2:8 BHĐ).

Đó là câu trả lời cho sự tuyệt vọng!  Bạn hướng suy nghĩ về Chúa.  Bạn nghĩ về lòng nhân từ, sự vĩ đại, tình yêu, sự công bình và lòng tốt của Ngài.

Trong Tân Ước, từ ngữ Hy Lạp được dùng để nói về điều này là metanoia hay là ăn năn.  Ăn năn không chỉ có nghĩa là bạn ngưng làm việc xấu mà còn có nghĩa là bạn thay đổi suy nghĩ của mình và nhìn cuộc sống theo quan điểm của Chúa thay vì quan điểm của bạn.

Corrie Ten Boom, một người sống sót trong trại tử thần của Đức Quốc xã, từng nói, "Nếu nhìn ra thế giới, bạn sẽ đau khổ. Nhìn vào bên trong, bạn sẽ chán nản. Nhưng nếu nhìn lên Chúa, bạn sẽ được yên nghỉ."  Mọi sự đều tùy thuộc vào hướng nhìn của bạn.

Khi tập trung chú ý vào lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, xin hãy tra xem Lời Ngài.  Một trong những câu Kinh Thánh tôi nương dựa trong lúc trải qua những khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mình là Thi thiên 27:13, “Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va. Trong đất người sống.” (BHĐ)

Đó là một lời nhắc nhở tuyệt vời, rằng mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn lớn hơn bất kỳ nan đề nào bạn đang gặp phải. 

Mặc dù nan đề ấy có thể rất khó khăn, nhưng thay vì tập trung vào những lo lắng của mình, hãy chọn nhìn lên và “nhớ đến Đức Giê-hô-va.”

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Vì sao đôi khi bạn thấy khó mà nghĩ đến sự tốt lành của Chúa khi đang đối mặt với những nan đề?

2.      Những câu Kinh thánh nào đem lại niềm hi vọng cho bạn khi cảm thấy chán nản?

3.      Xin nêu một vài cách để lần sau, khi gặp khó khăn, bạn có thể tập trung chú ý vào Đức Chúa Trời?

 

 

 

 


 

 

Focus on God’s Goodness in Your Darkest Days

BY RICK WARREN — 

“When I had lost all hope, I turned my thoughts once more to the Lord.” Jonah 2:7 (TLB)

When you feel hopeless, choose to think about the one thing you know will lift your spirit: the goodness of God. How did Jonah do it? “When I had lost all hope, I turned my thoughts once more to the Lord” (Jonah 2:7 TLB).

That’s the answer to hopelessness! You turn your thoughts to God. You think about his goodness, his greatness, his love, his fairness, and his kindness.

In the New Testament, the Greek word for this is metanoia or repentance. Repentance doesn’t just mean you stop doing bad stuff. It means you change your mind and look at life from God’s viewpoint instead of your own.

Corrie ten Boom, a survivor of the Nazi death camps, once said, “If you look at the world, you’ll be distressed. If you look within, you’ll be depressed. If you look at God, you’ll be at rest.”  Everything depends on where you’re looking.

As you focus your attention on God’s goodness, look to his Word. One of the verses I’ve leaned on during some of the darkest times of my life is Psalm 27:13, which says, “I know that I will live to see the Lord’s goodness in this present life” (GNT).

It’s a great reminder that God’s purpose in your life is greater than whatever problem you’re facing.  Even though it may be difficult, instead of focusing on your worries, choose to look up and turn your “thoughts once more to the Lord.”

Talk It Over

1.         Why is it tough sometimes to put your mind on God’s goodness when you’re facing troubles?

2.         What verses in Scripture give you hope when you’re feeling depressed?

3.         What are some ways you can focus your attention on God the next time you face difficulties?