0449“Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì" (Thi Thiên 25:9 BHĐ).

Kinh Thánh nói bạn cần phải làm một số điều để nhận được sự hướng dẫn từ nơi Chúa, nhưng việc đầu tiên là điều này: Bạn cần phải thừa nhận rằng bạn cần có một sự hướng dẫn!

Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người khác thì bạn là người không muốn theo Chúa hay theo bất cứ một ai khác. Bạn muốn đi theo hướng riêng của mình. Đôi khi bạn thậm chí còn coi mình là Chúa và đi theo những chọn lựa riêng của mình. Thay vì làm những điều Chúa muốn bạn làm, bạn lại tự mình giải quyết vấn đề của bạn. Và bạn đang vùng vẫy vật lộn để có thể thừa nhận rằng mình cần có được hướng đi hay cần có người hướng dẫn.

Con chiên theo bản tánh tự nhiên có khuynh hướng đi lang thang lạc lối. Tiên tri Ê-sai nói rằng, “Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường lối riêng của mình” (Ê-sai 53:6 BDM 2002).

Một điều nữa về những con chiên là thị lực của chúng rất kém. Chúng không thể nhìn xa được. Đó là lý do tại sao chúng cần có một người chăn.

Chúa đã tạo dựng nên bạn để bạn không thể nhìn thấy được tương lai cho dù bạn có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Tại sao Chúa lại làm như thế? Chúa đã làm điều này để bạn sẽ nương cậy nơi Ngài.

Châm Ngôn 14:12 nói rằng, “Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (BHĐ). Tất cả chúng ta đều đã đưa ra những quyết định mà dường như rất đúng khi ở thời điểm đó nhưng sau này quyết định đó lại là sai lầm. Một số con đường dẫn đến ngõ cụt và cuối cùng khiến bạn bị lạc lối. Đó là lý do tại sao bạn cần phải thừa nhận rằng, “Chúa ơi, con cần được giúp đỡ.”

Chúa muốn hướng dẫn bạn đi đúng đường và đó chính là những gì Chúa sẽ làm khi bạn đầu phục Chúa và để Chúa hướng dẫn bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Châm Ngôn 14:12 nói, “Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (BHĐ).  Trong quá khứ, con đường nào có vẻ “đúng” đối với bạn nhưng cuối cùng lại là sai lầm?

2.    Những lãnh vực nào trong cuộc sống mà bạn khó có thể trình giao lên cho Chúa?

3.    Hôm nay bạn cần phải thừa nhận với Chúa điều gì để bạn có thể nhận được sự hướng dẫn của Ngài?

 

 

 

 

 

 


CAN’T SEE THE FUTURE? RELY ON GOD

By Rick Warren —

“He guides the humble in what is right and teaches them his way" (Psalm 25:9 NIV).

The Bible says you need to do several things to receive guidance from God, but the very first thing is this: You need to admit you need a guide!

If you’re like most people, you don’t want to follow God or anybody else. You want to go your own way. Sometimes you even “play God” and make your own choices. Instead of doing what God wants you to do, you take matters into your own hands. And you struggle to admit that you need direction or that you need a guide.

Sheep, by nature, tend to wander off the path. The prophet Isaiah says, “All of us, like sheep, have strayed away. We have left God’s paths to follow our own” (Isaiah 53:6 NLT).

Another thing about sheep is that they have poor vision. They can’t see very far ahead. That’s why they need a shepherd.

God made you so that you would not be able to see into the future, no matter how much you try. Why did God do this? He did it so you would depend on him.

Proverbs 14:12 says, “There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death” (NIV). We’ve all made decisions that at the time seemed right but later turned out to be wrong. Some paths lead to dead ends and you end up off track. That’s why you need to admit, “God, I need help.”

God wants to lead you on the right path, and that’s exactly what he’ll do when you surrender to him and let him to your guide.

Talk It Over

  • Proverbs 14:12 says, “There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death” (NIV). What way seemed “right” to you in the past, but ended up being wrong?
  • In what areas of your life do you have a hard time surrendering to God?
  • What do you need to admit to God today so that you can receive his guidance?