0646“Tình yêu thương…không khoe mình, không kiêu ngạo. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách” (ICôr 13:4b-5 KTHĐ).

Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho gia đình của mình là bày tỏ lòng khoan dung ra cho họ. Khoan dung là tình yêu trong hành động. Vì vậy, khi bạn bỏ qua những bực tức, cáu kỉnh và chọn cách đối xử tử tế với gia đình mình — ngay cả khi họ không xứng đáng nhận lãnh — là bạn đang khoan dung, nhân ái.

Một cách quan trọng khác bạn có thể bày tỏ sự khoan dung trong gia đình của mình là bỏ qua những tổn thương trong quá khứ.

Bạn có nhớ lại trong đầu mình mỗi khi một người nào đó trong gia đình bạn làm một điều gì sai lầm không?

Bạn có mau lẹ nhắc đến một người nào đó vì họ đã làm tổn thương bạn như thế nào không? Kinh Thánh nói tình yêu thật sự không chất chứa những tổn thương hay xúc phạm, dùng để báo trả sau này. Khi bạn ôm giữ lấy nỗi tổn thương như thế là bạn không có tình yêu thương.

Kinh Thánh dạy rằng, “Tình yêu thương… không khoe mình, không kiêu ngạo. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách” (ICôr 13:4b-5 KTHĐ).

Hãy để ý “khiếm nhã” và “không chấp trách” ở trong cùng một câu như thế nào. Chấp trách là lý do khiến người ta thô lỗ, khiếm nhã. Họ đang phản ứng lại với một tổn thương trong quá khứ mà họ đang giữ trong lòng rồi đổ nó lên người khác. Và khi phản ứng lại với một tổn thương trong quá khứ, họ không thể liên hệ nó với hiện tại được.

Lê 19:18 dạy rằng, “Đừng trả thù, đừng mang oán hận, nhưng hãy yêu người khác như chính mình” (KTHĐ).

Những oán trách trong quá khứ có cầm giữ, trói buộc bạn lại hôm nay không? Đừng giữ lại trong lòng những giận dữ với vợ, chồng, hay con cái của bạn. Và cũng đừng nói với người khác về những oán giận của bạn. Đó là những lời nói gièm pha! Thay vào đó, hãy bỏ qua nó.

Đôi khi điều khó nhất chính là bày tỏ lòng khoan dung với những người gần gũi với bạn nhất. Bạn có thể bỏ qua điều đó và hãy có lòng khoan dung.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang nuôi dưỡng những oán trách nào? Tại sao vậy? Làm thế nào để bạn có được chủ ý để bỏ qua điều đó?

2.    Có nhiều bước bạn có thể thực hiện để tìm được sự chữa lành cho những tổn thương trong quá khứ, điều này bao gồm việc tìm sự tư vấn và cố vấn qua lời Kinh Thánh, và vâng theo Chúa Thánh Linh. Bạn có thể thực hiện bước nào ngày hôm nay, dù lớn hay nhỏ đến đâu để tiến tới việc được sự chữa lành?

3.    Theo bạn nghĩ tại sao đôi khi thật khó để bày tỏ lòng thương xót ra cho những người trong gia đình hơn là với người khác?

 

 

 

 


MORE MERCY, MORE LIKE JESUS

By Rick Warren —

“Love is . . . never haughty or selfish or rude. Love does not demand its own way. It is not irritable or touchy. It does not hold grudges” (1 Corinthians 13:4-5 TLB).

One of the best things you can do for your family is to show them mercy. Mercy is love in action. So when you overlook irritations and choose to be kind to your family—even when they don’t deserve it—you’re being merciful.

Another important way you can show mercy in your home is to let go of past hurts.

Do you keep a mental record every time someone in your family does something wrong?

Are you quick to remind someone of how they have hurt you? The Bible says that real love doesn’t store up hurts and offenses to be used later for revenge. When you hold on to a hurt like that, you are not being loving.

The Bible says, “Love is . . . never haughty or selfish or rude. Love does not demand its own way. It is not irritable or touchy. It does not hold grudges” (1 Corinthians 13:4-5 TLB).

Notice how “rude” and “does not hold grudges” are in the same verse. That’s the reason people are rude: They’re reacting to a past hurt they’ve been holding on to and then taking it out on others. And when they react to a past hurt, they can’t relate to the present.

Leviticus 19:18 says, “Do not take revenge on others or continue to hate them, but love your neighbors as you love yourself” (GNT).

Are past grudges holding you hostage today? Don’t hold grudges over your spouse’s or children’s heads. And don’t tell other people about your grudges, either. That’s gossip! Instead, just let it go.

Sometimes it’s hardest to show mercy to the people who are closest to you. But when you can let it go and be merciful, you are learning to be more like Jesus.

Talk It Over

  • What grudge have you been nursing? Why? How can you be intentional about letting it go?
  • There are many steps you can take to find healing from past pain—including seeking biblical counseling and mentoring, praying through Scripture, and obeying the Holy Spirit. What is one step you can take today, however big or small, toward healing?
  • Why do you think it’s sometimes more difficult to show mercy to your family than anyone else?